Tanec Praha 2014

Marie Chouinard, Henri Michaux: Mouvements

Nějak to uteklo – ješ­tě nedáv­no jsme máva­li na roz­lou­če­nou Akra­mu Kha­no­vi a už z růz­ných kon­ců svě­ta při­jíž­dí Marie Choui­nard, Ala­in Pla­tel, Lucy Gue­ring – to abychom hned v úvo­du jme­no­va­li ty nej­vět­ší hvězdy, kte­ré září na pro­gra­mu 26. roč­ní­ku Tanec Praha.

TANEC PRAHA DĚTEM
Fes­ti­val tra­dič­ně zahá­jí týden­ní pro­log věno­va­ný dětem, jeho letoš­ním téma­tem je Taneč­ní vzdě­lá­vá­ní a kre­a­ti­vi­ta do škol. Posled­ní květ­no­vý týden, od 26.5. do 1.6., bude pat­řit díl­nám a jejich pre­zen­ta­cím, dis­ku­zím, vystou­pe­ním dět­ských sou­bo­rů scé­nic­ké­ho tan­ce, ale samo­zřej­mě také před­sta­ve­ním pro děti. Na Den dětí to bude napří­klad insce­na­ce Parti­tu­ur půvo­dem chor­vat­ské autor­ky žijí­cí v Paří­ži a Amster­da­mu Iva­ny Műller. Na před­sta­ve­ní, kte­ré vzni­ká tepr­ve samot­nou inter­ak­cí dět­ských divá­ků a jejich ori­gi­nál­ním ztvár­ně­ním poky­nů, kte­ré dostá­va­jí do slu­chá­tek, navá­že v Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX výtvar­ná díl­na pro celou rodinu.

Iva­na Műller: Partituur

AUSTRALSKÝ GALA OPENING
Slav­nost­ní zahá­je­ní hlav­ní­ho pro­gra­mu pat­ří popr­vé jed­né z vůd­čích osob­nos­tí aus­tral­ské­ho sou­čas­né­ho tan­ce Lucy Gue­rin. Ta se tře­mi taneč­ní­ky a tře­mi čino­her­ci vytvo­ři­la insce­na­ci s názvem Con­ver­sati­on Pie­ce, ve kte­ré si za klí­čo­vou rekvi­zi­tu vybra­li iPho­ne a jeho apli­ka­ce. „Umě­jí s nimi nahrá­vat, vra­cet sek­ven­ce, opa­ko­vat, dopl­ňo­vat hud­bou a vytvá­řet dal­ší rovi­ny scé­nic­ké­ho obra­zu. Umí ale také kon­ver­zo­vat „face to face“? To je hlav­ní otáz­ka, kte­rou si s pří­jem­nou nad­sáz­kou i humo­rem kla­dou,“ pro­zra­zu­je ředi­tel­ka TANCE PRAHA Yvo­na Kre­u­zman­no­vá.
2. + 3. + 4.6. | 20:00 | PONEC — diva­dlo pro tanec

Lucy Gue­rin: Con­ver­sati­on Piece

ALAIN PLATEL V PRAZE DVANÁCT DNÍ PO SVĚTOVÉ PREMIÉŘE
Bel­gic­ký sou­bor les ballets C de la B uzná­va­né­ho reži­sé­ra a cho­re­o­gra­fa Ala­i­na Pla­te­la při­je­de se svou nej­no­věj­ší insce­na­cí Coup Fatal, a to nece­lé dva týd­ny po svě­to­vé pre­mi­é­ře ve Víd­ni. V novém pro­jek­tu se setká vlám­ský per­for­mer se čtr­nác­ti afric­ký­mi hudeb­ní­ky, kte­ří se doká­ží i nád­her­ně hýbat, barok­ní árie pro­mí­sí se zemi­tou hud­bou Kon­ga, rockem i jaz­zem. Hudeb­ní per­for­man­ce nebo chce­te-li taneč­ní dia­log dvou hudeb­ních svě­tů.
22. 6. | 20:00 | Hudeb­ní diva­dlo Karlín

Ala­in Pla­tel: Coup Fatal

MARIE CHOUINARD UDÁLOSTÍ SEZONY
Com­pag­nie Marie Choui­nard
navští­vi­la v minu­los­ti TANEC PRAHA dva­krát. V roce 2001 s retrospek­ti­vou Solos a v roce 2007 uved­la za živé­ho dopro­vo­du Sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru Čes­ké­ho roz­hla­su Svě­ce­ní jara. Letos při­jíž­dí Marie Choui­nard do Pra­hy popr­vé osob­ně! Uve­de exklu­ziv­ní pro­gram posta­ve­ný na sil­né hudeb­ní a výtvar­né inspi­ra­ci. Mis­trov­ské Svě­ce­ní jara dopl­ní ori­gi­nál­ní kus Henri Michaux: Mou­ve­ments. Per­lič­kou navíc je sólo­vý pro­jekt IN MUSEUM, kde sama Marie Choui­nard zatan­čí návštěv­ní­kům Veletrž­ní­ho palá­ce Národ­ní gale­rie v Pra­ze pod­le jejich přá­ní.
25. a 26. 6. | 20:00 | Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín
26. 6. | 10:30 – 13:00 | Veletrž­ní palác – Národ­ní gale­rie v Praze

PREMIÉRA SPITFIRE COMPANY
Úspěš­ný čes­ký sou­bor Spit­fi­re Com­pa­ny dosá­hl na kopro­duk­ci fes­ti­va­lu, a tak uve­de pre­mi­é­ru své nové insce­na­ce Ani­mal Exi­tus. V ní se reži­sér a cho­re­o­graf Petr Boháč zabý­vá fáze­mi, jimiž pro­chá­zí člo­věk vyrov­ná­va­jí­cí se s trau­ma­tem: šok, hněv, smlou­vá­ní, depre­se, smí­ře­ní a ode­vzda­nost. Do prá­ce zapo­jil dvě výraz­né taneč­ni­ce Miřen­ku Čecho­vouBáru Láta­lo­vou. Po praž­ské pre­mi­é­ře uvi­dí Ani­mal Exi­tus 11. červ­na i divá­ci v Plzni. „TANEC PRAHA pomohl najít dal­ší kopro­du­cen­ty. Tvůr­čí rezi­den­ce pro­jek­tu poskyt­li part­ne­ři v Helle­rau u Dráž­ďan a Bri­git­ti­nes v Bru­se­lu, těší­me se na výsle­dek“ dopl­ňu­je Yvo­na Kre­u­zman­no­vá.
9.6. | 20:00 | PONEC — diva­dlo pro tanec

TANEC PRAHA V CELÉ PESTROSTI
To ale nejsou zda­le­ka jedi­ná láka­dla letoš­ní­ho roč­ní­ku. Výrazná osob­nost, „filo­sof sou­čas­né­ho tan­ce“ Jérô­me Bel uve­de v Pra­ze cho­re­o­gra­fic­ký por­trét Céd­ric Andrie­ux a stá­li­ce švý­car­ské scé­ny Phi­lip­pe Saire před­sta­ví svůj výtvar­ný pro­jekt Black Out. Nechy­bí Evrop­ské taneč­ní labo­ra­to­ře s krat­ší­mi kusy vybí­ra­ný­mi na plat­for­mě Aerowa­ves a také ori­gi­nál­ní Izra­el­ky Iris ErezNoa Zuk par­ti­ci­pu­jí­cí na Dnech Jeruza­lé­ma v Praze.

TANEC PRAHA STUDENTŮM
I v tom­to roce bude jed­na z pro­gra­mo­vých linií TANCE PRAHA 2014 urče­na výhrad­ně stu­den­tům umě­lec­kých škol (zamě­ře­ní na tanec). Ústřed­ním téma­tem linie budou dvě osob­nos­ti sou­čas­né­ho tan­ce Mer­ce Cun­ningham a Jérô­me Bel. Pojít­kem těch­to osob­nos­tí se stal Céd­ric Andrie­ux, dlou­ho­le­tý taneč­ník sou­bo­ru Mer­ce Cun­ningham Dan­ce Com­pa­ny, kte­rý se stal téma­tem a záro­veň inter­pre­tem jed­no­ho z cho­re­o­gra­fic­kých por­trétů filo­zo­fa sou­čas­né­ho tan­ce Jérô­ma Bela.

TANEC PRAHA STUDENTŮM v letoš­ním roce zahr­nu­je jak před­sta­ve­ní Jérô­me Bel: Céd­ric Andrie­ux, tak mas­ter-class Cun­ningha­mo­vy tech­ni­ky a diskuzi.

23.6. | 16:00 | Veletrž­ní palác – Národ­ní gale­rie v Pra­ze
Výtvar­né umě­ní a tanec – kula­tý stůl pořá­da­ný Národ­ní gale­rií v Pra­ze, Cen­t­rem cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA a fes­ti­va­lem TANEC PRAHA

WORKSHOPY
TANEC PRAHA 2014 nabí­zí ochut­náv­ku prá­ce výraz­ných umě­lec­kých osob­nos­tí v podo­bě worksho­pů růz­né­ho zamě­ře­ní pro taneč­ní­ky a per­for­me­ry, ale i pro širo­kou veřejnost.

Woksho­py pro taneč­ní­ky a performery

5. 6. | 15:00 – 17:30 | Dun­can Cen­t­re  
Lucy Gue­rin Inc (AUS): Workshop

11. 6. | 10:00 – 12:00 | Alfred ve dvo­ře  
Clé­ment Dazin (FR): Pohyb a žonglování

18. 6. | 14:00 – 15:30 | Stu­dio DANCE PERFECT 
Sofia Dias & Vítor Roriz (PT): Move­ment  research a improvizace

Wokshop pro širo­kou veřejnost

20. 6. | 16:00 – 17:15 | Loď Tajem­ství  na náplav­ce | vstup zdar­ma  
Noa Zuk (IL): Gaga workshop

TANEC PRAHA V REGIONECH

Fes­ti­val letos pro­bí­há cel­kem ve 14 měs­tech ČR. Není tedy zda­le­ka kon­cen­t­ro­ván jen na Pra­hu, sou­čas­ný tanec při­ví­ta­jí i Brno, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Čes­ký Krumlov, Hra­dec Krá­lo­vé, Cho­ceň, Jih­la­va, Kla­to­vy, Olo­mouc, Ost­ra­va, Par­du­bi­ce, Plzeň, Nečti­ny a Valaš­ské Mezi­ří­čí. Nej­vět­ší pro­gram z regi­o­nál­ních měst nabíd­ne Plzeň, ve kte­ré se poda­ři­lo navá­zat spo­lu­prá­ci hned s něko­li­ka význam­ný­mi míst­ní­mi part­ne­ry. K již tra­dič­ní Moving Stati­on a Pap-rně se nově při­po­ji­lo i Diva­del­ní léto pod plzeň­ským nebem a fes­ti­val Náplav­ka k svě­tu. Tří­le­tá spo­lu­prá­ce (2014 – 2016) je plá­no­vá­na i s Plz­ní 2015 — Evrop­ským hlav­ním měs­tem kultury.

Více na www.tanecpraha.cz