Levitace — Vzduchoprázdno. Perspektiva — Šeroslepo.

Video­map­pin­go­vý kolek­tiv Sila sve­ta, kte­rý jeho čle­no­vé zalo­ži­li v Mosk­vě a v sou­čas­nos­ti zakot­vi­li v Los Ange­les, při­pra­vi­li oje­di­ně­lý taneč­ní shot.

Video vznik­lo pro dal­ší sérii tele­viz­ní­ho pořa­du Big Ballet (popr­vé se obje­vil v úno­ru 2014 na BBC Cha­nel 4), kte­rou na začát­ku toho­to roku vysí­lal rus­ký kul­tur­ní kanál Kutlu­ra TV. Na pro­jek­tu s pře­vrá­ce­nou per­spek­ti­vou spo­lu­pra­co­va­la cho­re­o­gra­f­ka Anna Aba­li­khi­na, absol­vent­ka mos­kev­ské­ho Cho­re­o­gra­fic­ké­ho lycea a rot­ter­dam­ské Taneč­ní akademie. 

Je to jako­by se potkal M. C. Esher s moder­ní tech­no­lo­gií a výra­zo­vým tancem.

 

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."