Festival KoresponDance

Už jste vidě­li tan­čit kola? Že ne? V tom pří­pa­dě si do diá­ře zapiš­te neo­by­čej­nou udá­lost, kte­rá se usku­teč­ní v sobo­tu 5. čer­ven­ce ve Žďá­ru nad Sáza­vou — Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2014.

Letos se již po dru­hé měs­tem roze­z­ní hud­ba a na mís­tech neob­vyk­lých to oži­je pohy­bem, tan­cem a diva­dlem. Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val opět sve­de na jed­no mís­to uměl­ce čes­ké i zahra­nič­ní, kte­ří sli­bu­jí mno­há pře­kva­pe­ní. Loni to byl tan­čí­cí bagr a letos kdo ví? Na Vyso­či­ně se dějí věci neví­da­né a neslý­cha­né. Souzně­ní diva­dla a tan­ce, pohy­bo­vé vyjá­d­ře­ní hud­by, pro­lí­ná­ní času a pro­sto­ru, zdán­li­vě nemož­né­ho… Barok­ní zpěv a sou­čas­ný tanec Ita­la Paca Dèci­ny v před­sta­ve­ní Artuš, tanec kol pod tak­tov­kou fran­couz­ských uměl­ců Domi­niqua Boi­vi­na a Pier­ra Nadauda, prv­ky akro­ba­cie Tešlon a Frkl v podá­ní Luká­še Karás­ka a Fran­cou­ze Flo­ren­ta Gol­fie­ra, slzy smí­chu i doje­tí v před­sta­ve­ní Anny Polív­ko­vé a Hal­ky Třeští­ko­vé a vyprá­vě­ní Báry Láta­lo­vé… O čem? Nech­te se překvapit.

Uměl­ci se do žďár­ské­ho zám­ku budou sjíž­dět už během květ­na a červ­na na rezi­denč­ní tvůr­čí poby­ty. V polo­vi­ně červ­na dora­zí i ital­ský cho­re­o­graf Paco Dèci­na, kte­rý bude při­pra­vo­vat spo­leč­ně se svým kole­gou kon­tra­te­no­ris­tou Sébas­ti­a­nem Four­nie­rem a s míst­ní­mi taneč­ní­ky, hudeb­ní­ky a zpě­vá­ky tvůr­čí pro­jekt, jehož výsle­dek pak budou moci divá­ci zhléd­nout během fes­ti­va­lu.
Ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Musi­ca Figu­ra­ta se usku­teč­ní také kon­cert barok­ní hud­by v kos­te­le sva­té­ho Jana Nepo­muc­ké­ho na Zele­né hoře. Dal­ší dopro­vod­ný pro­gram fes­ti­va­lu tvo­ří i Let­ní umě­lec­ký pří­měst­ský tábor, kte­rý se letos usku­teč­ní popr­vé. Všech­ny děti ve věku od 9 do 15 let tak budou moci roz­ví­jet svou kre­a­ti­vi­tu v pří­jem­ném kul­tur­ním pro­stře­dí pod vede­ním zku­še­ných uměl­ců s peda­go­gic­kou praxí.

Více na http://www.se-s-ta.cz/cs/festival-soucasneho-tance-2014/korespondance-zdar-nad-sazavou.php