Globe

Prv­ní pre­mi­é­rou nové sezó­ny bude mezi­ná­rod­ní pro­jekt věno­va­ný efek­tům glo­ba­li­za­ce pro­mít­nu­tým do rovi­ny indi­vi­du­ál­ní­ho lid­ské­ho života.

Taneč­ník a cho­re­o­graf Jiří Bar­to­va­nec, kte­rý více jak 11 let půso­bí v pres­tiž­ním ber­lín­ském sou­bo­ru Sasha Waltz&Guest, nyní před­sta­vu­je ori­gi­nál­ní cho­re­o­gra­fii pro 7 taneč­ní­ků. Po sérii sólo­vých před­sta­ve­ní se roz­ho­dl při­zvat ke spo­lu­prá­ci uměl­ce z růz­ných zemí, kte­ří by svým oso­bi­tým pří­stu­pem a pro­je­vem při­spě­li ke vzni­ku taneč­ní­ho před­sta­ve­ní, jehož nos­ným téma­tem je ztrá­ta iden­ti­ty. Uni­for­mi­ta a stí­rá­ní kul­tur­ních roz­dí­lů je pro něj námě­tem, při jehož ztvár­ně­ní dává pro­stor jedi­neč­nos­ti kaž­dé­ho z nich. Při tvůr­čím pro­ce­su zachy­til indi­vi­du­ál­ní cha­rak­te­ry, kte­ré pod vli­vy okol­ní­ho svě­ta pod­lé­ha­jí ste­re­o­ty­pům a mění se v uni­fi­ko­va­nou bytost.

Dílo má pre­mi­é­ru 9. a 10. září ve 20.00 v diva­dle Ponec a před­sta­ví taneč­ní­ky Cipó Alva­ren­gu (BR), Doru Sulžen­ko Hoš­to­vou (CZ), Eliu Lopez Gon­za­lez (ES/DE), Jeong Moon Ryu (KR), Jung Youn Yum (KR), Wib­ke Stor­kan (DE) a Jiří­ho Bar­to­van­ce (CZ/DE).

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.