Blue dance

Video toho­to týd­ne se ohlí­ží za nedáv­ným lou­če­ním Darii Kli­men­to­vé, pri­ma­ba­le­ri­ny Ang­lic­ké­ho národ­ní­ho bale­tu, s praž­ským pub­li­kem. Po dva­ce­ti pěti letech kon­čí Kli­men­to­vá aktiv­ní taneč­ní kari­é­ru, kte­rou zavr­ši­la sérií rolí tan­če­ných po boku Vadi­ma Mun­tagi­ro­va, o 16 let mlad­ší­ho taneč­ní­ka, jehož ozna­ču­je za osu­do­vé­ho partnera.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v Pra­ze při­zna­la, že prv­ní zprá­vu o tom, že bude tan­čit s někým tak mla­dým a nezku­še­ným opla­ka­la. Postup­ně však zjis­ti­la, že tan­čit s Vadi­mem pat­ří k nej­vět­ším zážit­kům její dosa­vad­ní kari­é­ry a že na něko­ho tako­vé­ho vlast­ně čeka­la celý život. Pat­ří k fatál­ní pova­ze bale­tu, že tato pro­fes­ní love sto­ry po krát­kém čase kon­čí. Po třech letech se ces­ty Darii a Vadi­ma roz­chá­ze­jí. Nahléd­ně­me do pra­cov­ní­ho sou­kro­mí — do taneč­ní­ho stu­dia — kame­rou brit­ské­ho
vizu­ál­ní­ho uměl­ce Cris­to­ba­la Cata­la­na, kte­rý zachy­til pár „všed­ních” oka­mži­ků nevšed­ní­ho taneč­ní­ho páru.

Blue dan­ce, Autor: Cris­to­ba­li­to.