Angažovaná pracovna

Dru­hou sérii debat Mluv­me o tan­ci, kte­rá pro­bí­ha­la o říj­no­vých čtvrt­cích v žiž­kov­ské Pra­cov­ně, zakon­čil 23. 10. večer s titu­lem Tanec jako anga­žo­va­né umění.

Stej­ně jako kaž­dou dis­ku­si i tuto zahá­ji­la per­for­man­ce, a to v podá­ní taneč­ni­ce Kate­ři­ny Die­t­zo­vé a trum­pe­tis­ty Pet­ra Vrby nebo­li KaPe. Úvod­ní­ho slo­va se poté uja­la Jana Svo­bo­do­vá, reži­sér­ka a dra­ma­tur­gy­ně diva­dla Archa, kte­ré se „doku­men­tár­ní“ tvor­bě věnu­je od roku 2002. Svo­bo­do­vá před­sta­vi­la nejen Archu, ale také fes­ti­val Akcent, kte­rý bude mít od leto­š­ka podti­tul Fes­ti­val doku­men­tár­ní­ho diva­dla. Hovo­ři­la o tom, co pro ni zna­me­ná anga­žo­va­né umě­ní, zda se pova­žu­je za akti­vist­ku, i o tom, jak pra­co­va­la v uprch­lic­kých tábo­rech nebo s domo­rod­ci v Afri­ce. Vyslo­vi­la názor, že opro­ti např. novi­no­vým člán­kům má diva­dlo výho­du pří­mé­ho emo­tiv­ní­ho dopa­du a kon­tak­tu jeviš­tě a hle­diš­tě. Jako pří­klad doku­men­tár­ní­ho či anga­žo­va­né­ho umě­ní v tan­ci uved­la Ver­Te Dan­ce a jejich Simu­lan­te Ban­de, kde ved­le pro­fe­si­o­nál­ních taneč­ní­ků vystu­pu­jí han­di­ca­po­va­né performerky.

Slo­va se poté uja­li mode­rá­to­ři veče­ra, šéf­re­dak­tor­ka webu Taneč­ní zóny Jana Návra­to­vá a reži­sér, kri­tik a pub­li­cis­ta Mar­tin Machá­ček. Dis­ku­si zahá­ji­li videem, kte­ré v červ­nu 2013 oble­tě­lo svět – turec­ký cho­re­o­graf Erdem Gun­duz ali­as Stan­ding Man a jeho tichý pro­test na náměs­tí Tak­sim Squa­re, k němuž se postup­ně při­po­ji­ly desít­ky lidí (Taneč­ní zóna se věno­va­la tomu­to pro­tes­tu v člán­ku Pet­ra Šour­ka v čís­le 2/2013). Násled­ně byly ote­vře­ny otáz­ky jako co je anga­žo­va­nost v tan­ci a jak může být tato anga­žo­va­nost sděl­ná. Obje­vil se názor, kte­rý radi­kál­ně roz­li­šo­val umě­ní pro zába­vu a umě­ní, kte­ré obsa­hu­je něja­kou myš­len­ku – pak by ovšem pre­zen­to­vá­ní jaké­ho­ko­li názo­ru mělo být anga­žo­va­né? Nebo může­me za anga­žo­va­né pro­hlá­sit umě­ní s něja­kým vzta­hem ke sku­teč­nos­ti, spo­le­čen­ské situaci?

Dis­ku­tu­jí­cí se cel­kem shod­li, že uměl­ci vše­o­bec­ně vět­ši­nou tíh­nou spíš k levi­co­vé­mu smýš­le­ní. Jako výjim­ka potvr­zu­jí­cí pra­vi­dlo byla zmí­ně­na Hele­na Třeští­ko­vá, kte­rá se přes své soci­ál­ně empa­tic­ké pro­jek­ty občan­sky ote­vře­ně hlá­sí k pra­vi­ci. Jinak v sou­vis­los­ti s pra­vi­čác­tvím padla ješ­tě jmé­na Milan Kní­žák a Daniel Landa.

Deba­ta se sto­či­la zpět k turec­ké­mu pro­tes­tu a otáz­ce, zda se v pří­pa­dě Stan­ding mana jed­na­lo o umě­ní. Pokud ano, nevní­má­me ho tak jen pro­to, že akté­rem byl umě­lec, cho­re­o­graf? Lze vůbec oddě­lit umě­lec­kou čin­nost a občan­ský postoj uměl­ce? Tako­vé a dal­ší otáz­ky byly ote­vře­ny, ale odpo­vě­di, nej­spíš i pro nedo­sta­tek času, spíš klouza­ly po povrchu. Na roz­díl od před­cho­zích debat v Pra­cov­ně, kte­ré se týka­ly hud­by nebo kari­é­ry taneč­ní­ků, ale pro posled­ní deba­tu zvo­li­li orga­ni­zá­to­ři téma, o kte­rém není moc sly­šet. A to jak na teo­re­tic­ké, tak na prak­tic­ké úrov­ni; v čes­kém (taneč­ním) umě­ní pří­liš „anga­žo­va­nos­ti“ nena­jde­me. Ale­spoň ne v tako­vé míře, jako v pro­gra­mu nad­chá­ze­jí­cí­ho mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu Akcent.

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.