Fresh Eye: Kult těla

Cyk­lus veče­rů Fre­sh Eye před­sta­ví v břez­nu téma kult těla. Těles­nos­ti ve fil­mo­vém médiu se bude věno­vat fil­mo­vá his­to­rič­ka Mag­da Špa­ni­he­lo­vá. Mezi­ná­rod­ně oce­ňo­va­ný taneč­ník Jaro Viňar­ský pro­mlu­ví o obra­zu těla v tan­ci a před­ve­de taneč­ní per­for­man­ci. Na Fre­sh Eye Obraz ver­sus kult těla zaví­tej­te v úte­rý 18. břez­na 2014 od 18:00 do Tra­fo Studia.

Obraz ver­sus kult těla

Tělo je neroz­luč­ným spo­leč­ní­kem naše­ho pohle­du. Umož­ňu­je jej, stej­ně tak jako je jeho ome­ze­ním. Tělo je médi­em vidě­ní, ale i médi­em pro vidě­ní. Jak k těles­nos­ti při­stu­pu­je sou­čas­ný tanec? A jak je těles­nost a její vyjá­d­ře­ní v tan­ci reme­di­o­vá­no ve filmu?

Břez­no­vý Fre­sh Eye má téma “Obraz ver­sus kult těla”. Mag­da Špa­ni­he­lo­vá, fil­mo­vá his­to­rič­ka z FF UK, bude věno­vat svůj pří­spě­vek Body, Body on the Scre­en zob­ra­zo­vá­ní těla a tan­ce ve fil­mu. Násled­ně se před­sta­ví slo­ven­ský taneč­ník Jaro Viňar­ský, drži­tel pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní The Bes­sie Award, kte­rý nej­pr­ve pro­mlu­ví o prá­ci s tělem v sou­čas­ném tan­ci a násled­ně před­ve­de taneč­ní per­for­man­ci prv­ní čás­ti před­sta­ve­ní Ani­mal Insi­de.

Večer Fre­sh Eye Obraz ver­sus kult těla se ode­hra­je v úte­rý 18. břez­na od 18:00 v Tra­fo Stu­diu, Čer­pa­dlo­vá 4, Pra­ha 9.

http://fresh-eye.cz/

http://www.facebook.com/events/491767567617081/

Cyk­lus Fre­sh Eye

Význam obra­zů a vizu­a­li­ty v sou­čas­ném svě­tě stá­le ros­te, ovšem zůstá­vá nedo­ce­něn. Tře­tí roč­ník cyk­lu před­ná­šek a dis­ku­sí Fre­sh Eye sezna­mu­je divá­ky se zásad­ní­mi téma­ty z oblas­ti sou­čas­né vizu­ál­ní kul­tu­ry. Autor­ka komik­sů Lucie Lomo­vá se věno­va­la vzta­hu obra­zu a tex­tu, na téma “váleč­ná por­no­gra­fie” pro­mlu­vi­la nosi­tel­ka oce­ně­ní Czech Press Pho­to Alž­bě­ta Jungro­vá, kli­po­vi­tost v rekla­mě i fil­mu pro­bí­ral reži­sér Tomáš Mašín a mezi hos­ty se vystří­da­li mno­zí další.

Fre­sh Eye vyhla­šu­je Call for Papers na semi­nár­ní či závě­reč­né prá­ce věno­va­né feno­mé­nům vizu­ál­ní kul­tu­ry. Více zde:

http://fresh-eye.cz/call-for-papers-jeden-pohled-nestaci/2014/01/

www.fresh-eye.cz