Divadlo Ponec slaví výročí s lemurem

foto: vizuál Divadla PONEC

V rám­ci 15-ti den­ní­ho Ope­nin­gu nové sezo­ny, kte­rý při­po­me­ne 15. září 15 let diva­dla PONEC, ye před­sta­ví hlav­ní dra­ma­tur­gic­ké pilí­ře scé­ny za účas­ti sku­pin sou­čas­né­ho tan­ce, kte­ré tvo­ří jeho uni­kát­ní pro­fil na poli sou­čas­né­ho umě­ní s vel­kým mezi­ná­rod­ním pře­sa­hem. Jsou to např. DOT504, Far­ma v jes­ky­ni, NANOHACH, Spit­fi­re Com­pa­ny, Ver­Te­Dan­ce, Len­ka Vag­ne­ro­vá & Com­pa­ny, dopl­ně­ny o impro­vi­zač­ní veče­ry, site-spe­ci­fic a dal­ší netra­dič­ní pro­jek­ty a sérii koncertů.

Celý ope­ning zahá­jí 15. září před­ní kodaň­ský umě­lec Edhem Jesen­ko­vić s před­sta­ve­ním M.E.N. Večer dopl­ní frag­men­ty Move on Vero­ni­ky Švá­bo­vé a NANOHACH a kon­cert indie-popo­vé sku­pi­ny M A Y E N.

Ope­ning 15. sezo­ny je ochut­náv­kou nabi­té­ho pro­gra­mu PONCE, kte­rý bude pokra­čo­vat i v násle­du­jí­cíh měsí­cích a ved­le série repríz uve­de i pre­mi­é­ry zají­ma­vých tvůr­ců — např. DOT504 a Pau­la Blackma­na, Věry Ondra­ší­ko­vé, Hany Strejč­ko­vé, Jiří­ho Bar­to­van­ce, Báry Láta­lo­vé, Mar­ti­ny Hajdy­la Laco­vé a Andre­je Pet­ro­vi­če (ME-SA) nebo Mir­ky Eliášové.

Při­pra­vo­va­né pre­mi­é­ry sezo­ny 2015/16

17. 10. 2015   DOT504 / Paul Blackman: Záchvěvy duše (pra­cov­ní název) – PREMIÉRA
3. 12. 2015     Věra Ondra­ší­ko­vá: Nety­kav­ka – PREMIÉRA
5. 12. 2015     Hana Strejč­ko­vá: Mezi námi – PRAŽSKÁ PREMIÉRA – pro děti od 5 let (PREMIÉRA v rám­ci Japan Fes­tu, 19. 11. v Plzni)
9. 2. 2016       Jiří Bar­to­va­nec – PREMIÉRA
19. 4. 2016     Bára Láta­lo­vá: Dif­fe­rent? – PREMIÉRA – v rám­ci Be SpectACTi­ve!
jaro 2016       ME-SA / M. Hajdy­la Laco­vá / Andrej Pet­ro­vič: LUST (pra­cov­ní název) – PREMIÉRA
                     Mir­ka Eli­ášo­vá – PREMIÉRA před­sta­ve­ní pro děti

Sezo­na 2015/2016 nabíd­ne i dal­ší atrak­tiv­ní události:

6. – 10. 11. 2015 NANOHACH ČESKY 2015
21. 11. 2015 NOC DIVADEL & Euro­pe­an Spectator’s Day za účas­ti Bridget Fis­ke (UK/AUS) pra­cu­jí­cí v rám­ci Be SpectACTi­ve! s uprch­lí­ky a soci­ál­ně vylou­če­ný­mi sku­pi­na­mi na tvůr­čích rezi­den­cích v Lubla­ni, Pra­ze a Sibiu.

20. – 25. 4. 2016 Čes­ká taneč­ní plat­for­ma včet­ně víken­do­vé­ho fes­ti­va­lu Aerowa­ves Spring For­ward v Plzni

23. 5. – 23. 6. 2016 TANEC PRAHA 2016 – 28. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho divadla

Více infor­ma­cí na www.divadloponec.cz