Mezi palec a ukazovák. Tanec, co neutíká mezi prsty

foto: StatusSilver

Dal­ší ame­ric­kou you­tu­ber­skou plat­for­mou, kte­rou si v tom­to Videu týd­ne před­sta­ví­me je StatusSilver.

V rám­ci sérií videí jsme se podí­va­li na sku­pi­nu DOT MOVE, kte­rá se baví tím, že zve­se­la tan­cu­je ve veřej­ném pro­sto­ru a svá díl­ka pre­zen­tu­je na You Tube za vel­ké pozor­nos­ti. Urči­tě se k nim ješ­tě vrá­tí­me. Od cel­ku se posu­ne­me k detai­lu. Od těla k prs­tům. Od DOT MOVE ke Sta­tus­Sil­ver. Sou­stře­dí se na cho­re­o­gra­fie men­ší­ho typu. Co si pod tím před­sta­vit? Zkrát­ka si hra­jí s prs­ty. Jejich videa oběh­la nej­vý­raz­něj­ší virál­ní por­tá­ly jako Buzz Feed a není se moc čemu divit. Posuď­te sami.

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."