sebereflexe ve slovenském kiosku

Jed­nou z let­ních udá­los­tí je Fes­ti­val KioSK, kte­rý se zamě­řu­je na pre­zen­ta­ci aktu­ál­ní­ho dění v sou­čas­ném nezá­vis­lém slo­ven­ském diva­dle a tan­ci. jeho sed­mý roč­ník , jehož nos­ným téma­tem je „sebe­re­fexe“, se usku­teč­ní ve dnech  24. – 27. 7. v kul­tur­ním cen­t­ru  Sta­ni­ca Žili­na-Zárie­čie a žilin­ské Nové syna­go­ze. Kro­mě více jak desít­ky před­sta­ve­ní nabíd­ne boha­tý dopro­vod­ný pro­gram – dis­ku­se, před­náš­ky, tvůr­čí díl­ny, fil­mo­vé pro­jek­ce či večírky.

Jestli­že se na Slo­ven­sko chys­tá­te, je dob­ré si osvě­žit tam­ní jazyk, pro­to dal­ší část tex­tu musí­te lous­kat v původ­ním zně­ní tis­ko­vé zprávy:

Téma fes­ti­va­lu KioSK sa ten­to rok zame­ria na jeho vlast­né / vaše / ich ja. Seba­re­fle­xia ako námet do dis­ku­sií fes­ti­va­lu však nechce ostať len pri foku­se na scé­nu – tvor­cov, umel­cov a ich prácu, ale rov­na­ko sa túži obrá­tiť aj na dru­hú stra­nu a pon­úk­nuť pries­tor na refle­xiu divá­ka, kri­ti­ka ale­bo orga­ni­zá­to­ra, ich vlast­nej iden­ti­ty a záro­veň vzťa­hov med­zi nimi,” hovorí Bar­bo­ra Urí­ko­vá, jed­na z dvo­ji­ce dra­ma­tur­gov festivalu.

Fes­ti­val otvorí pre­mi­é­ra tanečnej per­for­man­ce BAKKHEIA – dan­cing on the edge, kto­rá je med­zi­ná­rod­nou, slo­ven­sko-čes­ko-maďar­skou spo­lu­prá­cou tro­ji­ce taneč­ní­kov v réžii a cho­re­o­gra­fii Pet­ra Šave­la. K pro­gra­mo­vým vrcho­lom bude urči­te patriť slo­ven­ská pre­mi­é­ra dru­hej čas­ti tri­ló­gie The Pain­ted Bird: Amidst (Part II) v New Yor­ku usa­de­né­ho slo­ven­ské­ho cho­re­o­gra­fa Pav­la Zuš­ti­aka. V pries­to­roch rekon­štru­o­va­nej Novej synagó­gy zas svo­je aktu­ál­ne prá­ce pred­sta­ví v Gréc­ku pôso­bi­a­ci cho­re­o­graf a taneč­ník Jozef Fru­ček so súbo­rom Root­les­sRo­ot. Osvie­že­ním pro­gra­mu je zara­de­nie súčasnej ope­ry Mare­ka Pia­če­ka 2′ 16′′ a pol: Vesmír­na ody­sea, na kto­rej okrem hudob­ní­kov zo Slo­ven­skej filhar­mó­nie spo­lu­pra­cujú viac ako dve desi­at­ky detí a s úspe­chom ju už stih­li pred­sta­viť v Pra­he či Brne.

KioSK už tra­dične pred­zna­me­ná­vajú tvo­ri­vé diel­ne, kto­ré sa konajú v týžd­ni pred samot­ným fes­ti­va­lom. Inten­zív­ny diva­del­ný workshop Bez tva­ru / Bez tvá­re je zame­ra­ný na tvo­ri­vý pro­ces tak, ako ho vo svo­jej ume­lec­kej spo­lu­prá­ci vní­majú a rea­li­zujú čes­ká reži­sér­ka Pet­ra Tej­no­ro­vá a slo­ven­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Jaro Viňar­ský. Účast­ní­ci budú spo­ločne s lek­tor­mi pra­co­vať na téme iden­ti­ty. Témou dru­hé­ho worksho­pu je „Light gue­ril­la, inter­ven­cia do verej­né­ho pries­to­ru” a účast­ní­kov ním ako lek­to­ri pre­vedú Patrik Sed­lákTomáš Morá­vek. Výstupom diel­ne bude o. i. sve­tel­ná inter­ven­cia do verej­né­ho pries­to­ru v blíz­kos­ti Stanice.

Detail­ný pro­gram preh­li­a­d­ky a ďal­šie potreb­né infor­má­cie nájde­te na ofi­ci­ál­nej strán­ke fes­ti­va­lu www.kioskfestival.sk.