Moving Prague

V zápla­vě nega­tiv­ních zpráv, kte­ré se na nás hrnou z médií, je tu jed­na dob­rá – Pra­ha se zapo­jí do uni­kát­ní­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu Moving Cities. Jed­ná se o kolek­ci krát­kých taneč­ních videí věno­va­ných svě­to­vým met­ro­po­lím. Za pár dní čeští taneč­ní­ci vstou­pí do měs­ta, ovlád­nou jeho pro­stor a ele­gan­cí taneč­ní­ho pohy­bu pro­dchnou iko­nic­ká mís­ta Pra­hy – Vác­lav­ské náměs­tí, hrad­ní nádvo­ří, Paříž­skou tří­du, Nákla­do­vé nádra­ží Žiž­kov, želez­nič­ní most na Výto­ni a pano­ra­ma měs­ta bude sní­má­no z pohle­du trig tera­sy Národ­ní­ho diva­dla. To vše pro­běh­ne v režii brit­ské­ho reži­sé­ra Jeva­na Chowd­hury­ho, kte­rý je auto­rem toho­to uni­kát­ní­ho nezá­vis­lé­ho pro­jek­tu. Před jeho pří­jez­dem do Pra­hy jsme mu polo­ži­li pár otázek.

Co bylo impul­sem, inspi­ra­cí, k pro­jek­tu Movig Cities?
V roce 2010 jsem dostal nabíd­ku reží­ro­vat film Dan­cing Voices pro obchod­ní a zábav­ní cen­t­rum West­field, kte­ré pat­ří k novým feno­mé­nům lon­dýn­ské měst­ské kra­ji­ny. Pro­jekt, kte­rý vzni­kal ve spo­lu­prá­ci se s East Lon­don Dan­ce mě inspi­ro­val k dal­ší­mu zkou­má­ní vzta­hu tan­ce a měs­ta coby žánru.

Hlav­ním impul­zem, kte­rý mě nave­dl k Moving Cities 2014 bylo letoš­ní sté výro­čí od vypuk­nu­tí Prv­ní svě­to­vé vál­ky. Pod­le mého názo­ru jde o his­to­ric­ký moment, kte­rý nás vybí­zí — víc než kdy­ko­li jin­dy – že je tře­ba podro­bit měs­ta, v nichž žije­me, umě­lec­ké­mu zkou­má­ní. Neotře­lý jazyk taneč­ní­ho fil­mu je pak pro tyto úče­ly tou nej­lep­ší formou.

Dal­ší sil­nou inspi­ra­cí mi pak byla kni­ha Ita­la Cal­vi­na Invi­si­ble cities. Jde o sérii krát­kých medi­ta­cí nad téma­tem měst ztra­ce­ných pod povr­chem sta­ro­vě­kých říší


Kte­ré měs­to jste točil jako prv­ní, a kolik jich dnes pro­jekt obsa­hu­je?

Prv­ní byl Lon­dýn. Byd­lím a pra­cu­ji v Lon­dýně, tak­že vyu­ží­vám den­ně lon­dýn­skou měst­skou dopra­vu – auto­bu­sy, vla­ky, taxí­ky. Jak všech­no dohro­ma­dy fun­gu­je, a že to vůbec exis­tu­je, pova­žu­ji za logis­tic­ký zázrak. Fas­ci­no­va­lo mě zjis­tit, jak se ten­to pohyb pro­je­vu­je v dal­ších měs­tech – pro­to jsem nato­čil Paříž, Bru­sel a Jere­van. Násle­du­je Praha!

Co vlast­ně utvá­ří kon­cept fil­mu – je to tanec, archi­tek­tu­ra, his­to­rie, či váš vztah k dané met­ro­po­li?
Vel­ká měs­ta jsou feno­mé­nem dneš­ní doby. Vyví­je­jí se pří­liš rych­le na to, aby je ten pohyb tra­dič­ní média doká­za­la vůbec arti­ku­lo­vat. Kaž­dé je jedi­neč­né, záro­veň jsou ale všech­na až děsi­vě stej­ná. Spo­ju­je je vše­o­bec­ná sna­ha usnad­nit inter­ak­ci mezi lid­mi a obchod­ní vzta­hy. Stej­ným způ­so­bem se také vyví­je­jí. Tyhle spo­leč­né rysy a ten­den­ce jsou tím, na co chci v Moving Cities pou­ká­zat. Chci odkrýt ten obrov­ský časo­prostor, kte­rý si neu­vě­do­mu­je­me a kte­rý přes­to spo­ju­je různá místa.

Já jsem se naro­dil v Lon­dýně, což je měs­to, kte­ré cha­rak­te­ri­zu­je neu­stá­lá mecha­nic­ká pře­mě­na. A ta mě fas­ci­nu­je. Auta, vla­ky, lidé, všech­no se to hýbe v toli­ka růz­ných smě­rech. A přes­to se v tom všem neo­de­hrá­vá žád­ný sku­teč­ný dia­log, žád­nou ryzí komu­ni­ka­ci v celém tom okouz­lu­jí­cím pohy­bu nena­jde­te.
Abych prá­vě toto mohl pro­zkou­mat, pou­ží­vám jazyk, kte­ré­mu všich­ni rozu­mí­me a kte­rý jsme schop­ni pro­ží­vat, tedy tanec. Inter­ak­ce pohy­bo­vých uměl­ců a měst­ské­ho pro­sto­ru při­ná­ší nád­her­né výsled­ky. Sko­ro bych to popsal jako met­ro­po­lit­ní sym­fo­nii, u kte­ré věřím, že doká­že oslo­vit všech­ny lidi bez ohle­du na to, jaký je jejich osud.


Jak se na seznam taneč­ních měst dosta­la Pra­ha a jaké máte o natá­če­ní před­sta­vy? Víte, s kým bude­te pra­co­vat?

Byl jsem nad­še­ný, když jsme se na inter­ne­tu potka­li s Janou Návra­to­vou, kte­rá našla moje videa a pub­li­ko­va­la na webu Taneč­ní zóny jed­no z nich – Tan­čí­cí Paříž. Navrh­la mi, co kdy­bych nato­čil Tan­čí­cí Pra­hu. Byl jsem v Pra­ze v posled­ních letech něko­li­krát a vždyc­ky jsem byl tím­to měs­tem ohro­men. Tak­že, jak se blí­ží natá­če­ní, čím dál víc se těším na spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi taneč­ní­mi uměl­ci, a na to, že spo­leč­ně vytvo­ří­me „tan­čí­cí měs­to“ jako žád­né před tím.


Věnu­je­te se výhrad­ně žán­ru dan­ce for came­ra, nebo točí­te i jiné fil­my?

Jsem zaklá­da­jí­cím čle­nem spo­leč­nos­ti Wind & Fos­ter, což je kre­a­tiv­ní designo­vé stu­dio zamě­ře­né na film a rekla­mu. Může­te se na moje posled­ní prá­ce podí­vat na tom­to odka­ze www.windandfoster.com.

Dlou­há léta jsem pra­co­val ve všech mož­ných kre­a­tiv­ních médi­ích, půso­bil jsem jako desig­nér vysí­lá­ní na tele­viz­ním kaná­lu Aspect. Po tako­vých nároč­ných zku­še­nos­tech je pro mě pro­jekt Moving Cities sko­ro spá­sou, tvůr­čím osvěžením.

A kdy se bude­me moci na film Moving Pra­gue těšit?
Natá­čet se bude ve dnech 2. – 5. září a dou­fej­me, že střih a hud­ba budou hoto­vy kon­cem říj­na. Už aby to bylo!

http://www.moving-cities.com/