Skupina ME-SA uvede novinku ve Studia ALTA

foto: Peter Snadík

Do své­ho nej­no­věj­ší­ho pro­jek­tu Let Me Die in My Foot­ste­ps si čes­ká taneč­ní sku­pi­na ME-SA při­zva­la ke spo­lu­prá­ci bra­zil­ské­ho cho­re­o­gra­fa žijí­cí­ho v Bru­se­lu Rena­na Mar­tin­se de Oli­ve­i­ra a slo­vin­ské­ho skla­da­te­le Gašpe­ra Pia­na. Výsled­kem mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ce, na kte­ré se podí­lí i slo­ven­ské sdru­že­ní BOD.Y a bel­gic­ká pro­dukč­ní jed­not­ka Seven­ty­Se­ven, je čis­tě taneč­ní před­sta­ve­ní, v němž pohy­bo­vý slov­ník vzni­ká z nut­nos­ti dotý­kat se a být spolu.

V insce­na­ci Let Me Die in My Foot­ste­ps se čtve­ři­ce taneč­ní­ků oci­tá v kri­zi, kte­rá je výcho­zím bodem roz­po­ru­pl­né ces­ty kon­flik­tu a roz­ře­še­ní. „V prů­bě­hu zkou­še­ní se taneč­ní­ci pohy­bo­va­li po pro­sto­ru jako masa, růz­ně měni­li vzá­jem­né napě­tí a odpor, čímž uka­zo­va­li dua­li­tu svých vzta­hů. Jejich puto­vá­ní je har­mo­nic­ké a záro­veň plné neshod,“ vysvět­lu­je tvůr­čí pro­ces cho­re­o­graf Renan Mar­tins, kte­rý má za sebou inter­pre­tač­ní zku­še­nos­ti ve svě­to­vě pro­slu­lých sou­bo­rech Meg Stuart/Damaged Goods či ROSAS Anny The­re­sy de Keersmaeker.

Pro insce­na­ci slo­žil ori­gi­nál­ní hud­bu Gašper Pia­no, kte­rý byl sou­čás­tí tvůr­čí­ho pro­ce­su od samé­ho počát­ku. Jeho jem­ně nos­tal­gic­ká, naži­vo vytvá­ře­ná zvu­ko­vá kra­ji­na ostře kon­tras­tu­je s vysi­lu­jí­cí živel­nos­tí taneč­ní­ků. Let Me Die in My Foot­ste­ps je názna­kem nadě­je v tom­to unáh­le­ném svě­tě, ve kte­rém věci běží tak rych­le, že je nesta­čí­te pocho­pit. Při­ná­ší mož­nost uvi­dět vyčer­pá­ní a zno­vuzro­ze­ní pomo­cí nové energie.

V před­sta­ve­ní se sešla růz­no­ro­dá čtve­ři­ce inter­pre­tů. Člen­ky ME-SY Mar­ti­nu Hajdy­lu Laco­vou, kte­rá je drži­tel­kou oce­ně­ní Taneč­ni­ce roku 2015, a Karo­lí­nu Hej­no­vou ten­to­krát dopl­ňu­je slo­ven­ská taneč­ni­ce Soňa Feri­en­čí­ko­vá, kte­rou praž­ské pub­li­kum zná z insce­na­cí Bak­khe­ia, Ima­go či Antiwords. Muž­skou ener­gii pak zastu­pu­je Ben­ja­min Poh­lig, němec­ký taneč­ník a absol­vent pres­tiž­ní bel­gic­ké ško­ly sou­čas­né­ho tan­ce P.A.R.T.S. a na kyta­ru hra­jí­cí Gašper Piano.

Více infor­ma­cí: http://www.altart.cz/program/me-sa-bod-y-renan-martins-let-me-die-in-my-footsteps-1-premiera/
Face­book udá­lost: https://www.facebook.com/events/1640561216232454/
Vstu­pen­ky na 1. pre­mi­é­ru: https://goout.cz/cs/listky/let-me-die-in-my-footsteps/sjg/
Vstu­pen­ky na 2. pre­mi­é­ru: https://goout.cz/cs/listky/let-me-die-in-my-footsteps/tjg/

 

ME-SA / BOD.Y / Renan Mar­tins: Let Me Die In My Foot­ste­ps
Cho­re­o­gra­fie: Renan Mar­tins de Oli­ve­i­ra
Tvor­ba a tanec: Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá, Soňa Feri­en­čí­ko­vá, Karo­lí­na Hej­no­vá, Gasper Pia­no a Ben­ja­min Poh­lig
Alter­na­ce: Hele­na Ara­u­jo
Hud­ba: Gasper Pia­no
Kos­týmy: Vic­tor Perez Arme­ro
Svě­tel­ný design: Ints Plav­nieks
Pro­duk­ce: ME-SA, BOD.Y and Seven­ty­se­ven vzw
Kopro­duk­ce: Stu­dio ALTA and Sta­ni­ca Žili­na
Za pod­po­ry: Magis­trát hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Minis­ter­stvo kul­tu­ry SR, Nada­ce život umělce