Kontrakt vítězů

Podí­vej­te se, jak může vypa­dat pod­pis smlou­vy mezi dvě­ma glo­bál­ní­mi líd­ry. Když je jed­nou smluv­ní  stra­nou  Cirque du Soleil, pocho­pí­me, že nepů­jde o žád­nou for­mál­ní záležitost.

 VIDEO TÝDNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dru­hou stra­nou, jež pod text kon­trak­tu při­po­ji­la pod­pis, je logis­tic­ká kor­po­ra­ce DHL. „Cirque du Soleil a DHL — to jde skvě­le k sobě,” nechal se sly­šet Ken Allen, výkon­ný ředi­tel DHL Express. „Vyrost­li jsme, stej­ně jako oni, ze skrom­ných pod­ni­ka­tel­ských začát­ků ve svě­tozná­mou znač­ku díky shod­né­mu cíli — posou­vat hra­ni­ce, pře­kva­po­vat naše kli­en­ty a pří­z­niv­ce a dělat jim radost. Tím, že spo­jí­me naše sil­né strán­ky v tom­to part­ner­ství, pove­dou již ově­ře­né schop­nos­ti obou zna­ček ino­vo­vat a posky­to­vat vyni­ka­jí­cí výsled­ky k ješ­tě vět­ším zážit­kům pro naše kli­en­ty a příznivce. ”

Kdy­bys­te náho­dou také potře­bo­va­li najít vhod­né­ho part­ne­ra a pod­po­ro­va­te­le, zkus­te si pro­hléd­nout strán­ky pod­ni­ka­tel­ských výsled­ků čes­kých firem. Ať se neza­ple­te­te s něja­ký­mi lůz­ry.
http://www.czechtop100.cz/menu/aktualne/vysledky-100-nejvyznamnejsich-firem-za-rok-2012.html

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.