Jak Komárek a kol. — KABARET VELÁZQUEZ

foto: archiv Divadla Archa

foto: archiv Divadla Archa

Diva­dlo Archa vstou­pí do pod­zim­ní sezó­ny pre­mi­é­rou výtvar­ně taneč­ní insce­na­ce Kaba­ret Velá­zquez, kte­rou vytvo­řil mezi­ná­rod­ní tvůr­čí kolek­tiv pod vede­ním Jana Komár­ka. Sno­vé diva­dlo Maca­bre  nabíd­ne pro­lí­ná­ní niter­ně ladě­ných obra­zů a jevišt­ních situ­a­cí, inspi­ro­va­ných dílem malí­ře Die­ga Velá­zque­ze a foto­gra­fa Pete­ra Wit­ki­na. Před­sta­ve­ní osla­ví svou pre­mi­é­ru 2. a 3. září v malém sále Diva­dla Archa. 

Rozum je nepří­tel ima­gi­na­ce… 

Potem­ně­lý, sil­ně obra­zo­vý pro­jekt tvůr­ce fyzic­ké­ho diva­dla a svě­tel­né­ho desig­né­ra Jana Komár­ka balan­cu­je mezi zhmot­ně­lý­mi před­sta­va­mi, fyzic­kým diva­dlem a taneč­ním umě­ním. Vol­nou inspi­ra­cí byly Komár­ko­vi obra­zy Die­ga Velá­zque­ze. Autor kon­cep­tu a režie k tomu dopl­ňu­je: „Nejde o imi­ta­ci, spí­še je scé­nic­ký obraz dveř­mi do nezná­mé­ho pro­sto­ru před­sta­vo­vé­ho svě­ta emo­cí. Dal­ším inspi­rač­ním zdro­jem jsou sním­ky ame­ric­ké­ho kon­tro­verz­ní­ho foto­gra­fa Pete­ra Wit­ki­na“, říká Komárek.

Komor­ní scé­na malé­ho sálu Archy bude roz­dě­le­na a roz­krá­je­na na men­ší čás­ti pohyb­li­vý­mi opo­na­mi. Ty odha­lu­jí a zaha­lu­jí mís­ty poe­tic­ké, jin­dy zne­klid­ňu­jí­cí, enig­ma­tic­ké obra­zy a frag­men­to­va­né čás­ti děje. Ten se ode­hrá­vá na bázi aso­ci­a­ce a poci­to­vos­ti. Přes­ně odmě­ře­né a krys­ta­lic­ky čis­té, pohy­bo­vě cize­lo­va­né obra­zy se pro­lí­na­jí s hud­bou, mizí ve tmě a opět se ze tmy vyno­řu­jí ve svět­le pobli­ká­va­jí­cí žárovky…Obrazy krá­sy i hrů­zy, poci­to­vé panop­ti­kum, pro­měn­li­vý kaba­ret emo­cí.
 
Živě hra­ná hudeb­ní kom­po­zi­ce je dílem Komár­ko­va kole­gy z kanad­ské emi­gra­ce Rai­ne­ra Wien­se, kte­rý kouz­lí zvu­ky na pre­pa­ro­va­nou kyta­ru a jeho spe­ci­a­li­tou je kalim­ba; těch­to ori­gi­nál­ních afric­kých nástro­jů pou­ží­vá celou šká­lu, od pri­mi­tiv­ních, auten­tic­kých, po elek­tro­nic­ké. V před­sta­ve­ní vystou­pí i vyni­ka­jí­cí čes­ká hráč­ka na vio­lu da gam­ba Hana Fle­ko­vá, kte­rá spo­lu­pra­cu­je s mno­ha před­ní­mi sou­bo­ry barok­ní hud­by, jako napří­klad Colle­gi­um 1704. Tvůr­čí kolek­tiv dopl­ňu­jí tři výraz­né per­for­mer­ky: spe­ci­a­list­ka na barok­ní tanec a cho­re­o­gra­f­ka Andrea Milt­ne­ro­vá, zakla­da­tel­ka Těat­ru Novo­go Fron­ta Iri­na Andre­je­va a pře­váž­ně v Argen­ti­ně půso­bí­cí taneč­ni­ce tan­ga Patri­cie Porá­ko­vá, kte­rá též pří­le­ži­tost­ně vystu­pu­je se sou­bo­ry Far­ma v jes­ky­ni a Spit­fi­re com­pa­ny. Výtvar­nou strán­ku vytvo­ři­la mla­dá slo­ven­ská desig­nér­ka Len­ka Kucha­re­ko­vá.
 
Jan Komá­rek — kon­cept a režie 
Rai­ner Wiens  (CAN) — hud­ba, kyta­ra pre­pa­ré, kalim­by
Hana Fle­ko­vá — vio­la da gam­ba
Len­ka Kucha­re­ko­vá — kos­týmy a  scé­na
Andrea Milt­ne­ro­vá — per­for­mer­ka
Iri­na Andre­e­va — per­for­mer­ka
Patri­cie Porá­ko­vá — per­for­mer­ka
 
Pro­jekt vzni­kl díky finanč­ní pod­po­ře Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Stát­ní­ho fon­du kul­tu­ry ČR a Měst­ské čás­ti Pra­hy 1.
 
Vstu­pen­ky za 190,- /120 Kč stu­den­ti a seni­o­ři / v rám­ci pro­gra­mu Stu­dov­na pro stu­den­ty umě­lec­kých škol za 50,-Kč jsou v před­pro­de­ji v poklad­ně Diva­dla Archa a síti GoOut.

Infor­ma­ce pro média a akre­di­ta­ce:
Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz