Dořin proces

Po čtyřech letech tvůr­čí pau­zy se na scé­nu vra­cí taneč­ni­ce Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá. 17. pro­sin­ce 2014 před­sta­ví v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD pre­mi­é­ru své pohy­bo­vé insce­na­ce Pro­ces. Na roz­díl od před­cho­zích sólo­vých pro­jek­tů ji nyní na jeviš­ti dopro­vá­zí herec a taneč­ník Jan Čtvrt­ník a hudeb­ni­ce a DJka Joha­na Švarcová.

O čem je před­sta­ve­ní Pro­ces?
Vět­ši­ně lidí se vyba­ví román Pro­ces od Fran­ze Kaf­ky. Ale my s Kaf­ko­vým Pro­ce­sem nemá­me nic spo­leč­né­ho, ale záro­veň se nám líbí ta leh­ká fabu­la­ce. Náš Pro­ces je oprav­du o pro­ce­su vzni­ku diva­del­ně-taneč­ní­ho před­sta­ve­ní. Je o tom, s čím se během tvor­by potý­ká­me, co řeší­me, zkrát­ka o tom, jak tako­vé před­sta­ve­ní vzniká.

Jed­ná se o ryze taneč­ní pro­jekt?
Jeli­kož jsem taneč­ni­ce, Hon­za herec, mísí se obě slož­ky. Kaž­dý sice pře­de­vším fun­gu­je za tu svo­ji pro­fe­si, ale oba se dotý­ká­me vše­ho. Na jeviš­ti jsme rov­no­cen­ný­mi partnery.

Jakou roli bude v insce­na­ci hrát hud­ba Joha­ny Švar­co­vé? Bude tvo­ře­na pří­mo na jeviš­ti?
Hud­ba bude nedíl­nou sou­čás­tí před­sta­ve­ní. Hned od začát­ku mi bylo jas­né, že chci hud­bu, kte­rá na nás rea­gu­je, hud­bu živou­cí. Více­mé­ně bude tvo­ře­na pří­mo na jeviš­ti. Prv­ní část bude pře­dem vytvo­ře­na Jir­kou Kon­va­lin­kou a o zby­tek se posta­rá Johana.

Nava­zu­je Pro­ces na vaše pře­de­šlé pro­jek­ty?
Na pře­de­šlé pro­jek­ty kon­krét­ně nena­va­zu­je ani se o ně neopírá.

Jak dlou­hé pří­pra­vy před­chá­ze­jí pre­mi­é­ře?
Pro­ces vzni­kal v něko­li­ka fázích. Nejdřív se rodil dost dlou­ho v hla­vě, pak při­šla fáze „pojď­me jen tak něco udě­lat”. Bez dead­li­nu, bez pro­sto­ru a bez vyhlíd­ky na něja­ké uve­de­ní. Zača­li jsme se s Hon­zou občas schá­zet a tro­chu zkou­še­li a tes­to­va­li jest­li vůbec něco dělat. Sys­te­ma­tic­ká a pra­vi­del­ná prá­ce zača­la až v říj­nu toho­to roku

Jakou v tom hra­je roli pro­stor diva­del­ní­ho sálu NoD?
Hra­je doce­la vel­kou roli. Bez diva­del­ních šál a taneč­ní­ho bale­ti­zo­lu mi NoD evo­ku­je garáž, pra­cov­nu, díl­nu… zkrát­ka pra­cov­ní pro­stor, kam Pro­ces patří.