Tančící města — Paříž

Vol­né jar­ní dny láka­jí k výle­tům i del­ším cestám. Ide­ál­ní desti­na­cí pro ten­to měsíc a jeho vol­né dny je nepo­chyb­ně Paříž. My vás do ní pozve­me krát­kým videem z cyk­lu Moving Cities, za nímž sto­jí reži­sér Jevan Chowd­hu­ry a lon­dýn­ské designo­vé stu­dio Wind & Fos­ter, kte­ré se věnu­je rekla­mě, tvor­bě bran­din­gu, roz­hla­so­vým kam­pa­ním, ilu­stra­ci, ani­ma­ci a pří­buz­ným záležitostem.

Vy se může­te nejen zasnít nad tan­čí­cí Paří­ží (kte­rá nebýt něko­li­ka výraz­ných zna­ků, jako je Eife­lov­ka, SPZ na autech, či design pou­lič­ních lamp, hod­ně při­po­mí­ná New  York — hlav­ně tan­cem), ale také se může­te vno­řit do dal­ších tan­čí­cích měst — Lyo­nu, Lon­dý­na či Bru­se­lu. A to ješ­tě není všech­no! Může­te se sami stát sou­čás­tí pro­jek­tu Moving Cities a nato­čit s Chowd­hurym tře­ba Tan­čí­cí Pra­hu nebo Par­du­bi­ce! Více na: http://www.moving-cities.com/

Moving Cities: Paris, autor: Jevan Chowd­hu­ry.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.