NA LONDÝNSKÝ FESTIVAL MIMŮ SE VRÁTILA ČESKÁ KREV

Lon­dýn­ský mezi­ná­rod­ní fes­ti­val pan­to­mi­my (Lon­don Inter­nati­o­nal Mime Fes­ti­val) se chý­lí ke kon­ci. Účin­ko­vá­ní čes­ké­ho sou­bo­ru Spit­fi­re Com­pa­ny, jemuž zde byly vyhra­ze­ny čty­ři veče­ry, je završeno.

Jed­na z nej­star­ších a záro­veň nej­vliv­něj­ších pře­hlí­dek sou­čas­né­ho vizu­ál­ní­ho diva­dla na svě­tě zařa­dí kaž­do­roč­ně do své­ho pro­gra­mu čtr­náct insce­na­cí. Orga­ni­zá­to­ři vybí­ra­jí z oblas­ti pohy­bo­vé­ho diva­dla, nové­ho cir­ku­su a lout­ko­he­rec­tví prá­ce vyzna­ču­jí­cí­cí se pod­le jejich názo­ru nej­i­no­va­tiv­něj­ší­mi postu­py. Tra­dič­ně je sil­ně zastou­pe­na Vel­ká Bri­tá­nie a Fran­cie. Se Spit­fi­re Com­pa­ny se po tři­a­dva­ce­ti­le­té odml­ce (napo­sle­dy zde vystou­pil Bolek Polív­ka v roce 1990) vrá­ti­la čes­ká krev. Prá­vě tanec tvo­ří letos pod­le slov dra­ma­tur­gy­ně fes­ti­va­lu Helen Lan­naghan hlav­ní pro­gra­mo­vou náplň.

Ceny ověn­če­ná insce­na­ce One Step Befo­re the Fall upou­ta­la pozor­nost pořa­da­te­lů LIMF vlo­ni na Frin­ge fes­ti­va­lu v Edinbur­gu. Díky němu se Mar­ké­ta Vacov­ská obje­vi­la na pře­ba­lu pro­gra­mo­vé bro­žu­ry Mime Fes­ti­va­lu. Pozi­tiv­ní při­je­tí pro­hlou­bi­ly i před­běž­né ohla­sy v brit­ském tis­ku (deník Met­ro ozna­čil účin­ko­vá­ní Spit­fi­re Com­pa­ny za zla­tý hřeb celé přehlídky). 

Opro­ti Edinbur­gu se ten­to­krát v boxer­ském rin­gu „utka­la“ s ang­lic­kým pub­li­kem Vero­ni­ka Kot­lí­ko­vá z Ver­te­dan­ce, kte­rá od pro­sin­ce nahra­zu­je těhot­nou Vacov­skou. Nejen nové obsa­ze­ní pro­mě­ni­lo ráz před­sta­ve­ní. Komor­ní scé­na v edinbur­ském diva­dle ZOO je opat­ře­na příkře vystup­ňo­va­ným hle­diš­těm. Kom­pakt­ní pro­stor dodá­vá vystou­pe­ní na dra­ma­tič­nos­ti. Roz­leh­lé audi­to­ri­um Pur­cell Room v lon­dýn­ském Sou­thbank Cen­t­re opro­ti tomu poj­me 365 divá­ků a neu­mož­ňu­je stej­nou míru kon­cen­t­ra­ce na taneč­ní plat­for­mu zbu­do­va­nou upro­střed širo­ké­ho jeviš­tě. Před­sta­ve­ní tím bohu­žel tra­ti­la na nábo­ji, kte­rý je vlast­ním téma­tem této performance. 

Vero­ni­ka Kot­lí­ko­vá půso­bi­la krot­ším a kře­h­čím dojmem, než jaký před­ved­la Mar­ké­ta Vacov­ská v Edinbur­gu. Její vystou­pe­ní tak dale­ko více pro­mlou­va­lo o spe­ci­fic­ky žen­ské (pou­ži­ji-li gen­de­ro­vý ste­re­o­typ) zku­še­nos­ti zápa­su s extrém­ní fyzic­kou zátě­ží. Sama ozna­či­la sobot­ní vystou­pe­ní za své dosud nej­lep­ší. I když se s rolí tepr­ve sží­vá, její cit­li­vé pro­po­je­ní se zvu­ko­vou sto­pou Len­ky Dusi­lo­vé bylo potě­še­ní zakoušet.

Mime Fes­ti­val kaž­do­roč­ně hos­tí ved­le nové gene­ra­ce uměl­ců etablo­va­ná jmé­na (mezi ně letos pat­ří Phi­lip­pe Gen­ty nebo Auréli­en Bory). Mar­ké­ta Vacov­ská, pří­tom­ná v obe­cen­stvu, byla spo­ko­je­ná, že Ones Step Befo­re the Fall napl­nil sál a při­zna­la, že pro sou­bor je úspě­chem samot­ná účast na pres­tiž­ní pře­hlíd­ce. Z ní si také odvá­ží pozvá­ní do Číny, kte­ré se má usku­teč­nit napřesrok. 

Více o fes­ti­va­lu na http://www.mimelondon.com/2013/downloads2013.html.

Šár­ka Švá­bo­vá, 28. 1. 2014 

Od Šárka Švábová

Nezávislá publicistka, absolventka Divadelní vědy FF UK. Během dvouletého (2010 – 2012) pobytu v Londýně se její odborný zájem vyprofiloval směrem k pohybovému divadlu. Publikuje v českých médiích – český rozhlas Vltava, Divadelní noviny, Reflex aj.  Pendluje mezi Prahou a Londýnem odkud posílá na naše stránky odborné postřehy a informace.