TANEČNÍ SNĚNÍ O SNĚHU

Taky vám chy­bí sníh? V minu­to­vém fil­mu slo­vin­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Zaly Pez­dir je ho spous­ta. Zaboř­te se ale­spoň oči­ma do závě­je a chví­li – jenom minut­ku – sně­te o bílé chla­di­vé peřině.

 

VIDEO TÝDNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film s názvem Zima při­hlá­si­la do sou­tě­že One minu­te dan­ce film, kte­rou už pátým rokem orga­ni­zu­je fes­ti­val taneč­ních fil­mů Cine­dans s fes­ti­va­lem Duch Days. 

Autor­ka fil­mu Zala Pez­dir, kte­rou jsme díky nedo­stat­ku sně­hu obje­vi­li, absol­vo­va­la balet­ní gym­ná­zi­um v Mari­bo­ru, poté vystu­do­va­la etno­lo­gii a kul­tur­ní antro­po­lo­gii na uni­ver­zi­tě v Lubla­ni a peda­go­gi­ku bale­tu a moder­ní­ho tan­ce ve švéd­ské Uppsa­le. Její širo­ké zájmy osci­lu­jí od teo­re­tic­ké­ho výzku­mu a pub­li­kač­ní čin­nos­ti – se věno­va­la senař. téma­tu mas­ku­li­ni­ty v tan­ci, přes kou­čink pro Slo­vin­ský národ­ní balet, až po stree­to­vé taneč­ní projekty.

Sní­mek, kte­rý vám tedy neza­be­re mno­ho času, při­po­mí­ná­me i pro­to, že se fil­mo­vá pře­hlíd­ka Cine­dans kva­pem blí­ží a letos bude mít koneč­ně na pro­gra­mu i čes­ké­ho zástup­ce. Ve famóz­ní budo­vě holand­ské­ho fil­mo­vé­ho insti­tu­tu EYE se bude pro­mí­tat i čes­ký osmi­mi­nu­to­vý dan­ce fashi­on film Hamle­to­phélia Jaku­ba Jahna. 

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.