FILM MONKEY SANDWICH

Diva­dlo Archa ve dvou zvlášt­ních pro­jek­cích 24. a 25. břez­na ve 20.00 uve­de film Mon­key san­dwich v režii Wima Van­de­key­buse. Film vzni­kl původ­ně jako sou­část stej­no­jmen­né­ho před­sta­ve­ní, nyní je pre­zen­to­ván samostatně.

VIDEO TÝDNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlav­ní roli fil­mu – diva­del­ní­ho reži­sé­ra – hra­je Jer­ry Kil­lig. Jeho posta­va vede her­ce diva­del­ní spo­leč­nos­ti za práh diva­del­ní rea­li­ty, hle­dá sku­teč­nost mís­to diva­del­ní fal­še a nápo­do­by. Bez zvlášt­ních logic­kých vazeb se děj fil­mu pře­lé­vá mimo měs­to do pro­stře­dí ven­kov­ské komu­ni­ty, kte­rá je zasa­že­na povod­ní, při níž zahy­ne i reži­sé­ro­va rodi­na, včet­ně nena­ro­ze­né­ho dítě­te. Otáz­ky nekon­t­ro­lo­va­ných pocho­dů pod­vě­do­mí, vzta­hu viny a tres­tu, otu­pě­ní – jsou hlav­ní prou­dy, jimiž se vine surre­a­lis­tic­ké vyprá­vě­ní Van­de­key­bo­va fil­mu. V zása­dě ale reži­sér sním­ku vyja­dřu­je vel­kou sta­rost o budouc­nost lid­stva a jeho etic­ké instink­ty. http://www.monkeysandwichthefilm.be/monkey-sandwich