Kylián, Zuska, Konvalinka

Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II v Národ­ním diva­dle – cho­re­o­gra­fie Kyli­á­na, Zus­ky a Kon­va­lin­ky na hud­bu Mar­ti­nů, Dvo­řá­ka, Jiráska.

Balet Národ­ní­ho diva­dla se při­po­ju­je k osla­vám Roku čes­ké hud­by a 17. dub­na na scé­ně Národ­ní­ho diva­dla uve­de pre­mi­é­ru Čes­ké balet­ní sym­fo­nie II. Kom­po­no­va­ný večer před­sta­ví čes­ké cho­re­o­gra­fy růz­ných gene­ra­cí tvo­ří­cí na hud­bu význač­ných čes­kých skla­da­te­lů – Pol­ní mši Jiří­ho Kyli­á­na, Sta­bat Mater Pet­ra Zus­ky a původ­ní cho­re­o­gra­fii Guru z díl­ny Vik­to­ra Konvalinky.

Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II nava­zu­je na stej­no­jmen­ný titul, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 2007. Před­sta­ve­ní je ve spo­lu­prá­ci s orchestrem, sólis­ty a sbo­rem Národ­ní­ho diva­dla dopro­vá­ze­no živou hud­bou a zpě­vem. Rok čes­ké hud­by 2014 je mezi­ná­rod­ní pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru a refle­xi čes­ké hudby.

Guru: Fran­ce­sco Scar­pa­to, Aya Wata­na­be, Foto: Pavel Hejný

Triptych Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II ote­vře Pol­ní mše Bohusla­va Mar­ti­nů v legen­dár­ní cho­re­o­gra­fii Jiří­ho Kyli­á­na. „Pro pamět­ní­ky se vlast­ně jed­ná o rema­ke, neboť moh­li toto dílo již zhléd­nout v letech 1992 – 1996, kdy jsme ho měli v reper­toá­ru. Str­hu­jí­cí dyna­mic­ká cho­re­o­gra­fie je sil­nou výpo­vě­dí dva­nác­ti mužů-vojá­ků. Nese v sobě hla­si­tý pro­test pro­ti vál­ce a záro­veň tichý intim­ní strach, zou­fal­ství i nadě­ji. Dílo samo i jeho posel­ství ani po mno­ha letech nemo­hou ztra­tit svou auten­ti­ci­tu,“ kon­sta­tu­je umě­lec­ký šéf Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Petr Zuska. V pro­střed­ní čás­ti veče­ra dva­náct taneč­ní­ků na jeviš­ti vystří­dá dva­náct taneč­nic, inter­pre­tu­jí­cích v nové cho­re­o­gra­fii Pet­ra Zus­ky prv­ní větu ze Sta­bat Mater Anto­ní­na Dvo­řá­ka. Petr Zuska dodá­vá: „Lamen­to Pan­ny Marie nad ukři­žo­va­ným Ježí­šem, tedy nevý­slov­ná bolest mat­ky při ztrá­tě dítě­te, je něčím pro muže nepo­zna­tel­ným. Je to ta nej­tem­něj­ší a nej­cit­li­věj­ší stru­na hlu­bo­ko v duši kaž­dé ženy.“

Nejmlad­ším z tro­ji­ce cho­re­o­gra­fů bude na závěr Vik­tor Kon­va­lin­ka, jeden z nej­vý­raz­něj­ších sólis­tů sou­bo­ru a záro­veň již etablo­va­ná tvůr­čí osob­nost. „V pří­mé úmě­ře s jeho mlá­dím jde i hudeb­ní pod­klad, neb je zkom­po­no­ván vyni­ka­jí­cím sou­čas­ným skla­da­te­lem Janem Jirás­kem. Je jas­né, že v tom­to pří­pa­dě jde o něco zce­la nové­ho a ryze autor­ské­ho, ve srov­ná­ní s Kyli­á­nem a Zuskou půjde o obsa­ze­ní smí­še­né a dost mož­ná i o urči­té odleh­če­ní veče­ra,“ pro­zra­zu­je na závěr Petr Zuska.

Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II — trai­ler / The Czech Ballet Sym­pho­ny — trai­ler / Balet Narod­ni­ho diva­dla na Vimeo.

Čes­ká balet­ní sym­fo­nie II
Čes­ká pre­mi­é­ra: 17. 4. 2014, Národ­ní diva­dlo, 2. pre­mi­é­ra: 18. 4., Reprí­zy: 20. a 30. 4., 11. 5.