La Sylphide Karin Elverové

Když vzni­kal ten­to roz­ho­vor, tak v ost­rav­ském Diva­dle Anto­ní­na Dvo­řá­ka vrcho­li­ly pří­pra­vy na pre­mi­é­ru úhel­né­ho roman­tic­ké­ho bale­tu La Syl­phi­de.  Jeho nastu­do­vá­ní svě­ři­la nová šéf­ka tam­ní­ho bale­tu Len­ka Dří­ma­lo­vá cho­re­o­gra­f­ce, taneč­ni­ci a spe­ci­a­list­ce na bour­non­villov­skou tech­ni­ku Karin Elve­ro­vé. Sym­pa­tic­ká Dán­ka není v Čes­ku popr­vé, a jak pro­zra­zu­je násle­du­jíc roz­ho­vor, ani naposledy.

Do pre­mi­é­ry insce­na­ce La Syl­phi­de zbý­vá nece­lý týden. Jak jste spo­ko­je­na s pří­pra­va­mi?
Cítím se dob­ře, ale tro­chu ve stre­su. Zbý­vá pro­po­jit mno­ho věcí do jed­no­ho cel­ku a zatím ne všech­no fun­gu­je tak, jak bych si přá­la. My všich­ni – asi­s­ten­ti, diri­gent, orchestr, zaměst­nan­ci krej­čov­ny, jevišt­ní a svě­tel­né tech­ni­ky a dal­ší – vel­mi tvr­dě pra­cu­je­me na tom, aby byl výsle­dek co nej­lep­ší. Jsem vel­mi pyš­ná na taneč­ní­ky, kte­ří Syl­fi­du při­ja­li jako výzvu. Tato insce­na­ce je vel­mi obtíž­ná a vyža­do­va­la při prá­ci se mnou mno­ho trpě­li­vos­ti a smys­lu pro humor. Mým přá­ním je, aby si obe­cen­stvo moh­lo sed­nout a rela­xo­vat, užít si úžas­nou a pře­krás­nou hud­bu spo­je­nou s baletem.

Bour­no­villo­vy bale­ty a vari­a­ce uvá­dí­te v růz­ných zemích, nyní napří­klad i v Ame­ri­ce. Jak se tato prá­ce v růz­ných zemích liší?
V sou­čas­né době pra­cu­ji na mno­ha růz­ných mís­tech svě­ta a v New Yor­ku momen­tál­ně nej­víc. Lidé tam hod­ně pra­cu­jí a mno­ho z nich má za celý rok pou­ze dva týd­ny dovo­le­né. Newy­or­ča­né jsou jako tavi­cí kot­lík, jejich živá, struk­tu­ro­va­ná komu­ni­ka­ce, vli­vy mno­ha kul­tur vytvá­ří báječ­né měs­to. Na dru­hou stra­nu nevi­dím tak hlu­bo­ce do jejich jed­not­li­vých osob­nos­tí jako zde v Čes­ké repub­li­ce. New York je však hod­ně zamě­řen na tanec, z čehož jsem nad­še­ná, tak­že prá­vě pro­to tam jsem.

Kdy zača­la vaše spo­lu­prá­ce se šéf­kou bale­tu NDM?
S Len­kou jsem se popr­vé setka­la roce 2008 v Pra­ze, pra­co­va­la jsem tam jako hos­tu­jí­cí peda­gog v Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Pra­ha. Pozva­la mne do Brna, abych ved­la tré­nin­ky v sou­bo­ru bale­tu. Cíti­ly jsme, že může­me dob­ře spo­lu­pra­co­vat, a pro­to jsme se roz­hod­ly, že se sou­bo­rem Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Brno při­pra­ví­me v diva­dle Redu­ta vzdě­lá­va­cí před­sta­ve­ní – ukáz­ko­vé lek­ce tech­ni­ky Augusta Bour­non­vil­la, kte­ré spo­leč­ně se mnou mode­ro­val ten­krát Jir­ka Horák, býva­lý sólis­ta ND Pra­ha. Potom, však víte, jak čas rych­le utí­ká, jsem se najed­nou ocit­la v Pol­sku v Pozna­ni, kde jsem v roce 2010 insce­no­va­la balet La Syl­phi­de. Len­ka balet vidě­la a tak mne pozva­la k insce­no­vá­ní La Syl­phi­de v ost­rav­ském balet­ním sou­bo­ru. Veš­ke­rou naši pří­pra­vu jsme zahá­ji­li již v led­nu 2013.

Jak vypa­dá váš běž­ný pra­cov­ní den v Ost­ra­vě?
Běž­ný ost­rav­ský den pro mě začí­ná kávou. Pak pokra­ču­je pra­cí se sou­bo­rem, s nímž pra­cu­ji od 9 do 14 hodin a pak opět od 18 do 22 hod, a to i v sobo­tu. Ve svém vol­ném čase ráda cho­dím na Bikram jógu. Pomá­há mi sou­stře­dit se v prá­ci a také v živo­tě. Po večer­ní zkouš­ce mám vždy vel­kou chuť na čes­ké pivo a dobrou večeři.

Jak dale­ce je pro vás důle­ži­té udr­žo­vá­ní tra­di­ce?
Obec­ně pro mě tra­di­ce zna­me­ná něco jis­té­ho, ale ne v tom ome­zu­jí­cím slo­va smys­lu, co musí být takhle a takhle. Tra­di­ce Bour­non­villo­va taneč­ní­ho sty­lu je pro mne vel­mi důle­ži­tá, vyrůs­ta­la jsem s ní v diva­dle. Díky vel­ké taneč­ní pra­xi v Dán­ském krá­lov­ském diva­dle, kde jsme se léta zdo­ko­na­lo­va­la v tom­to sty­lu – je to jako pohled do mne samot­né. Měla jsem výbor­né uči­te­le a instruk­to­ry, kte­ří hoře­li pro ucho­vá­vá­ní a pře­dá­vá­ní tra­di­ce, někte­ří z nich už jsou mrt­ví, ale jed­na z nich stá­le žije. Má taneč­ní peda­gož­ka Din­na Bjørn mne dodnes hod­ně pod­po­ru­je a díky ní jsem zís­ka­la zna­los­ti a doved­nos­ti pro tuto prá­ci. Jsem vel­mi šťast­ná, že pat­řím mezi ty, kte­ří se sna­ží ve svě­tě tra­di­ci udr­žo­vat na živu. To ale nezna­me­ná, že nelze něco změ­nit. Čas­to to vidí­me u uměl­ců, kte­ří při­chá­ze­jí s nový­mi režij­ní­mi nápa­dy v tra­dič­ních bale­tech. Já sama jsem při­da­la jen pár míst. Vlo­ži­la jsem do cho­re­o­gra­fie něko­lik extra scén, aniž bych změ­ni­la styl či cel­ko­vý dojem z insce­na­ce. Člo­věk musí být vel­mi opa­tr­ný, když ote­vře ten­to fan­tas­tic­ký mate­ri­ál. O režij­ních změ­nách jsem pře­mýš­le­la, jak a kde by to vyho­vo­va­lo nejen mně, ale i skla­da­te­li a snad také Bour­non­villo­vi. Abych k vám byla upřím­ná, udě­la­la jsem to také pro­to, že mi v 1. a 2. děj­ství vždy chy­bě­lo tro­chu víc tance.

Jaké jsou vaše plá­ny, až po pre­mi­é­ře opus­tí­te opus­tí­te Ost­ra­vu? Bude­te dál insce­no­vat Bour­non­villo­vy bale­ty nebo pra­co­vat s Bour­non­villo­vou tech­ni­kou?
Až dokon­čím svou prá­ci v Ost­ra­vě, vrá­tím se na čas domů do Koda­ně. Mám dce­ru, kte­rá letos dokon­ču­je střed­ní ško­lu, tak­že je na čase být tam pro ni. Poté poje­du zpět do New Yor­ku, kde budu do kon­ce léta pra­co­vat. Plá­nu­ji se v New Yor­ku více usa­dit až v příští sezó­ně. Budu dále pra­co­vat s Bour­non­villo­vou tech­ni­kou a ráda bych zre­a­li­zo­va­la někte­ré čás­ti z jeho díla. Musím říct, že s Bour­non­villo­vou tech­ni­kou mám v USA vel­ký úspěch, dou­fej­me, že to potr­vá. Ame­ri­ča­né pros­tě ten styl milu­jí. Také ale dou­fám, že budu mít o něco víc času na své vlast­ní pro­jek­ty
a cho­re­o­gra­fie.

Chys­tá­te se vrá­tit do Ost­ra­vy?
S  Len­kou plá­nu­je­me, že se do Ost­ra­vy vrá­tím, abych roz­d­mý­cha­la v pra­vý čas tro­chu ohně v La Syl­phi­de v příští sezó­ně. Ale mož­ná si již brzy udě­lám malý výlet do Ost­ra­vy, abych vidě­la i jiné obsa­ze­ní než pre­mi­é­ro­vé, a urči­tě si po před­sta­ve­ní vychut­nám dob­ré čes­ké pivo.

Kari­na Elver - dán­ská taneč­ni­ce, taneč­ní peda­gož­ka a cho­re­o­gra­f­ka Kari­na Elver se naro­di­la v roce 1962 v Koda­ni. Tan­čit zača­la ve třech letech v Andersen&Jensens Dan­se­in­sti­tut a jako deví­ti­le­tá byla při­ja­ta do balet­ní ško­ly Krá­lov­ské­ho dán­ské­ho diva­dla (Det Kon­ge­li­ge Tea­ters Ballet­sko­le). O sedm let poz­dě­ji se sta­la elév­kou Krá­lov­ské­ho dán­ské­ho bale­tu (Den Kon­ge­li­ge Ballet), kde v roce 1980 zís­ka­la stá­lou smlou­vu. Zúčast­ni­la se mno­ha sti­pen­dij­ních stu­dij­ních poby­tů, mj. v Němec­ku, Itá­lii, USA a Por­tu­gal­sku. Tan­či­la hlav­ní role v mno­ha insce­na­cích Krá­lov­ské­ho dán­ské­ho bale­tu, pře­de­vším v cho­re­o­gra­fi­ích Augusta Bour­non­vil­la (Napo­li, Wilhelm Tell, Abdallah, La Ven­ta­na ad.), Geor­ge Balan­chi­na (např. Sym­pho­ny in C, The Four Tem­pe­ra­ments, Diver­ti­men­to no. 15), Alvi­na Ailey­ho (mj. Memo­ria, River, Caver­na Magi­ca), Joh­na Neu­me­ie­ra (mj. Ody­se­en, Romeo&Julie) a mno­hých dal­ších. Po tři­a­dva­ce­ti letech v angaž­má kodaň­ské­ho bale­tu se sta­la cho­re­o­gra­f­kou a taneč­ní peda­gož­kou ve svo­bod­ném povo­lá­ní. Její spe­ci­a­li­za­cí je dán­ská kla­sic­ká balet­ní ško­la pod­le Augusta Bour­non­vil­la, kte­rou vyu­ču­je po celém svě­tě. Kro­mě toho vytvá­ří insce­na­ce nejen pod­le kla­sic­kých Bour­non­villo­vých cho­re­o­gra­fií, ale i díla autor­ská. Více než pat­náct let se Kari­na Elver také vzdě­lá­vá v herec­tví – absol­vo­va­la mno­ho mezi­ná­rod­ních kur­zů a půso­bí také jako hereč­ka. Spo­lu­pra­co­va­la a spo­lu­pra­cu­je s mno­ha svě­to­vý­mi balet­ní­mi sou­bo­ry, v Čes­ké repub­li­ce půso­bi­la jako taneč­ní peda­gož­ka, cho­re­o­gra­f­ka a asi­s­tent­ka cho­re­o­gra­fie v Národ­ním diva­dle v Brně i praž­ském Národ­ním diva­dle. S Národ­ním diva­dlem morav­sko­slez­ským v Ost­ra­vě spo­lu­pra­cu­je poprvé.