Odevzdáni tichu

foto: archiv festivalu MOVE THE CITY

Brněn­ská ini­ci­a­ti­va 4am — Fórum pro archi­tek­tu­ru a média pořá­dá během let­ních měsí­ců v Brně mezi­ná­rod­ní fes­ti­val taneč­ní a pohy­bo­vé impro­vi­za­ce MOVE THE CITY. Orga­ni­zá­to­ři pro­po­ju­jí v rám­ci worksho­pů pohyb a měst­ské exte­ri­é­ry. Z letoš­ní­ho roč­ní­ku vzni­kl krát­ký autor­ský snímek. 

Ve fil­mo­vém prů­ře­zu tře­tím roč­ní­kem fes­ti­va­lu se kame­ra spon­tán­ně „vlou­di­la” mezi worksho­py vede­né fran­couz­ské tro­ji­ce ve slo­že­ní Myri­am Lef­kowi­tz, Julie Lapor­te a Phi­li­pe Derail, kte­ré při­pra­vo­va­li po celou dobu trvá­ní MOVE THE CITY. Spo­lu­tvůr­ce fil­mu Tomáš Hla­vá­ček k tomu dodá­vá: „Základ­ním kon­cep­tem bylo utvo­řit tzv. spon­tán­ní film, tj. film, jehož nara­ce a pří­bě­ho­vá struk­tu­ra je vytvá­ře­na pří­mo během natá­če­ní. Tak­že až na urči­té nezbyt­né zása­hy nara­tiv sle­du­je auten­tic­ký vývoj děje.

V úzké chod­bě sevře­né­ho pro­sto­ru i širo­kých bul­vá­rech, pří­pad­ně odleh­lých ulič­kách pro­bí­há jakési „exis­ten­ci­ál­ní Tai-chi“. Účast­ní­ci, jako v moro­vých vizích Hie­ro­ny­ma Bosche, ply­nu­lým pohy­bem linou vpřed v jed­no­li­té mase i roz­trou­še­ných jed­not­liv­cích. Cha­rak­te­ris­tic­ký ambi­ent­ní pod­kres ješ­tě zesi­lu­je dojem sil­né­ho vnitř­ní­ho zážit­ku na hra­ni­ci zeno­vé medi­ta­ce, kte­rý při semi­ná­řích účast­ní­ci zažívali.

 

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."