Labutí jezero nahulaté hambaté. Skoro.

Tech­no­lo­gie neu­stá­le pro­ni­ka­jí do umě­ní, stá­va­jí se sou­čás­tí oká­za­lých expe­ri­men­tů, ale nut­ně to nemu­sí zna­me­nat, že výsle­dek dopa­dá vždyc­ky jako při­ro­ze­né sply­nu­tí živé­ho a umě­lé­ho materiálu.

 A málo­kdy se poda­ří, aby bylo něco tak ori­gi­nál­ní jako komerč­ní legrác­ky teh­dy nové­ho webu japon­ské­ho mód­ní­ho bran­du Buy­ma. To, že se jed­ná o rekla­mu, nic nemě­ní na tom, že se na to mimo­cho­dem dob­ře kou­ká. Samot­ný obsah videa je nato­lik výmluv­ný, že asi není potře­ba říkat více. 

 

PŘIPOMEŇTE SI TAKÉ VIDEO TÝDNE O PONĚKUD CUDNĚJŠÍM TANCI S DRONY: http://www.tanecnizona.cz/index.php/video-tydne/item/491-tanec-s-drony

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."