Festival Bazaar představuje nové světy středoevropských nezávislých scén

foto: archiv festivalu Bazaar

Ve dnech 18. – 20. břez­na 2016 pro­běh­ne v Alfre­du ve dvo­ře, ve Stu­diu ALTA a diva­dle PONEC v Pra­ze mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho taneč­ní­ho a pohy­bo­vé­ho diva­dla BAZAAR. Pře­hlíd­ka uve­de exklu­ziv­ní večer­ní před­sta­ve­ní význam­ných osob­nos­tí nezá­vis­lých scén střed­ní, východ­ní a již­ní Evro­py, ukáz­ky z chys­ta­ných před­sta­ve­ní a work-in-pro­gress, workshop, dis­ku­se a nefor­mál­ní setká­ní. Hlav­ním téma­tem fes­ti­va­lu je iden­ti­ta: jako zóna, v níž se pro­tí­na­jí sfé­ra pri­vát­ní i poli­tic­ká, jako oblast osob­ní auto­no­mie i před­mět manipulace.

Na nezá­vis­lých scé­nách sou­sed­ních zemí střed­ní a východ­ní Evro­py se zača­la inten­ziv­ně řešit otáz­ka, jaké jsou nové hori­zon­ty sou­čas­nos­ti. Co může­me oče­ká­vat, kam se ubí­rá­me? Jsou to pal­či­vé otáz­ky i u nás, pro­to chce­me čes­kým divá­kům uká­zat, s jaký­mi odpo­věď­mi uměl­ci při­chá­ze­jí. Tito novo­do­bí diva­del­ní a taneč­ní „šama­ni a šaman­ky“ z Buku­reš­ti, Var­ša­vy, Buda­peš­ti, Záhře­bu, Žili­ny nebo Pra­hy vytvá­ře­jí na zákla­dě dlou­ho­do­bé­ho umě­lec­ké­ho výzku­mu spo­le­čen­sky důle­ži­té meta­fo­ry a para­le­ly. Ote­ví­ra­jí svě­ty ima­gi­na­ce, a divá­ko­vi tak para­dox­ně nabí­ze­jí nový pohled i na sku­teč­ný svět. Posu­ne-li se naše vní­má­ní, zba­ví-li se auto­ma­tis­mů a zvy­ků, máme šan­ci rea­li­tu kolem sebe ovliv­nit. Pro­to zve­me divá­ky, aby se necha­li vtáh­nout do nakaž­li­vé před­sta­vi­vos­ti uměl­ců na fes­ti­va­lu Baza­ar! Ima­gi­na­ce je vlast­ně ges­to osob­ní sebe­obra­ny,“ shr­nu­je svůj pohled dra­ma­turg fes­ti­va­lu Ewan McLa­ren.

Se (sebe)ironií a inte­li­gen­cí při­ná­ší kaž­dý z pozva­ných uměl­ců vlast­ní nekon­venč­ní způ­sob myš­le­ní, kte­rým zpo­chyb­ňu­je sta­tus quo a pokou­ší se vytvo­řit pro­stor pro nahlí­že­ní věcí z nových úhlů.

Chor­vat­ské taneč­ni­ci Son­je Pre­grad a kame­ra­man­ce Nives Ser­tić nejde v jejich před­sta­ve­ní Nezná­má logi­ka vět­ru o nic jiné­ho, než vnést divá­ky do vtip­né­ho para­lel­ní­ho svě­ta, kde jsou lid­stvo a pří­ro­da v rov­no­cen­ném, vzá­jem­ně se ovliv­ňu­jí­cím postavení.

Dal­ším hos­tem fes­ti­va­lu je zná­má rakous­ká per­for­mer­ka Sil­ke Gra­bin­ger. Nepří­jem­ný mani­pu­la­tiv­ní záži­tek ji inspi­ro­val k před­sta­ve­ní Pokus­ná oso­ba Sil­ke Gra­bin­ger, kde požá­da­la mezi­ná­rod­ně uzná­va­né cho­re­o­gra­fy, aby pro ni navrh­li krát­ká před­sta­ve­ní. Jako základ­ní mate­ri­ál jim poskyt­la nejen své tělo, tanec a výkon, ale i vlast­ní minu­lost. Jaký pří­běh si vymys­lí a budou vyprá­vět pro­střed­nic­tvím „tes­to­va­né­ho sub­jek­tu“ bylo zce­la v jejich moci. Výsled­kem je před­sta­ve­ní vzbu­zu­jí­cí otáz­ku, kdo je sku­teč­nou „pokus­nou oso­bou“: je jí mani­pu­lo­va­ná taneč­ni­ce Sil­ke, mani­pu­lu­jí­cí cho­re­o­graf, nebo snad sami pří­tomní diváci?

Jádrem fes­ti­va­lu je Satur­day Baza­ar, pře­hlíd­ka uká­zek z chys­ta­ných před­sta­ve­ní uměl­ců z ČR, Pol­ska, Rumun­ska, Maďar­ska, Rus­ka a Slo­ven­ska. Při zkou­má­ní růz­ných tvá­ří a vrs­tev iden­ti­ty se pod jejich drob­no­hled dosta­la šká­la témat od stra­chu a potě­še­ní ze samo­ty, přes pláč jako sou­kro­mý akt i zdroj maso­vé zába­vy, až po ská­ká­ní přes švi­ha­dlo jako dět­skou hru i ces­tu ke sebez­do­ko­na­lo­vá­ní. Napří­klad v ukáz­ce Mat­ky z oce­li rumun­sko-pol­ské dvo­ji­ce Mădă­li­ny DanAga­ty Sini­ar­ské vyzdvi­hu­jí uměl­ky­ně feno­mén, kte­rý je intim­ní i veřej­ně neak­cep­to­va­tel­ný: téma­tem je pláč a emo­ce a zážit­ky s ním spo­je­né: vzpo­mín­ky, smrt, radost, křeh­kost, nevin­nost a další.

Mohou tanec a diva­dlo zpro­střed­ko­vat pub­li­ku něco, co nikdy jin­dy pro­žít nemů­že? Na začát­ku posled­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dne pove­dou divá­ky buku­rešťští Ali­na PopaFlo­rin Flue­ras skrz své před­sta­ve­ní End Dre­am k vní­má­ní svě­ta, kde nee­xis­tu­jí hra­ni­ce mezi člo­vě­kem a jeho okolím.

Neznámá logika větru

Pro­gram celé­ho fes­ti­va­lu uza­vře před­sta­ve­ní Pyg­ma­li­on radi­kál­ní­ho pol­ské­ho auto­ra Woj­te­ka Zie­mil­ské­ho. Kla­sic­kou kul­tur­ní lát­ku obra­cí Zie­mil­sky naru­by, aby zkou­mal mož­nos­ti lid­ské komu­ni­ka­ce a pře­de­vším způ­so­by pro­ží­vá­ní dru­hé­ho: Nedo­ká­že­me pro­nik­nout do mys­li dru­hé­ho člo­vě­ka, přes­to se ale sna­ží­me před­sta­vit si, jaké to je jím být. Je to pří­běh o pod­mi­ňo­vá­ní, kte­rým si všich­ni musí­me pro­jít, abychom moh­li být sou­čás­tí spo­leč­nos­ti a její kultury.

Fes­ti­val Baza­ar vzni­kl v roce 2015 jako sou­část evrop­ské­ho pro­jek­tu Identity.Move! — mezi­ná­rod­ní plat­for­my pro pod­po­ru teo­re­tic­ké­ho a umě­lec­ké­ho výzku­mu iden­ti­ty na poli sou­čas­né­ho taneč­ní­ho a pohy­bo­vé­ho umě­ní a per­for­man­ce. Hlav­ním pořa­da­te­lem letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu je Motus, pro­duk­ce diva­dla Alfred ve dvo­ře ve spo­lu­prá­ci s čet­ný­mi zahra­nič­ní­mi kul­tur­ní­mi insti­tu­ty, Tan­cem Pra­ha a Stu­di­em ALTA.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na www.alfredvedvore.cz/cs/bazaar.
Fes­ti­val Baza­ar může­te sle­do­vat také na Facebooku.

Dal­ší infor­ma­ce
Fes­ti­val BAZAAR
Iden­ti­ta v umě­ní a pohy­bu
18. — 20. 3. 2016
Alfred ve dvo­ře / Stu­dio ALTA / PONEC — diva­dlo pro tanec

Pro­gram
Čt 17. 3. − Ne 20. 3. / Alfred ve dvo­ře / Son­ja Pre­grad & Nives Ser­tić (HR): O (NE-HIERARCHICKÉM) DIALOGU DVOU MÉDIÍ / workshop
Pá 18. 3., 18:00 / Alfred ve dvo­ře / Son­ja Pre­grad & Nives Ser­tić (HR): NEZNÁMÁ LOGIKA VĚTRU
Pá 18. 3., 20:00 / PONEC — diva­dlo pro tanec / SILK Cie. (AT): POKUSNÁ OSOBA SILKE GRABINGER
Pá 18. 3., 21:00 / PONEC — diva­dlo pro tanec / SETKÁNÍ S WOJTKEM ZIEMILSKÝM (PL)
So 19. 3., 14:00 / Stu­dio ALTA / SATURDAY BAZAAR / 1. část — Roman Zotov (RU), Jaro Viňar­ský (SK), László Fülöp (HU) & Hal­ka Třešňá­ko­vá (CZ)
So 19. 3., 19:00 / Stu­dio ALTA / SATURDAY BAZAAR / 2. část — Aga­ta Sini­ar­ska (PL) & Mădă­li­na Dan (RO), Tere­za Hra­dil­ko­vá (CZ), Uff­ten­ži­vot (CZ)
So 19. 3., 22:00 / Stu­dio ALTA / SATURDAY BAZAAR AFTERPARTY
Ne 20. 3., 15:00 − 19:30 / Stu­dio ALTA / Uff­ten­ži­vot (CZ): TOILETTALK
Ne 20. 3., 16:00 / Alfred ve dvo­ře / Ukáz­ka z worksho­pu O (NE-HIERARCHICKÉM) DIALOGU DVOU MÉDIÍ
Ne 20. 3., 18:00 / Stu­dio ALTA / Unsor­ce­ry (RO): END DREAM
Ne 20. 3., 20:00 / Alfred ve dvo­ře / Woj­tek Zie­mil­ski (PL): PYGMALION

Vstu­pen­ky
fes­ti­val pas: 500 Kč / 300 Kč
jed­not­li­vá před­sta­ve­ní: 200 Kč / 100 Kč / 50 Kč stu­den­ti umě­lec­kých škol

Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit na webu alfredvedvore.cz nebo přes goout.cz

Kon­takt
Bar­bo­ra Trn­ko­vá
bazaar@alfredvedvore.cz, +420 732 838 142
www.alfredvedvore.cz
FB: Alfred ve dvo­ře / Motus