Tanec deštníků

Nevím, jak  vám, ale nám v redak­ci Taneč­ní zóny letoš­ní rok při­pa­dá jako spla­še­ný kůň — nevy­po­či­ta­tel­ný, pře­kot­ný, hektický.

Jedi­né, co zatím dává smy­sl a odpo­ví­dá oče­ká­vá­ní, je aprí­lo­vé poča­sí toho­to týd­ne. Snad pro­to jsme si vzpo­mně­li na dva roky sta­ré video stu­dia Tell No One nazva­né pros­tě — Umbrel­la (Dešt­ník). Kre­a­tiv­ní video-stu­dio tvo­ří Luke Whi­te a Remi Wee­kes — oba spi­so­va­te­lé a reži­sé­ři — kte­ří zachy­cu­jí vol­ně běží­cí myš­len­ky i expe­ri­met­nál­ní vize na kame­ru, lhos­tej­no, zda vznik­ne arto­vý film, či reklam­ní spot. Jejich fil­my byly pro­mí­tá­ny po celém svě­tě od Gug­ge­nhe­i­mo­va muzea v New Yor­ku, přes Brit­ský fil­mo­vý institut,až  po web Taneč­ní zóny. Snad se vám tanec dešt­ní­ků bude líbit.

 

 

 

 

Tell no one

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.