A je to!

Toto video je odpo­vě­dí na výzvu jaz­zo­vé for­ma­ce Pre­servati­on Hall Jazz Band k nato­če­ní kli­pu na pro jejich nové album „That’s It!” Ten­to jazz band si to může dovo­lit – má pade­sá­ti­le­tou his­to­rii a vel­ké renomé.

Vítě­zem kli­po­vé sou­tě­že, v níž figu­ru­je čím dál vliv­něj­ší talen­to­vá Gene­ro TV, se stal Jo Roy, nej­spíš tro­chu šíle­nec, kte­rý mezi svo­je „skills“ uvá­dí hoř­la­vost, pho­to­shop, hule­ní, cho­re­o­gra­fii (od hip hopu, přes step po balet) a lač­nost. Je z Kali­for­nie. Má za sebou pár uni­ver­zit, něko­lik fil­mů a před sebou — pod­le nás — záři­vou budouc­nost. Ješ­tě o něm usly­ší­me. Mož­ná už za týden.

http://www.preservationhalljazzband.com/
http://www.joroy.ca/ 

 

 

 

 

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.