Konkurz

Diva­dlo Štúdio tan­ca — pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní diva­dlo vypi­su­je KONKURZ na pozi­ci TANEČNICE/TANEČNÍK

Kon­kurz se usku­teč­ní 14. červ­na 2014 v 10:00 hod.

Pod­mín­kou účas­ti je pro­fe­si­o­nál­ní inter­pre­tač­ní vzde­lá­ní, nebo tří­le­tá obo­ro­vá praxe.

Diva­dlo Štúdio tan­ca už 15 let doka­zu­je, že pro­gre­siv­nost a hle­dá­ní nových mož­nos­tí vyjá­d­ře­ní se dá rea­li­zo­vat nejen v umě­lec­ké tvor­bě, ale i v orga­ni­zač­ní rovi­ně diva­dla, jako moder­ní kul­tur­ní instituce.

V sezó­ně 2014/2015 při­pra­vu­je pro­duk­ce s těmi­to osob­nost­mi:
Jakub Nvo­ta — vyni­ka­jí­cí slo­ven­ský diva­del­ník a reži­sér, Sta­ni­sla­va Vlče­ko­vá — zku­še­ná cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce,
Julyen Hamil­ton — svě­to­vá hvězda sou­čas­né­ho taneč­ní­ho divadla.

Při­hláš­ky a pro­fes­ní živo­to­pis posí­lej­te na adre­su:
Diva­dlo Štúdio tan­ca, Komen­ské­ho 12, 974 01 Ban­ská Bys­tri­ca,
nebo e‑mailom na: organizacne@studiotanca.sk

Uzá­věr­ka prihlá­šek je 6.června 2014
Více infor­ma­cí na tel.č.: +421 48/414 65 40 , +421 902 672799