Mr. Gaga

Sedm let už vzni­ká meto­dou sběr­né­ho doku­men­tu film o Oha­du Naha­ri­no­vi. Auto­ři sním­ku — brat­ři Hey­man­no­vé — nato­či­li 650 hodin mate­ri­á­lu, v němž je sou­stře­dě­no 30 let Naha­ri­no­vy prá­ce.

 

VIDEO TÝDNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od momen­tu, kdy jeho mat­ka — uči­tel­ka tan­ce —  zavo­la­la do Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny a řek­la, že by její­ho chlap­ce měli vidět, pro­to­že moc krás­ně tan­čí, uply­nu­la řada let. Dnes pat­ří Ohad Naha­rin k nej­vý­znam­něj­ším cho­re­o­gra­fům pla­ne­ty a sou­bor, do nějž po voj­ně ve svých 22 letech nastou­pil, sám vede od roku 1990.

Název fil­mu odka­zu­je k tech­ni­ce, kte­rou za dobu své pra­xe vyvi­nul, a kte­rá aspi­ru­je na uni­ver­zál­ní pohy­bo­vou a taneč­ní tech­ni­ku vhod­nou pro kaž­dé­ho bez ohle­du na věk, mobi­li­tu, zku­še­nos­ti a pohlaví. 

V roce, kte­rý prá­vě začal, osla­ví Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny 50. výro­čí své­ho zalo­že­ní. Film by byl pěk­ný dárek k naro­ze­ni­nám. Ale jak se uká­že v našem videu, i vel­ké hvězdy a zahra­nič­ní fil­ma­ři mají potí­že s finan­ce­mi. Na post­pro­dukč­ní prá­ce pár tisíc dola­rů chy­bí. V crow­fun­di­go­vé kam­pa­ni se za dár­cov­ství pro film při­mlou­vá i Natha­lie Portmann — to už by moh­lo zabrat. Kdy­bys­te chtě­li také při­spět — tak při­po­mí­nám v duchu hes­la: koši­le bliž­ší než kabát — že na našich crow­fun­din­go­vých por­tá­lech najde­te také spous­tu nabí­dek k pod­po­ře čes­kých pro­jek­tů. Tak to zvažte.

Tip navíc: Když se pro­klik­ne­te na kon­ci fil­mu na strán­ky sbír­ky, dočká­te se dal­ších zábě­rů. Např. rodin­ných movies mla­dič­ké­ho Oha­da, kterak jde do svě­ta, nebo fil­mo­vé etu­dy ze živo­ta na téma: co se sta­ne, když cha­risma­tic­ký cho­re­o­graf nese­že­ne hlídání.

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.