Dužinatá. Pružná.

To, že má brit­ské duo The Che­mi­cal Bro­thers blíz­ko k tan­ci doká­za­lo již kul­tov­ním video­kli­pem k hitov­ce Hey Boy Hey Girl, kde na ni v rám­ci pár­ty v pro­slu­lém lon­dýn­ském klu­bu exta­tic­ky řádí desít­ky kost­liv­ců. Jejich nový video­klip Wide Open je opět napros­to mimo­řád­ný a tanec v něm má — jak jinak — hlav­ní roli.

Po opu­lent­ním náře­zu Hey Boy Hey Girl, kte­rým v roce 1999 zamá­va­li The Che­mi­cal Bro­thers s brit­ský­mi žeb­říč­ky a video­klip vidě­lo na You­Tu­be něko­lik sto­vek mili­o­nů lidí při­chá­zí duo s dale­ko intim­něj­ší a kře­h­čí zále­ži­tos­tí. V novém video­kli­pu ke sklad­bě Wide Open, pro kte­ré voká­ly nazpí­val zádum­či­vý zpě­vák Beck, se spo­ji­li s cho­re­o­gra­fem Way­nem McGre­go­rem, umě­lec­kým ředi­te­lem sku­pi­ny Ran­dom Dan­ce. Jako inter­pret­ka se v kli­pu „širo­ce ote­ví­rá“ a mizí japon­sko-brit­ská balerí­na Sonoya Mizuno. 

Video­klip je čirou vizu­ál­ní poezií, křeh­kým požitkem.

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."