Frázování bolesti

To, že 420PEOPLE rádi zkou­ší nové výzvy, a tím zno­vu defi­nu­jí sami sebe, uká­za­li v  jed­nom pro­sin­co­vém veče­ru v diva­dle Archa.

Duet Small hour, kte­rým sku­pi­na v roce 2007 úspěš­ně vstou­pi­la na čes­kou taneč­ní scé­nu, byl uve­den v novém obsa­ze­ní. Na mís­to Nata­ši Novot­né na scé­nu vkrá­čí Zuza­na Heré­ny­i­o­vá. Jakmi­le se napnu­tý pruh gumy, kte­rý sví­rá mezi rty, uvol­ní, její tělo se nevy­mrští do náru­če Vác­la­va Kune­še, ale Saši Vol­né­ho. Nata­ša Novot­ná i Vác­lav Kuneš si totiž v prv­ní polo­vi­ně veče­ra dali pau­zu, aby se v plné ener­gii obje­vi­li v té dru­hé – pre­mi­é­ro­vé čás­ti . Ta se na roz­díl od lyric­ké Small hour ode­hrá­va­la v ryt­mu bolesti.

Pro novou pre­mi­é­ru se 420PEOPLE po dlou­hé eta­pě vlast­ní cho­re­o­gra­fic­ké tvor­by ode­vzda­li do rukou exter­ní cho­re­o­gra­f­ky. Vybra­li osob­nost, kte­rou osla­vu­je holand­ská i bel­gic­ká taneč­ní scé­na – cho­re­o­gra­f­ku Ann Van den Bro­ek, zná­mou svým nekom­pro­mis­ním pří­stu­pem k prá­ci, při kte­rém taneč­ní­ky vybí­zí k otví­rá­ní těch nej­vnitř­něj­ších emo­cí. 420PEOPLE tedy vědě­li, do čeho jdou a mož­ná, že na začát­ku pro­jek­tu stá­la tou­ha uká­zat sku­pi­nu zase tro­chu jinak, zvlád­nout nové výzvy. Po insce­na­ci Mirage, kde se 420 před­sta­vi­li i jako per­for­me­ři a řek­ně­me bavi­či, se obje­vu­je Phra­sing the pain, ve kte­ré se taneč­ní­ci obje­vu­jí nao­pak s váž­nou tvá­ří, zkři­ve­nou bolestí 

Scé­na i kos­týmy jsou pro­ve­de­ny v odstí­nech bílé, čer­né a šedé. Čer­ná strán­ka duše, ale nako­nec pře­va­žu­je. Nata­ša, tma­vé lin­ky pod oči­ma, obkru­žu­je paže­mi leží­cí tělo. Aniž by se ho dotý­ka­la, je schop­na řídit jeho pohy­by, zve­dat jeho ruce, hla­vu, nohy jako mari­o­ne­tu na nevi­di­tel­ných pro­váz­cích. Rodí se cho­re­o­gra­fie paží. K Nata­še se postup­ně při­dá­va­jí dal­ší dvo­ji­ce – vede­né­ho a vedou­cí­ho. Hra gest se opa­ku­je v syn­chro­nu. Její úspor­nost a mecha­nič­nost gene­ru­je atmo­sfé­ru boles­ti, kte­rá člo­vě­ka ovlád­ne tak, že není scho­pen vol­né­ho pohy­bu. Tvo­ří smyč­ku, ze kte­ré se jen tak nedá vyvléct. Opa­ko­vá­ní a s tím spo­je­ná ritu­ál­nost je moment, se kte­rým cho­re­o­gra­fie vědo­mě pra­cu­je. Repe­ti­ci nabí­zí i hud­ba. Mono­tón­ní zvuk jed­né kla­vír­ní klá­ve­sy navo­zu­je pocit fata­li­ty dějů, před­sta­vu hodin, kte­ré odmě­řu­jí čas. Vác­lav Kuneš jako taneč­ní diri­gent načí­tá svým tělem akor­dy a tóny a syn­chron­ně je vyja­dřu­je pohy­by. Jeho paže ráz­ně bub­nu­jí do vzdu­chu v důra­zech akor­dů. S kaž­dým úde­rem jako­by uvol­ňo­val nega­tiv­ní ener­gii do éte­ru. Vybít to ze sebe v dik­tá­tu hudby.

A potom při­chá­zí pohy­bo­vé obra­zy, kte­ré nám mohou aso­ci­o­vat jas­né význa­my – leží­cí tělo s ruka­ma svá­za­ný­ma za zády, ostří kudly, kte­rá se mož­ná zatne do masa, nájezd dro­gy. A také bojov­né pocho­do­vá­ní taneč­ní­ků po scé­ně, buší­cích obě­ma pěst­mi sou­čas­ně do vzdu­chu, kte­ré je pro mě zásad­ním momen­tem insce­na­ce. Smu­tek se taví ve zlo­bu, vnitřek duše se poma­lu zahuš­ťu­je v temnotu.

Aby se tato tem­no­ta pře­nes­la i na divá­ky, musí být na scé­ně pro­ži­tá. To se daří u dvou hlav­ních před­sta­vi­te­lů 420PEOPLE, kte­ří při­ta­hu­jí naši pozor­nost jako mag­net. Nata­ša Novot­ná i Vác­lav Kuneš se totiž obje­vu­jí v mra­zi­vé polo­ze, kte­rou u nich nezná­me. Jim nej­ví­ce věří­me pro taneč­ní­ky neleh­kou expre­si­vi­tu výra­zu. Je vidět, že po hodi­nách a hodi­nách zkou­še­ní doká­ží nale­ze­né emo­ce ema­no­vat již kůží své­ho těla. Vzhle­dem k tomu, že 420PEOPLE jsou pře­ci jen skvě­lí tech­nič­tí taneč­ní­ci — což se pro­je­vu­je v per­fekt­ně sla­dě­ných taneč­ních pasá­žích, může být ten­to prin­cip i úska­lím. Ve chví­li, kdy se totiž nepo­da­ří taneč­ní­kům vplout do vnitř­ních vln čer­né ener­gie, může být cho­re­o­gra­fie jen zku­še­ně pro­ve­de­nou for­mou, v níž se skrý­vá hra na bolest. Pokud však ener­gie nao­pak zafun­gu­jí, může­me si vychut­nat trans­for­ma­ci postav, jejichž vnitř­ní já se obna­ží do té míry, až máme pocit, že před námi na začát­ku a na kon­ci před­sta­ve­ní nesto­jí titíž lidé.

Phra­sing the Pain
Cho­re­o­gra­fie: Ann Van den Bro­ek, Asi­s­tent­ka a asi­s­tent cho­re­o­gra­f­ky: Jan Debo­om, Ceci­lia Moi­sio, Účin­ku­jí: Syl­va Neča­so­vá, Nata­ša Novot­ná, Omb­li­ne Noyer, Vác­lav Kuneš, Milan Odstr­čil, Ště­pán Pechar, Saša Vol­ný, Hud­ba: Arne van Don­gen, Nick Cave and The Bad Seeds, Svě­tel­ný design: Ann Van den Bro­ek, Adam Uze­lac
pre­mi­é­ra 14. a 15. pro­sin­ce 2014, Diva­dlo Archa
Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Markéta Faustová

Redaktorka webu a časopisu Taneční zóna. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově. K tanci má blízko nejen teoreticky – intenzivně navštěvuje různé tanečník kurzy a workshopy a také působila jako manažerka s Vertedance Company. Pracuje jako PR manažerka kulturních projektů v agentuře 2media.cz. Vede hodiny flow jógy.