Dvakrát Cherkaoui a 420PEOPLE

420PEOPLE před­sta­vu­je na čes­ké taneč­ní scé­ně sou­bor s pozo­ru­hod­nou pozi­cí — expe­ri­ment na kon­zer­va­tiv­ním poli. Špič­ko­ví balet­ní uměl­ci tvo­ří pod vede­ním mla­dých cho­re­o­gra­fů taneč­ní for­má­ty, kte­ré se sice znač­ně odklá­ní od tra­dič­ní­ho balet­ní­ho reper­toá­ru, avšak jádrem v nich zůstá­vá kla­sic­ká tech­ni­ka. Pro­fil bel­gic­ké­ho cho­re­o­gra­fa Sidi Lar­bi Cher­ka­oui na Tan­ci Pra­ha 2017 se uza­ví­rá kom­po­no­va­ným taneč­ním veče­rem, kte­rý pre­zen­tu­je spo­lu­prá­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Dva­krát Cher­ka­oui a 420PEOPLE

Číslo 1: Plavat v astrálu

Váže­ní čte­ná­ři, to, co prá­vě máte ote­vře­né ve svém pro­hlí­že­či, není halu­ci­na­ce, ale prv­ní čís­lo naše­ho expe­ri­men­tál­ní­ho zpra­vo­da­je pro Tanec Pra­ha 2017. Spo­lu s orga­ni­zá­to­ry fes­ti­va­lu jsme se jako Taneč­ní zóna roz­hod­li pro ten­to ne úpl­ně tra­dič­ní for­mát. Co to při­ne­se do budouc­na, nikdo z nás pří­liš netu­ší — je to popr­vé. Po čty­ři týd­ny se bude­me potká­vat na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čís­lo 1: Pla­vat v astrálu

Sympozium těla

Fes­ti­val Tanec Pra­ha odstar­to­val na své „domá­cí“ scé­ně pohy­bo­vým reci­tá­lem švý­car­ské taneč­ni­ce Yas­mi­ne Hugon­net s jed­no­du­chým a vysti­hu­jí­cím názvem „Le Réci­tal des Postu­res“. Švý­car­ka v této insce­na­ci vsa­di­la na maxi­mál­ně mini­ma­lis­tic­ký kon­cept, bez hudeb­ní­ho dopro­vo­du a pou­ze s jed­no­du­chou pra­cí se svět­lem. Vše bylo sou­stře­dě­no na tělo a pohyb. Insce­na­ce se sklá­da­la z poma­lu stří­da­ných těles­ných pozic, „her“, během nichž se tělo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sym­po­zi­um těla

Tanec Praha otevřel…

FRACTUS V – když se v nás něco zlo­mí Kaž­do­roč­ně při­vá­ží fes­ti­val Tanec Pra­ha na svůj zaha­jo­va­cí večer někte­rou z hvězd svě­to­vé­ho sou­čas­né­ho tan­ce. Bel­gic­ký cho­re­o­graf Sidi Lar­bi Cher­ka­oui, kte­rý v Čechách úspěš­ně uve­dl svou cho­re­o­gra­fii Sut­ra již v roce 2011, urči­tě pat­ří mezi jed­nu z nich. Ten­to­krát ote­vřel Tanec Pra­ha svým dílem FRACTUS V.