Dubnové družení

Foto: Vojtěch Brtnický

Ten­to člá­nek by se také mohl jme­no­vat – „Mluv­me spo­lu“, neboť to byla hlav­ní moti­va­ce k uspo­řá­dá­ní seri­á­lu dis­ku­sí věno­va­ných tan­ci, kte­ré pro­bí­ha­ly v kre­a­tiv­ním pro­sto­ru Dru­ži­na v Krym­ské uli­ci v Pra­ze kaž­dý dub­no­vý čtvr­tek (až na ten prv­ní, kte­rý by koli­do­val se zahá­je­ním Čes­ké taneč­ní plat­for­my, tak­že se začí­na­lo středou). 

Hlav­ní­mi orga­ni­zá­to­ry byli lidé kolem sou­bo­ru NANOHACH, jme­no­vi­tě Hon­za Malík s vel­kou opo­rou v Janě Novo­ry­to­vé a samot­ní domá­cí páni „dru­ži­ná­ři“ Jan Kalous s Janem Láta­lem a spol. Veče­ry pro­mo­to­va­né jako zce­la nefor­mál­ní dis­ku­se měly kro­moby­čej­ně pev­ný a přís­ný pořá­dek. Začí­na­lo se pokaž­dé kul­tur­ně-umě­lec­ky – per­for­man­cí v pro­sto­ru Dru­ži­ny s jejím spe­ci­fic­kým jeviš­těm – výlo­hou do uli­ce. Postup­ně se v této výklad­ní skříň­ce vystří­da­ly Miřen­ka Čecho­vá, Jana Vrá­na, Lea Čap­ko­vástu­den­ti Dun­can Cen­t­ra – ti si za svou scé­nu nevy­bra­li výlo­hu, ale rov­nou uli­ci před Dru­ži­nou. Poté násle­do­va­ly zamyš­le­né úvod­ní refe­rá­ty, kte­ré před­ne­sl odbor­ník zasvě­ce­ný do téma­tu, jež se pří­sluš­ný čtvr­tek pro­bí­ra­lo.  Pak se ke slo­vu dosta­li mode­rá­to­ři a pub­li­kum. Ten­to model podrob­ně popi­su­je­me pro­to, abychom pod­trh­ly váž­nost a péči, kte­rou těm­to setká­ním orga­ni­zá­to­ři věno­va­li. Aby jejích úsi­lí jen tak nevy­šumě­lo, chce­me při­po­me­nout něko­lik postře­hů a dodat pár komen­tá­řů k prů­bě­hu a atmo­sfé­ře „čtvrt­ků pro tanec“.

Téma prv­ní – spo­leč­nost
Nemoh­lo se začít obec­ně­ji, šíře­ji a také neu­cho­pi­tel­ně­ji, než deba­tou o vzta­hu sou­čas­né­ho tan­ce a čes­ké spo­leč­nos­ti.  Vyšlo se z postu­lá­tu, že tanec je sou­čás­tí sou­čas­né­ho živé­ho umě­ním as tím má naše spo­leč­nost obec­ně napí­na­vé vzta­hy. Moc na něj necho­dí, nera­da jej pod­po­ru­je, nevá­ží si uměl­ců, dokud jsou živi. V zemi bez mece­náš­ské kul­tu­ry jsou uměl­ci odká­zá­ni na gran­to­vou pod­po­ru, s níž neu­stá­le měs­ta, kra­je i stát zastou­pe­ný Minis­ter­stvem kul­tu­ry tak­ti­zu­je jako s nená­ro­ko­va­tel­nou slož­kou.  Že je pod­po­ra umě­ní inves­ti­cí, se u nás dosud neu­ja­lo. Důsled­kem je cel­ko­vá nesta­bi­li­ta pro­stře­dí, což pro taneč­ní uměl­ce zna­me­ná fatál­ní ohro­že­ní. Čas pro ně ply­ne jinak, než pro spi­so­va­te­le, či malí­ře.  Dis­ku­to­va­la se níz­ká návštěv­nost a hod­ně se sklo­ňo­val pojem „pub­lic deve­lo­p­ment“, nara­zi­lo se i na blud­ný kruh zvy­šo­vá­ní návštěv­nos­ti pomo­cí „divác­ky vstříc­né“ tvor­by.  Při­pusť­me, že prá­ce na mar­ke­tingu, roz­vo­ji pub­li­ka, PR je nato­lik ener­ge­tic­ky nároč­ná, že malým nezá­vis­lým sub­jek­tům těž­ko zbý­va­jí kapa­ci­ty na vlast­ní, kon­ti­nu­ál­ní tvor­bu. A dále – čím dál víc se v obo­ru dis­ku­tu­je téma pro­fes­ních per­spek­tiv, což sil­ně zají­má dneš­ní gene­ra­ci zájem­ců o stu­di­um tan­ce a jejich rodi­če, posu­nu­jí se jejich posto­je od ide­a­lis­mu k prag­ma­tis­mu. Otáz­ka, jak by vypa­da­ly ide­ál­ní pra­cov­ní pod­mín­ky sou­čas­né­ho taneč­ní­ka, mno­hým vyra­zi­la dech – umě­jí si něco tako­vé­ho před­sta­vit? Respek­ti­ve, proč se nad tím mno­zí z nich ješ­tě nikdy nezamysleli?

Z hle­dis­ka este­ti­ky se sou­čas­ný tanec v posled­ní době výraz­ně napo­jil na svět diva­dla.  Diva­del­ní režie zača­la aktiv­ně suplo­vat cho­re­o­gra­fic­ký „gap“ a při­nes­la tan­ci řadu pozo­ru­hod­ných výsled­ků.  To ovšem čes­kou cho­re­o­gra­fii nespa­sí, je tře­ba jí věno­vat dale­ko vět­ší péči, ať už na úrov­ni aka­de­mic­ké­ho či nefor­mál­ní­ho vzdě­lá­vá­ní.  Je tře­ba pod­po­ro­vat autor­ské moz­ky, lidi s vizí a kon­cep­cí. To byl jeden ze závě­rů prv­ní­ho setkání.

Projek­ce krát­kych filmů

Téma dru­hé – dru­há kari­é­ra
Kari­é­ra uměl­ce / taneč­ní­ka je jen jed­na a tak zva­ná „dru­há kari­é­ra“ je její při­ro­ze­nou sou­čás­tí. Začí­ná ve ško­le, pokra­ču­je na jeviš­ti a pak se pře­klo­pí mimo jeviš­tě. Ten­to pohled zazněl v úvod­ním refe­rá­tu. A taky infor­ma­ce o tom, jakou ces­tou se taneč­ni­ce a taneč­ní­ci po aktiv­ní kari­é­ře na jeviš­ti vydá­va­jí, jak fun­gu­jí zahra­nič­ní orga­ni­za­ce, kte­ré je v kari­ér­ní změ­ně pod­po­ru­jí, co se v této oblas­ti děje nebo co by se výhle­do­vě moh­lo dít v Čes­ku a jak to celé sou­vi­sí s obec­nou situ­a­cí na trhu prá­ce a s tren­dy v zaměst­na­nos­ti. K pohle­du, kte­rý se hod­ně zamě­řu­je na kon­text, zazněl i názor o spe­ci­fič­nos­ti taneč­ní­ků – jejich prá­ce s tělem je opro­ti jiným obo­rům výji­meč­ná a vyža­du­je spe­ci­fic­ká řeše­ní. I dal­ší pro­ti­ná­zo­ry doda­ly dis­ku­si šir­ší per­spek­ti­vu. Je pře­ci nor­mál­ní, že tan­čí­me, učí­me, pro­du­ku­je­me atd., děje se to při­ro­ze­ně, tak na co potře­bu­je­me něja­ké spe­ci­ál­ní pro­gra­my pro pod­po­ru „dru­hé kari­é­ry“? To je plat­ný názor, ale je tře­ba mít na pamě­ti, že pla­tí jen pro něko­ho. A že lidé z nezá­vis­lé scé­ny mají čas­to opro­ti lidem z balet­ních sou­bo­rů v něčem náskok – za svou taneč­ní kari­é­ru se toho nau­či­li víc, jejich pohled nebyl tak strikt­ně sou­stře­dě­ný jen na tanec. Kon­tra­ar­gu­ment vychá­zí i ze zahra­nič­ních stu­dií – tam, kde exis­tu­jí cen­t­ra pro pod­po­ru taneč­ní­ků ve změ­ně, umě­jí si taneč­ní­ci před­sta­vit pes­t­řej­ší šká­lu cest, kte­rý­mi by se dál moh­li vydat. Neskon­čí jen u toho, že mohou pře­jít z tan­ce k pro­duk­ci nebo manage­men­tu. Zazněl také ter­mi­nus tech­nicus „pře­no­si­tel­nost kom­pe­ten­cí“. Co se nau­čí­me v jed­nom obo­ru, může­me uplat­nit v jiném. A taneč­ni­ce a taneč­ní­ci neu­mí jen tan­co­vat, umě­jí také dob­ře pra­co­vat v týmu, uplat­nit sil­nou dis­ci­plí­nu a podobně.

Téma dru­hé kari­é­ry vel­mi sou­vi­sí s ostat­ní­mi dis­kus­ní­mi téma­ty – taneč­ní kari­é­ra se rea­li­zu­je ve spo­leč­nos­ti, v níž má taneč­ní scé­na něja­kou pozi­ci. U nás jis­tě ne ide­ál­ní, což ply­ne i z její vel­ké závis­los­ti na gran­to­vém finan­co­vá­ní (tedy z veřej­ných roz­počtů), to jí na kre­di­bi­li­tě spí­še ubí­rá. Přes čtvrt sto­le­tou sna­hu je taneč­ní scé­na u nás stá­le v plen­kách – vidě­no z hle­dis­ka napros­té nejis­to­ty finan­co­vá­ní, udr­ži­tel­nos­ti, pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí a pra­cov­ní per­spek­ti­vy v obo­ru, spo­lu­prá­ce napříč sek­to­rem… Kdy­by sek­tor při­šel o dob­ro­vol­nic­kou prá­ci, odha­du­ji, že by se zhrou­til. A to ovliv­ňu­je i mož­nos­ti budo­vá­ní sys­té­mu na pod­po­ru dru­hé kari­é­ry. Jak kari­ér­ní téma sou­vi­sí se škol­stvím a tvor­bou jako tako­vou, je nasnadě.

Téma tře­tí – tanec jako pro­dukt
Hovo­řit o tan­ci jako o pro­duk­tu sli­bo­va­lo eko­no­mic­kou a mar­ke­tingo­vou dis­ku­si, ale orga­ni­zá­to­ři na to šli tro­chu od lesa. Hod­ně času se strá­vi­lo tím, že sou­čas­ní tvůr­ci usa­ze­ní v pane­lu – kon­krét­ně – Mir­ka Eli­ášo­vá, Hana Tureč­ko­vá – Polan­ská, Vilo Dočo­lo­man­ský a Michal Záho­ra povzbu­zo­va­ní mode­rá­tor­kou Zdeň­kou Brun­got – Sví­te­ko­vou refe­ro­va­li o tom, jak tvo­ří svo­je „pro­duk­ty“. Pro divá­ky bylo cel­kem slo­ži­té si pro­po­jit nasto­le­né téma dis­ku­se s pohle­dem do autor­ských kuchy­ní, jak­ko­li byl v někte­rých pří­pa­dech zají­ma­vý a pod­nět­ný. Refe­rát Marie Kin­sky koneč­ně zmí­nil klí­čo­vá slo­va zapa­da­jí­cí do mar­ke­tingo­vé­ho slov­ní­ku — „nabíd­ka“ a „poptáv­ka“. Na to mohl navá­zat Jiří Sulžen­ko, kte­rý ve dru­hé polo­vi­ně deba­ty řekl to zásad­ní: v Čes­ku není trh. Aby moh­lo taneč­ní dílo při­nést zisk, musí si jej divá­ci kupo­vat – v sou­čas­né infrastruk­tu­ře něko­li­ka domá­cích stagi­on při pří­slo­več­ně níz­ké návštěv­nos­ti to není mož­né zajis­tit. 10 – 15 repríz  je z hle­dis­ka návrat­nos­ti inves­tic do vzni­ku díla nedo­sta­teč­né. Dílo musí ces­to­vat nejen u nás, ale i po svě­tě. V domá­cích pod­mín­kách ale vidí Sulžen­ko jed­nu význam­nou rezer­vu, a to jsou kul­tur­ní zaří­ze­ní v malých měs­tech a obcích. Tam je tře­ba zamě­řit pozor­nost a nabí­zet „pro­duk­ty“ sou­čas­né­ho umě­ní. Kdy­by exis­to­val něja­ký pro­gram pro ino­va­ci této hus­té nezma­po­va­né sítě, moh­li by se divá­ci na kon­ci svě­ta stát svěd­ky sou­čas­né umě­lec­ké výpo­vě­di.  No, proč ne – napří­klad ve Strun­ko­vi­cích nad Bla­ni­cí mají mul­ti­funkč­ní kul­tur­ní zaří­ze­ní – kul­tur­ní dům s tělo­cvič­nou a sau­nou. To není špat­ný základ.

Co ovšem v Čes­ku také chy­bí, jsou šikov­ní agen­ti, kte­ří by tanec pro­dá­va­li. Agen­ti, kte­ří budou stát mezi uměl­ci a trhem a budou mít na sta­ros­ti pro­dej. Chy­bí, pro­to­že je tanec neuživí.

Per­for­man­ce ve výlo­ze — Lea Švejdová

Téma čtvr­té – vzdě­lá­vá­ní
Asi nej­pal­či­věj­ším téma­tem sou­čas­né­ho tan­ce, vzdě­lá­vá­ním, se zabý­va­la posled­ní dub­no­vá dis­ku­se. O jeho „hoř­la­vos­ti“ sice svěd­čil fakt, že téma vze­šlo z kon­sen­zu účast­ní­ků prv­ní dis­ku­se a plný sál dis­ku­tu­jí­cích, ale už ne jejich slo­že­ní. Vět­ši­na pub­li­ka, až na pár výji­mek, repre­zen­to­va­la dun­ca­nov­skou ško­lu a její filo­zo­fii. Pro­to se dlou­ho ladi­la atmo­sfé­ra nasto­le­ná téma­tem „pří­ko­pů“ a „řev­ni­vos­ti“,  „nespra­ved­li­vým a nerov­ným vývo­jem taneč­ních prou­dů“, zkrát­ka téma­tem balet vs. sou­čas­ný tanec. Kdo se tro­chu ori­en­tu­je v domá­cí taneč­ní his­to­rii, nemohl se Evě Bla­žíč­ko­vé divit, že tuto vývo­jo­vou okol­nost důraz­ně zmí­ni­la. Ale doba pokro­či­la. Dneš­ní gene­ra­ce by už ráda pří­kop zavez­la spo­leč­nou pra­cí a tvor­bou, a nad minu­lý­mi křiv­da­mi už dál neztrá­ce­la svůj čas – tak, jak o tom v Dru­ži­ně hovo­ři­la Len­ka Flo­ry, Vác­lav Kuneš a dal­ší… Kéž se to podaří.

Když se pak poslu­cha­či dočka­li kon­ce klo­potné­ho úvo­du před­ne­se­né­ho Zuza­nou Smu­ga­lo­vou, moh­ly se polo­žit otáz­ky jako např.: Jak je mož­né sla­dit nároč­nou tech­nic­kou taneč­ní pří­pra­vu s náro­ky rám­co­vě vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů? Jak je mož­né udr­žet na ško­lách krok s dyna­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím taneč­ním umě­ním ve svě­tě? Mají kon­zer­va­to­ře vyho­vět tomu, co ve svě­tě „frčí“, kam krá­če­jí idea-make­ři, vel­ké com­pa­ny, nebo se věno­vat prá­ci na své umě­lec­ko-peda­go­gic­ké kon­cep­ci? Jaký je pří­stup peda­go­gů ke stu­den­tům? Je auto­ri­ta­tiv­nost pro žáky pří­nos­ná, nebo demo­ti­vu­jí­cí? Pat­ří váže­ní kla­sic­kých taneč­nic a taneč­ní­ků v růsto­vém obdo­bí ješ­tě do 21. sto­le­tí? Jaké jsou per­spek­ti­vy absol­ven­tů? Jaká je role rodi­čů a jejich komu­ni­ka­ce s peda­go­gy? Těch otá­zek padla celá řada. Na někte­ré se odpo­vě­dě­lo, na jiné niko­li. Jed­no­znač­nou odpo­věď však měla kru­ci­ál­ní otáz­ka: Kde začít s nápra­vou? Odpo­věď zně­la: V pří­pra­vě peda­go­gů. Je to jas­né jako instruk­ce při pádu leta­dla – nejdří­ve si nasa­dí dýcha­cí pří­stroj dospě­lí, a ti pak pomo­hou dětem. 

Dis­ku­se jsou potře­ba a jejich orga­ni­zá­to­ři v Dru­ži­ně si za ně zaslou­ží pochva­lu. S dis­ku­se­mi je ale jeden pro­blém: jak inves­to­va­nou ener­gii pře­klo­pit do rea­li­ty v podo­bě něja­kých změn? A chce­me ty změ­ny vůbec, když sice všich­ni doká­že­me iden­ti­fi­ko­vat chy­by v sys­té­mu, ale záro­veň moc dob­ře víme, že stroj je rela­tiv­ně nama­za­ný a zatím pořád ješ­tě jede? Mož­ná není tře­ba vyví­jet něja­kou spe­ci­ál­ní a cíle­nou sílu, ale v hla­vách lidí uvíz­nou myš­len­ky, kte­ré se po čase někde pro­je­ví. A když se nepro­je­ví? I to bude důle­ži­tá zpráva.