Dance screen

Na prá­vě skon­če­ném fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů Cine­dans v Amster­da­mu se úspěš­ně pre­zen­to­va­ly fil­my z naší čás­ti Evro­py. Kro­mě čes­ké Hamle­to­phélie se před­sta­vi­lo i něko­lik sním­ků ze Slovenska.

 VIDEO TÝDNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky agi­li­tě a roz­hle­du taneč­ní­ka Jána Šev­čí­ka, kte­rý dlou­há léta půso­bil v Nizo­ze­mí, se poda­ři­lo na bra­ti­slav­ské VŠMU nastar­to­vat pro­jekt Tanec a Film. Jed­ná se o spo­lu­prá­ci mezi taneč­ní a fil­mo­vou fakul­tou. Pro­jekt, kte­rý se Šev­čí­kem koor­di­nu­je také Andrea Šestá­ko­vá, fun­gu­je pod zášti­tou děka­na Fil­mo­vé a tele­viz­ní fakul­ty VŠMU Doc. Anto­na Szo­mo­lá­ny­i­ho a vedou­cí kated­ry Mgr. art. Iri­ny Čier­ni­ko­vej. Pod­stat­né je, že fil­my toho­to pro­jek­tu, a je jich sedm, pod­po­řil i slo­ven­ský audi­o­vi­zu­ál­ní fond.

Dodejme, že mezi praž­skou FAMU a HTAMU také něja­ká podob­ná spo­lu­prá­ce fun­gu­je, nicmé­ně na fes­ti­va­lu Cine­dans jsme její plo­dy zatím neviděli.

Tam se s nej­vět­ším ohla­sem pre­zen­to­val už jin­de oce­ně­ný film Ade­la­ars, věno­va­ný žen­ské­mu údě­lu a inspi­ro­va­ný mon­gol­ským ritu­á­lem o zro­du a letu orla. Reži­sér­kou sním­ku je Andrea Sudo­ro­va a cho­re­o­gra­fem Ján Šev­čík. Dílo má i svou scé­nic­kou ver­zi v stej­né sto­pá­ži jako film.

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.