Pro fotku si musíte dojít

archiv Vojtěcha Brtnického

Foto­gra­fie Voj­tě­cha Brt­nic­ké­ho pat­ří k nej­dů­le­ži­těj­ším zdro­jům pamě­ti nejen čes­ké­ho tan­ce. O jeho prá­ci i dal­ších akti­vi­tách jsem vedl pří­jem­nou konverzaci. 

Diva­del­ní foto­gra­fie je vel­mi své­byt­ný útvar. Vy se ale věnu­je­te ješ­tě spe­ci­fič­těj­ší­mu dru­hu umě­ní — tan­ci. V čem je pro vás jiný nebo atrak­tiv­něj­ší?
Řeč těla je veli­ce sil­ný komu­ni­kač­ní pro­stře­dek a ne mno­ho z nás si uvě­do­mu­je, jak moc ji vní­má­me. A ač se v jejím výkla­du budu jis­tě čas­to mýlit, na tom že mě baví zkou­šet lidi číst už z vel­ké dál­ky, to nic nemě­ní.
Jako čtr­nác­ti­le­tý chla­pec, chví­li před nástu­pem na foto­gra­fic­ké uči­liš­tě, jsem se začal věno­vat v malém jih­lav­ském ochot­nic­kém sou­bo­ru De Fac­to Mimo osvět­lo­va­cí tech­ni­ce. Odtud to byl jenom krů­ček k diva­del­ní foto­gra­fii. Chví­li jsem se věno­val čino­hře, ale jed­no­du­še řeče­no pro­ti sou­čas­né­mu tan­ci to byla tak tro­chu nuda. Sou­čas­ný tanec je mno­hem vyzý­va­věj­ší ke zkou­má­ní, nutí k peč­li­věj­ší­mu pozo­ro­vá­ní a záro­veň občas nekla­de sko­ro žád­né man­ti­ne­ly vlast­ní inter­pre­ta­ci. Při poři­zo­vá­ní obra­zo­vé doku­men­ta­ce tako­vé pod­mín­ky kla­dou tro­chu vět­ší náro­ky na pozor­nost a při­způ­so­bi­vost foto­gra­fa, ale tím je prá­ce pocho­pi­tel­ně zábavnější.

Co je pod­le vás nej­dů­le­ži­těj­ší pro udr­že­ní ener­gie výje­vu, kte­rý zrov­na fotí­te?
Neru­šit, nea­ran­žo­vat, nechtít nic pět­krát opa­ko­vat, nej­lé­pe nemlu­vit vůbec a nechat taneč­ní­ky tvořit.

Vši­ml jsem si, že občas foto­gra­fu­je­te z vel­ké blíz­kos­ti. Čas­to vstu­pu­je­te na jeviš­tě?
Na prv­ní část otáz­ky odpo­vím citá­tem Rober­ta Capy: „Nemá­te-li dost dob­ré fot­ky, neby­li jste dost blíz­ko.“ Je v něm pod­stat­ně víc prav­dy, než by se moh­lo na prv­ní pohled zdát.
Pra­cu­ji s tzv. pev­ný­mi ohnis­ky. Tedy objek­ti­vy, se kte­rý­mi se nedá zoo­mo­vat, ale mají pod­stat­ně kva­lit­něj­ší kresbu a svě­tel­nost. A nej­víc mě baví krát­ká pev­ná ohnis­ka, pro­to­že pokud něja­kou fot­ku chce­te, musí­te si pro ni dojít. Musí­te se sou­stře­dit na to, jak dale­ko sto­jí­te, jak blíz­ko může­te, aniž bys­te naru­ši­li děj atd.
Jinak na jeviš­tě vstu­pu­ji nesmír­ně zříd­ka. Bez ponu­ky bych si to nikdy nedo­vo­lil. Za tu dobu, co se sou­čas­né­mu tan­ci věnu­ji, jsem to mys­lím udě­lal tři­krát. A to i včet­ně foto­gra­fo­vá­ní zkoušek.

Za svou kari­é­ru jste vyfo­til desít­ky pro­duk­cí. Je něja­ká, na kte­rou nemů­že­te zapo­me­nout nebo pořád mys­lí­te?
Dodnes mys­lím na prv­ní před­sta­ve­ní sou­čas­né­ho tan­ce, kte­ré jsem fotil na zakáz­ku. Reso­nan­ce Micha­la Záho­ry a NANOHACH v roce 2007. Ale bez pře­mýš­le­ní nemo­hu zapo­me­nout na gene­rál­ní zkouš­ku před­sta­ve­ní Ver­ti­cal Road Akra­ma Kha­na. Záměr­ně zmi­ňu­ji zkouš­ku. V roce 2011 v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha mi bylo dovo­le­no doku­men­to­vat gene­rál­ku toho­to před­sta­ve­ní, kte­ré mě samot­né­ho napros­to uchvá­ti­lo. A dvoj­ná­sob ve chví­li, kdy jsme v celém hle­diš­ti Hudeb­ní­ho Diva­dla Kar­lín po celou dobu zkouš­ky sedě­li jenom dva. Pozi­tiv­ně destruk­tiv­ní zážitek.

Fotí­te také na mezi­ná­rod­ních akcích jako Tanec Pra­ha. Je pod­le vás v tuzem­ském a zahra­nič­ním poje­tí tan­ce něja­ký výraz­ný roz­díl?
To je pro mě jako pro lai­ka těž­ké posu­zo­vat, ale zmí­ním něco, co mám na čes­kém poje­tí veli­ce rád. Moc se mi líbí, jak málo taneč­ní­ci pou­ží­va­jí jaké­ko­liv kon­krét­ní rekvi­zi­ty nebo kuli­sy. V tom­to ohle­du mě pocho­pi­tel­ně sko­ro až fas­ci­nu­jí stu­den­ti kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re. A jako opač­ný pří­klad uve­du před­sta­ve­ní Sashy Waltz v rám­ci letoš­ní­ho Tan­ce Pra­ha „Tra­ve­lo­gue I – Twen­ty to Eight” v Pzeň­ském Depu. To mi, navzdo­ry kva­li­tě taneč­ní inter­pre­ta­ce, svým zasa­ze­ním do veli­kých barev­ných kulis při­šlo až pří­liš popis­né.
Jas­ný roz­díl však vidím mezi tím, jak sou­čas­ný tanec vní­má vět­ši­no­vá spo­leč­nost u nás a v zahra­ni­čí. Nedo­ká­žu pocho­pit, proč zrov­na u nás je to tak okra­jo­vá záležitost.

A jak si pod­le vás čes­ký tanec vede?
Dle mého názo­ru se mu navzdo­ry pod­mín­kám, kte­ré doma má, vede skvěle.

V led­nu toho­to roku pro­běh­la výsta­va vašich foto­gra­fií. Je to pro foto­gra­fa vaše­ho zamě­ře­ní zados­tiu­či­ně­ní?
Zados­tiu­či­ně­ní mys­lím není správ­né slo­vo. Samo­zřej­mě to byla radost, ale záro­veň i smu­tek. Jed­nak nej­hor­ší pra­cí pro foto­gra­fa je selek­ce. Nej­hor­ší dvoj­ná­sob pokud selek­ci nepro­vá­dí sám. Za dru­hé byla sta­rá tři roky. Od té doby se hod­ně věcí změ­ni­lo, hod­ně fotek při­by­lo. Do tře­ti­ce čty­ři­a­dva­cet fotek není mnoho.

Jak se vám kom­bi­nu­je (kom­bi­nu­je­te) taneč­ní foto­gra­fie s repor­táž­ní?
Něja­kou dobu jsem se zkou­šel pro­sa­dit v repor­táž­ní foto­gra­fii, pro kte­rou mám stej­nou vášeň jako pro taneč­ní. Bohu­žel jsem musel pře­stat kvů­li pojmům jako morál­ní inte­gri­ta.
Poměr­ně zají­ma­vé je, že tech­no­lo­gic­ký pří­stup k těm­to napros­to odliš­ným odvět­vím mám napros­to iden­tic­ký. Jedi­nou veli­kou výho­dou té repor­táž­ní v mých očích je, že k lidem může­te oprav­du blíz­ko. V taneč­ní foto­gra­fii je to nesmír­ně výji­meč­né. Ale jeden z nej­krás­něj­ších poci­tů, jaké jsem kdy zažil, byl pře­chod z neo­na­cis­tic­ké demon­stra­ce, kde po mně háze­li kame­ny, do diva­dla Ponec na foce­ní zkoušky.

Kro­mě foto­gra­fa jste v Cir­ku­su Mlejn jevišt­ním tech­ni­kem. Máte to jako hob­by a odpo­čí­vá­te od foto­gra­fo­vá­ní nebo nao­pak?
Jste prv­ní, kdo mi tuto otáz­ku polo­žil a já z ní mám vel­kou radost. Zatím jsem stá­le jevišt­ním tech­ni­kem, ale už jenom do kon­ce toho­to měsí­ce.
Pro diva­del­ní­ho foto­gra­fa je to doko­na­lá kom­bi­na­ce. Člo­věk si sáh­ne na tech­ni­ku, při jejímž svi­tu pra­cu­je. Nau­čí se vyrá­bět a pou­ží­vat věci, na kte­ré by nikdy ani nepo­mys­lel (napří­klad s kusem drá­tu, alu­mi­ni­o­vou lepí­cí pás­kou a špend­lí­kem se dají dělat prak­tic­ky zázra­ky). Ví jakou barev­nou tep­lo­tu má ten kte­rý typ svět­la nebo fil­tru, a může si tak prá­ci pře­dem tro­chu zjed­no­du­šit.
A nako­nec jaká­ko­liv dosta­teč­ně fyzic­ky nároč­ná čin­nost, kte­rá nevy­ža­du­je abso­lut­ní sou­stře­dě­nost, je dob­rý odpo­či­nek od fotografování.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."