Hlasujte pro svého favorita

Ten­to­krát vám, milí čte­ná­ři, nabí­zí­me hned 24 krát­kých taneč­ních fil­mů, kte­ré sou­tě­ží v on-line fes­ti­va­lu IDILL (Inter­nati­o­nal dan­ce onli­ne short film fes­ti­val). Fes­ti­val orga­ni­zu­jí Charleroi/Danses, cho­re­o­gra­fic­ké cen­t­rum fran­couz­ské komu­ni­ty v Bel­gii, La Gaî­té Lyrique, nové umě­lec­ké cen­t­rum měs­ta Paří­že, kte­ré se věnu­je digi­tál­ní kul­tu­ře a hud­bě a lon­dýn­ský taneč­ní dům Sadler´s Wells. Part­ne­rem sou­těž­ní­ho fes­ti­va­lu je i Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Vídeo & Dança v Brazílii.

Prv­ní selek­ci při­hlá­še­ných fil­mů udě­la­la poro­ta, kte­rá udě­lí ceny ve čtyřech kate­go­ri­ích: Hlav­ní cenu, Cenu za hudeb­ní kre­a­ti­vi­tu, Cenu za „výji­meč­ný pohled na svět” (pře­klad redak­ce), Cenu nových tvůrců/Cenu za ino­va­ce. Pátou cenou je cena divác­ká — a ta je na nás! Jed­no­du­chou for­mou „laj­ků” může­te ovliv­nit vývoj sou­tě­že a pomo­ci vybrat vítě­ze. Pro­hlí­žej­te, laj­kuj­te a napiš­te nám, kte­rý film se vám líbí nej­ví­ce. My zatím naše­ho favo­ri­ta nezve­řej­ní­me, abychom vás neo­vliv­ňo­va­li. Tak do toho — dead­li­ne je už 20. červ­na o půlnoci!

http://www.idill.eu/2013/?lang=en

 

16.6. 2014