New stop in Kinshasa

Titul­kem videa toho­to týd­ne parafrá­zu­je­me doku­ment Pitié! Last stop in Kin­sha­sa, kte­rý mapu­je der­ni­é­ru scé­nic­ké fres­ky Ala­i­na Pla­te­la Pitié! uvá­dě­nou před lety (pre­mi­é­ra 2008) sou­bo­rem les ballets c de la b. Der­ni­é­ra Pitié! pro­běh­la v hlav­ním měs­tě Kon­ga, v němž dozní­va­ly otře­sy občan­ské vál­ky a tzv. Vel­ké afric­ké vál­ky. V atmo­sfé­ře totál­ní­ho roz­vra­tu všech spo­le­čen­ských a lid­ských hod­not uve­dl Pla­tel vel­kou cho­re­o­gra­fic­kou fres­ku s hud­bou Matou­šo­vých paši­jí Joha­na Sebas­ti­a­na Bacha (hudeb­ně zpra­co­vá­no Fab­riz­zi­em Cassolem).

Nová zastáv­ka Pla­te­la v Kin­sha­se v podo­bě scé­nic­ké­ho kon­cer­tu Coup Fatal má s Pitie! něko­lik spo­leč­ných rysů — opět je to spo­lu­prá­ce s hudeb­ním skla­da­te­lem Fab­riz­zi­em Cas­so­lem, zazní tu barok­ní hud­ba a afric­ká (hudeb­ní) sou­čas­nost, vystou­pí kon­tra tenor Ser­ge Kakud­ji. Ale je to pře­ce jenom posun v atmo­sfé­ře, což uvi­dí­me v Pra­ze 22. červ­na v Hudeb­ním diva­dle v Kar­lí­ně. Jak uvá­dí pro­gram: Coup Fatal je inspi­ro­vá­no roz­mách­lý­mi ges­ty mla­dých vznět­li­vých mužů, míst­ních dan­dyů, kte­ří pat­ří ke kolo­ri­tu Kin­sha­sy, hlav­ní­ho měs­ta Kon­ga. Hlav­ním téma­tem toho­to multi­žánro­vé­ho díla je bohat­ství, barev­nost, erup­tiv­nost, kte­rou při­ná­ší sdí­le­ní krá­sy obsa­že­né v mixu barok­ních árií s tra­dič­ní i popu­lár­ní konž­skou hud­bou, s rockem a jaz­zem. Kon­tra tenor Ser­ge Kakud­ji spo­lu s orchestrem tři­nác­ti – růz­ně pro­fi­lo­va­ných muzi­kan­tů z Kin­sha­sy – pro­ve­de reper­toár něko­li­ka barok­ních skla­da­te­lů. Z toho­to zvlášt­ní­ho spo­je­ní – esen­ce evrop­ské his­to­rie a afric­ké sou­čas­nos­ti – povstá­vá zce­la nový svět.

Tak se na to podí­vej­te zatím aspoň v teaseru!

coup fatal trai­ler od Jana Bos­te­el­se na Vimeo.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.