Divoké léto přejí mutanti

Zača­lo léto, a pro­to zařa­zu­je­me kra­pet divo­čej­ší kousek.

Brit­ská elek­tro­nic­ká for­ma­ce Juno Reac­tor pat­ří od prv­ní polo­vi­ny deva­de­sá­tých let k prů­kop­ní­kům žán­ru tzv. goa tran­ce. Na jed­nom z jejich nedáv­ných pro­jek­tů, nazva­ném pří­znač­ně Mutant The­a­t­respo­ji­li síly s dvo­ji­cí rus­kých vizu­ál­ních sku­pin Agni­voStig­ma Show. Výsle­dek spo­leč­né spo­lu­prá­ce pre­zen­to­va­li popr­vé na fes­ti­va­lu Ozo­ra (pojme­no­va­ném pod­le stej­no­jmen­né­ho maďar­ské­ho hra­du) v roce 2016. Obrov­ský úspěch svě­tel­né show zna­me­nal, že extra­va­gant­ní jed­no­hub­ka pře­rost­la v roz­sáh­lé tur­né a ces­tu­je do teď. Sin­g­ly pou­ži­té při uni­kát­ní jevišt­ní show nako­nec Juno Reac­tor pou­ži­li pro posled­ní album Mutant Theatre.

My vám nabí­zí­me video­klip a více foto­gra­fií z této uni­kát­ní akce nalez­ne­te zde: http://junoreactor-mutanttheatre.com/ 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."