Mezní situace nemusí být temná

Foto: Vojtěch Brtnický

O novém pro­jek­tu Spit­fi­re Com­pa­ny, čase a tmě jsem si psal s Miřen­kou Čecho­vou, kte­rá při­je­la na čes­kou pre­mi­é­ru insce­na­ce Sni­per’s Lake. 

Čím je pod­le vás v sou­čas­nos­ti for­mát tri­lo­gie atrak­tiv­ní a tvůr­ci stá­le roz­dě­lu­jí své pro­jek­ty na čás­ti tvo­ří­cí jeden celek?
Nevím, zda je atrak­tiv­ní dělat tri­lo­gie a nikdy jsem neu­va­žo­va­la, zda něco atrak­tiv­ní je, či ne. Naše tri­lo­gie vznik­la vel­mi intu­i­tiv­ně, jako při­ro­ze­ná návaz­nost na téma, kte­ré neby­lo doře­če­no. Roz­hod­ně to nebyl pře­dem nalin­ko­va­ný dra­ma­tur­gic­ký plán na tři roky. Po One Ste­pu při­šel Ani­mal Exi­tus, skr­ze nějž jsme obje­vi­li, že utká­vá­ní se s trau­ma­tem je v pod­sta­tě odpo­vě­dí na utká­vá­nín se s Par­kinsnem v pře­de­šlém dílu, že obo­jí spě­je k jaké­musi vnitř­ní­mu vítez­ství, byť by bylo pou­ze usmí­ře­ním, že podob­ně vyme­zu­je­me pro­stor na uza­vře­né hra­cí pole, kte­ré je záro­veň tako­vým osob­ním bitev­ním polem a že vel­mi podob­ně uva­žu­je­me o pozi­ci “toho tře­tí­ho”, jenž je jako tvůr­ce uvnitř a záro­veň vně díla. A zde již mlu­vím o veli­ce zvlášt­ní pozi­ci Pet­ra Bohá­če, kte­rý tak tro­chu „kan­to­rov­sky” sto­jí sou­čas­ně na i mimo hra­cí scé­nu a celé to zevnitř řídí a ovliv­ňu­je. A podob­ně vlast­ně vznik­lo i Sni­per’s Lake, kde jsou všech­ny pře­de­šlé prin­ci­py dodr­že­ny a posu­nu­ty mož­ná ješ­tě o krok dál.

Z tri­lo­gie Člo­věk v mez­ní situ­a­ci mám pocit, že jste z něja­ké­ho důvo­du fas­ci­no­va­ní tem­no­tou v lidech. Proč jsou pod­le vás téma­ta jako bolest nebo utr­pe­ní stá­le tak při­taž­li­vá?
Pro mě to ale roz­hod­ně není tem­no­ta! Mez­ní situ­a­ce nemu­sí být tem­ná. Je vždy zlo­mo­vá, je fatál­ní a je plná boles­ti a napě­tí, ale odha­lu­je vždy něco nové­ho v nás. Celá tri­lo­gie je o síle utkat se s tou­to mez­ní situ­a­cí a nepod­leh­nout jí, najít smy­sl a zví­tě­zit. Copak Mar­kéty bojov­ně zdvi­že­né pěs­ti na kon­ci One Ste­pu s vítěz­ným výkři­kem smě­rem do divá­ků při­ná­ší bolest? A nebo para­le­la se zro­dem, poro­dem na kon­ci Ani­ma­lu je utr­pe­ní? Ve Sni­per’s Lake je to podob­né. Vždy hle­dá­me výcho­dis­ko, fas­ci­nu­je nás to, co nám mění život, co nás vytr­hu­je z všed­no­den­ní­ho a dává času jinou hus­to­tu a jiné trvání.

Ve Sniper’s Lake hra­je­te o masiv­ní migra­ci i „osa­mě­lých despe­rá­tech sou­čas­nos­ti“, kte­ří berou spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou zou­fa­lý­mi způ­so­by. V čem se tyto dvě věci spo­ju­jí?
Ten, kdo stří­lí, není zce­la urči­tě něja­ký despe­rát z kov­boj­ky. A o téma­tu masiv­ní migra­ce také není řeč. Ano, je to o běhu, o útě­ku, o uprch­lic­tví. Ale kaž­dý někdy prchá a stá­vá se sám pro sebe uprch­lí­kem, to téma je mno­hem více osob­ní, než si doká­že­me při­znat. Opět je to extrém­ní zku­še­nost, opět je tam vyčer­pá­ní, pře­kro­če­ní hra­ni­ce, kdy ješ­tě něco hra­ji a kdy už ne. Kdy ztrá­cím sám sebe v sou­bo­ji se svý­mi sila­mi, svý­mi fyzic­ký­mi reak­ce­mi, svým dechem a pře­de­vším svým stra­chem. Emo­ce se nehra­jí, per­for­me­ři jsou vrže­ni do situ­a­ce, se kte­rou se utká­va­jí, kte­rá tam sku­teč­ně exis­tu­je a oni nemo­hou necí­tit, být klid­ní, stej­ně jako nemo­hou před­stí­rat, že jsou v tu danou chví­li někým jiným nebo nějak jinak, než jsou. Je prav­da, že jsme pra­co­va­li s uprch­lí­ky, jak tady v Čechách, tak v Nor­sku, ale hlav­ní neby­lo dělat anga­žo­va­né diva­dlo v otáz­ce blíz­ké­ho výcho­du, ale poro­zu­mět emo­cím, kte­ré pro nás jsou napros­to nepo­cho­pi­tel­né. Jako napří­klad stát pro­ti zbra­ni namí­ře­né pro­ti vám a nebo běžet až do totál­ní­ho vyčer­pá­ní, pro­to­že nebě­žet nelze. Z toho pak vzni­ka­ly urči­té úko­ly, kte­ré se v prů­bě­hu před­sta­ve­ní překonávají.

Sniper’s Lake vzni­kal v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci. Ačko­liv máte řadu zku­še­nos­tí ze zahra­ni­čí – je to pro tuzem­ské uměl­ce důle­ži­té pra­co­vat v cizi­ně?
Urči­tě ano. Tro­chu drs­ně­ji řeče­no, až tepr­ve tam pozná­te, co to zna­me­ná pra­co­vat ve sku­teč­ně pro­fe­si­o­nál­ních pod­mín­kách a to má samo­zřej­mě i tro­chu ambi­va­lent­ní význam. Popr­vé jsme moh­li per­for­me­rům poskyt­nout tako­vý sup­port, aby se moh­li věno­vat pou­ze naše­mu pro­jek­tu, záro­veň si moh­li vzít s sebou své děti a být ohod­no­ce­ni tak, jak si sku­teč­ně za své maxi­mál­ní nasa­ze­ní zaslou­ží. Na dru­hou stra­nu už to není punk, musí se dodr­žo­vat pře­dem daný roz­vrh, veli­ce důklad­ně plá­no­vat, být dob­rým stra­té­gem, míra zod­po­věd­nos­ti za kaž­dý detail je maxi­mál­ní. A to mě baví. Mys­lím, že je to obrov­ská zku­še­nost pro všech­ny. Násled­ná kon­fron­ta­ce s novým pub­li­kem, kte­ré nás nezná, kte­ré není zatí­že­no tím, co již od nás vidě­lo a nebo co se o nás ví, při­ná­ší pak hroz­ně osvě­žu­jí­cí zpět­nou vazbu.

Uza­vře­li jste jeden tema­tic­ký celek. Chys­tá se Spit­fi­re Com­pa­ny na něja­ký dal­ší podob­ný pro­jekt?
Ten­to rok chys­tá­me ješ­tě jed­nu pre­mi­é­ru, se kte­rou se ale vydá­vá­me úpl­ně jiným smě­rem. Mož­ná si tím ote­ví­rá­me tro­chu jinou poe­ti­ku, více tex­to­vou, diva­del­ní, ten­to­krát opět v režii Pet­ra Bohá­če. Já nao­pak vyrá­žím vstříc novým dob­ro­druž­stvím mimo domov. Chys­tám se na rok a půl dlou­hou misi v New Yor­ku. Mám samo­zřej­mě spous­tu plá­nů, jak pro Spit­fi­re, tak i mimo něj, kte­ré bych chtě­la usku­teč­nit, tak uvi­dí­me, kam mě má šťast­ná hvězda dove­de. Nechci před­ví­dat, nechci si nic ide­a­li­zo­vat, čeká mě spous­ta, spous­ta práce.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."