IMPUSTANZ 2014 SE BLÍŽÍ

Les Ballets C dela B: Tauberbach

„Spo­le­čen­ské otře­sy a celo­svě­to­vá kri­ze je blíž a blíž. Co s tím udě­lá­me? Přes­ně to, co tanec dělal dopo­sud: bude­me se svo­bod­ně pohy­bo­vat v ome­ze­ném prostoru.“

Tato slo­va přes­ně vysti­hu­jí Esta­mi­ru, hlav­ní hrdin­ku nové­ho díla Ala­i­na Pla­te­la  Tau­ber­bach, kte­ré zahá­jí vídeň­ský fes­ti­val ImPul­sTanz 17. čer­ven­ce 2014.

Jed­ním z hlav­ních prou­dů fes­ti­va­lu bude roz­ší­ře­ná ver­ze tra­dič­ní­ho pro­jek­tu [8:tension] Young Choreographers´Series. Mla­dí uměl­ci z celé Evro­py, stej­ně jako nováč­ci z Asie a Sever­ní Ame­ri­ky se před­sta­ví cel­kem čtr­nác­ti nový­mi díly. Kaž­dé z těch­to děl může být nomi­no­vá­no na cenu Prix Jar­din d´Europe, kte­rá je doto­vá­na část­kou 10 000 EUR pro vítě­ze. Jed­ná se tak o nej­lé­pe finanč­ní oce­ně­ní pro mla­dé cho­re­o­gra­fy v Evropě.

V hlav­ním pro­gra­mu fes­ti­va­lu figu­ru­je eli­ta sou­čas­né­ho taneč­ní­ho svě­ta. Na balet­ním gala Vla­di­mir Malakhov, nový umě­lec­ký porad­ce Tokyo Ballet, vyhlá­sí v roli před­se­dy poro­ty vítě­ze taneč­ní sou­tě­že Wien-Welt-Wett­bewerb 2014.  Během slav­nost­ní­ho veče­ra se ve vídeň­ském Volksthe­at­ru pot­ka­jí mla­dé talen­ty s nej­vět­ší­mi hvězda­mi bale­tu, jako např. Fran­ce­scou Har­per, ame­ric­kou cho­re­o­gra­f­kou, odbor­nou porad­ky­ní fil­mu Čer­ná labuť, nebo vychá­ze­jí­cí hvězdu již­ní Afri­ky Dada Masi­lo, kte­rá před­sta­ví svou humo­ris­tic­kou ver­zi Labu­tí­ho jeze­ra. Na scé­ně Volksthe­at­ru také vyvr­cho­lí vzdě­lá­va­cí pro­jekt Isma­e­la Iva Bib­li­o­te­ca do Cor­po, na němž pra­co­va­lo tři­cet pět taneč­ní­ků po dobu šes­ti týd­nů. Sou­čás­tí veče­ra bude i expe­ri­men­tál­ní duet pro­slu­lé čes­ké hous­list­ky Ivy Bit­to­vé a mis­tra impro­vi­zo­va­né­ho tan­ce Davi­da Zam­bra­na.

ImPul­sTanz 2014 před­sta­ví také dvě svě­to­vé pre­mi­é­ry. Prv­ní novin­kou bude nová insce­na­ce DV8 v cho­re­o­gra­fii Lloy­da New­so­na John. Půjde o téma, v jehož zkou­má­ní a inter­pre­ta­ci má sou­bor už lec­cos za sebou — o muž­skou sexu­a­li­tu. Zato enfant terri­ble Ivo Dim­chev při­pra­vu­je hudeb­ní a vizu­ál­ní útok na divác­ké smys­ly. Podob­ný záměr má i rakous­ký cho­re­o­graf Chris Harin­ga – jeho cho­re­o­gra­fie Deep Dish, v níž ces­tu­je časem mezi živou, pří­tomnou cho­re­o­gra­fií a fil­mo­vým plát­nem ovlád­nu­tým opu­lent­ním designem Miche­la Bla­zy­ho.

Dále bude na pro­gra­mu Jérô­me Bel, jehož uví­tá­me i na fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha letos v červ­nu. Legen­da butó Ko Muro­boshi před­sta­ví v pre­mi­é­ře výlet do jiných svě­tů v díle Enthusi­astic Dan­ce on the Gra­ve.

Rakous­ké zastou­pe­ní pro­gra­mu bude pat­řit sou­bo­ru Aman­da Piña & Daniel Zim­mer­mann, dále Flo­ren­ti­ně Hol­zin­ger, An Kaler a per­for­mer­ce Ake­mi Takeya

V rám­ci fes­ti­va­lu pro­běh­ne na 200 worksho­pů, pod vede­ním slav­ných uměl­ců-peda­go­gů. v kom­ple­xu Are­nal je pove­de napří­klad fran­couz­ská cho­re­o­gra­f­ka Mathil­de Mon­nier, SadéKris­ti­ne Alley­ne taneč­ni­ce sou­hru Akra­ma Kha­na, Rakušan­ka Doris Uhlich. Těšit se účast­ní­ci mohou také na Rake­she Suke­she, kte­rý nevšed­ně spo­jí con­tem­po­ra­ry tanec a Kala­ri­pa­yat­tu, indic­ké bojo­vé umě­ní. Dal­ším vel­kým láka­dlem bude Nina Krispas, kte­rá Mimo jiné pře­dá své hip hopo­vé zku­še­nos­ti z půso­be­ní na scé­ně kape­ly Black Eyed Peas.

ImPul­sTanz kon­čí 17. srp­na 2014

www.impulstanz.com