The Area

VIDEO TÝDNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako video toho­to týd­ne při­ná­ší­me trai­ler vítěz­né­ho sním­ku letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Cine­dans. 25 minu­to­vý irský film The Area nato­či­li Río­na­ch Ní Néill a Joe Lee jako poctu legen­dár­ní­mu dub­lin­ské­mu Macush­la Dan­ce Club urče­né­mu pro taneč­ní­ky 50+. Taneč­ní klub zastu­pu­je celé měs­to, kte­ré je ve fil­mu pojed­ná­no jako tan­čír­na, plná nej­růz­něj­ších pří­bě­hů a osu­dů. Auto­ři fil­mu si z Amster­da­mu odvez­li čest a slá­vu ulo­že­nou v ceně Dio­ra­ph­te Cine­dans Jury Award a navrch 7 500 eur! Gratulujeme!