Planeta božské lásky, nekonečné svobody a sexuální liberté

Prv­ní Pin­kbus pro­bě­hl těs­ně před covi­do­vou epi­de­mií, nikdy neza­po­me­nu na str­hu­jí­cí ener­gii a totál­ní vzá­jem­nost, kte­rá se mezi per­for­me­ry a divá­ky vytvo­ři­la ve Venu­ši ve Šveh­lov­ce. Ten večer jako by padly všech­ny ste­re­o­ty­py a bari­é­ry. Bylo jed­no kdo, je kdo, šlo o osla­vu lid­ství, váš­ni­vou, drzou, pro­vo­ku­jí­cí, upřím­nou. Za tři roky své exis­ten­ce se stal Pin­kbus neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí domá­cí (nejen queer) umě­lec­ké scé­ny. Fes­ti­val …příští vlna/next wave… mu udě­lil oce­ně­ní pro­du­cent­ský počin roku, Pin­kbus zaha­jo­val fes­ti­val Malá inven­tu­ra, v létě se před­sta­vil v rám­ci diva­del­ní sek­ce na slo­ven­ském hudeb­ním fes­ti­va­lu Poho­da. U pomy­sl­né­ho kula­té­ho sto­lu se se mnou sešli čty­ři výraz­né osob­nos­ti spo­je­né s tou­to plat­for­mou: Mar­tin Tala­ga – Veni­ce, Tomáš Pro­cház­ka – La Cun­tessa, Karel Vla­dy­ka – Just Karen, Domi­nik – Chlo­ro­phyll vøn Need­le. Mlu­vi­li jsme o jejich scé­nic­kých alter egách, vzta­hu k tělu a naho­tě, ale pře­de­vším o tom, jak zásad­ní pro jejich osob­ní a umě­lec­ké živo­ty Pin­kbus je. 


Jakou v Pin­kbu­su zastá­vá­te roli a co pro vás znamená?

Mar­tin Tala­ga: Spo­lu s pro­dukč­ní Adri­a­nou Pin­kbus vede­me. Zahr­nu­je to orga­ni­za­ci a sklad­bu veče­ra v duchu umě­lec­ké­ho smě­řo­vá­ní, kte­ré jsme si na počát­ku vytkli, ale i admi­nis­tra­tiv­ní strán­ku jako žádosti o gran­ty a jejich vyúčto­vá­ní. Sám také vystu­pu­ji a orga­ni­zu­ju spo­leč­né choreografie.

Domi­nik: Spe­ci­a­li­zu­ji se na bur­lesk­ní část Pin­kbu­su. Mar­tin mě oslo­vil dva měsí­ce po jeho pre­mi­é­ře. Od té doby jsem jako per­for­mer nevy­ne­chal ani jeden. Dřív jsem vystu­po­val spíš na bur­lesk­ních akcích, což je do pub­li­ka i atmo­sfé­ry něco jiné­ho. Účast na Pin­kbu­su mi při­nes­la zvlášt­ní zku­še­nost. Nikdy jsem něco podob­né­ho při vystu­po­vá­ní neza­žil. Z pro­je­vu per­for­me­rů byla cítit ener­gie a svo­bo­da. Díky Pin­kbu­su se mohu posou­vat a experimentovat.

Karel Vla­dy­ka: Jako drag que­en Just Karen vystu­pu­ji asi pět let, od začát­ku pro mě bylo důle­ži­té se neš­ka­tul­ko­vat. Pokud se věnu­ji dra­gu, nemu­sím dělat lip sync, i když ho ode mě lidé oče­ká­va­jí. Bylo mi jas­né, že Mar­tin s Adri­a­nou budou ote­vře­ní všem dru­hům expre­se, a to i pro­to, že samot­né diva­dlo dává per­for­me­ro­vi mož­nost pra­co­vat s žánrem jinak. Na prv­ním Pin­kbu­su jsem se celý nama­lo­val na zla­to a udě­lal nahé vystou­pe­ní s Hele­nou Ara­újo. Bylo to pro mě zce­la nové. Cítil jsem inspi­ra­ci, moti­va­ci a bez­peč­ný pro­stor, a to i díky vzá­jem­né pod­po­ře mezi vystu­pu­jí­cí­mi. Pokud je člo­věk v tako­vém pro­stře­dí a spo­leč­nos­ti, logic­ky ho to posou­vá. Pro jeden Pin­kbus jsem slo­žil poezii s těmi­to slo­vy: Pin­kbus je pla­ne­ta bož­ské lás­ky, neko­neč­né svo­bo­dy a sexu­ál­ní liberté.

Tomáš Pro­cház­ka: Pin­kbus vstou­pil do mého živo­ta stej­ně jako Mar­tin Tala­ga ve vel­mi tem­ném obdo­bím. V té době jsem se pře­stě­ho­val do Pra­hy. Měl jsem za sebou nevy­ře­še­né part­ner­ské vzta­hy a vyho­ře­ní. I přes­to, že jsem měl na Slo­ven­sku jako reži­sér poměr­ně roz­běh­nu­tou kari­é­ru, cítil jsem, že potře­bu­ji jako umě­lec novou inspi­ra­ci. Pra­cov­ní vztah s Mar­ti­nem jsem navá­zal jako per­for­mer v jeho pro­jek­tu SOMA, už teh­dy jsem si byl jis­tý, že si jako lidé veli­ce rozu­mí­me. Líbi­lo se mi, jak pra­cu­je s tělem, jak učí dru­hé k sebe­lás­ce. Vůbec mu neva­di­lo, že já, oso­ba roz­mě­ro­vě vel­ká, vystu­pu­ji v jeho cho­re­o­gra­fii. Poté při­šel Pin­kbus a já vytá­hl ze skří­ně La Cun­tes­su. Pin­kbus je moje „cho­sen fami­ly“. Mar­tin s Adri­a­nou v něm udr­žu­jí sil­ný rodin­ný ele­ment. Adri­a­na je nej­lep­ší pro­dukč­ní v Čes­ké repub­li­ce. Samot­ná její pří­tom­nost zapří­či­ní tak dobrou atmo­sfé­ru, při­tom udr­žet na uzdě dva­náct drag que­en a bur­lesk per­for­me­rů není leh­ké. Ener­gie, jakou má backstage Pin­kbu­su, není nikde ani v Národ­ním diva­dle. Pin­kbus je pro mě jako dialýza.

Foto: archiv PiNKBUSu

Jako uměl­ci pra­cu­je­te výraz­ně s tělem, jaký k němu máte vztah?

Karel Vla­dy­ka: Dragem jsem se sna­žil pro­zkou­má­vat svo­ji identi­tu. Tělo jsem teh­dy neře­šil. Když jsem potkal Mar­ti­na, inspi­ro­val mi tím, co dělá, záro­veň jsme si sed­li umě­lec­ky i lid­sky. Násle­do­va­la nabíd­ka účas­ti v insce­na­ci Total Eclip­se of the Heart. I když to zpo­čát­ku nezmí­nil, bylo jas­né, že tam bude­me nazí. Jako pro nebi­nár­ní­ho člo­vě­ka se můj vztah k tělu měnil celý život, ale nejsem nudis­ta. Být nahý pro mě není při­ro­ze­né, ale bylo smr­tel­ně důle­ži­té se s tím vyrov­nat. Byl jsem teh­dy ner­vóz­ní ale neu­mím si před­sta­vit, že bych to udě­lal s někým jiným než s Mar­ti­nem. Když při­šel Pin­kbus, chtěl jsem s naho­tou dál pra­co­vat. Neby­lo to jed­no­du­ché ale osvo­bo­zu­jí­cí, a to nejen pro mě, ale i pro pub­li­kum. Všich­ni jsme vede­ni k tomu, abychom se za své tělo sty­dě­li.  Ať už je člo­věk queer nebo ne, všich­ni hle­dá­me svo­bo­du jako spi­ri­tu­ál­ní transcen­den­ci. Pin­kbus je svo­bod­né nahé mon­strum, kte­ré bych přál zažít ale­spoň na jeden večer každému.

Mar­tin Tala­ga: Vzpo­mí­nám si, když jsem byl v rám­ci jaké­ho­si worksho­pu popr­vé nahý. Bylo mi sedm­náct let a bylo to fatál­ní, i když jsem to zvlá­dl jen pět minut. Teď už mi neva­dí, když mě nahé­ho na jeviš­ti vidí moje máma. Pro­jekt SOMA, kte­rý vzpo­mí­nal Tomáš, nikdy nebyl při­ro­ze­něj­ší než ve své nahé ver­zi. A při­tom se ho účast­ni­li lidé, kte­ří se s naho­tou na scé­ně střet­li popr­vé. To samé pro mě před­sta­vu­je Pin­kbus a jeho závě­reč­ný výstup. Původ­ní myš­len­kou bylo, že se ho zúčast­ní všich­ni vystu­pu­jí­cí, kaž­dý, jak se cítí, v kos­tý­mu nebo bez něho. Jed­nou mě pře­kva­pi­lo, že byli nazí úpl­ně všich­ni. Stá­le je pro mě věcí prů­zku­mu, co způ­so­bí, že se lidé svléknou.

Tomáš Pro­cház­ka: Se svým tělem mám zvlášt­ní vztah. Od dět­ství poslou­chám, že by se mé tělo mělo změ­nit, měl bych zhub­nout. Na mé stu­dij­ní stá­ži na Rose Bru­ford Colle­ge neby­la naho­ta téma. Když člo­věk požá­dal hereč­ku, jest­li by byla ochot­ná být na jeviš­ti nahá, zepta­la se, zda-li chci, aby se oho­li­la nebo ne. Záro­veň se pova­žu­ji za fanouš­ka rané tvor­by Mari­ny Abra­mo­vič, kte­rá vyzná­va­la to, že uměl­co­vo tělo nepat­ří jemu, ale dává jej na oltář umě­ní, což mě inspi­ru­je. Když jsem par­ti­ci­po­val na Mar­ti­no­vě pro­jek­tu SOMA, na zkouš­ku při­chá­ze­li krás­ní, časo­pi­so­ví muži a já si říkal, co tady dělám, vždyť budu vypa­dat směš­ně. Ale jakmi­le jsem pocho­pil vel­mi jed­no­du­chý prin­cip cho­re­o­gra­fie – jed­no tělo ved­le dru­hé­ho, sta­ré, mla­dé, s fal­dy, bez nich, byl to pro mě kos­mic­ký záži­tek. Našel jsem pro­stor, kde nejsem haně­ný, za to, že mám nad­váhu, kde se tomu spo­leč­ně může­me kama­rád­sky zasmát. Od té doby jsem během svých per­for­man­cí vět­ši­nou nahý. Nemám kos­tým, nemám se za co scho­vat, jsem tam jen já, mé tělo a myš­len­ka, kte­rou chci pře­dat. Tako­vý je pro mě i závě­reč­ný ritu­ál Pin­kbu­su, dělá­me tu nej­ho­mose­xu­ál­něj­ší věc, kte­rou může­me, oha­zu­je­me se nazí jíd­lem. Ve sku­teč­nos­ti jde o totál­ní osla­vu svo­bo­dy těla, umě­ní a sebevyjádření.

Karel Vla­dy­ka: Já v tom cítím něco nevin­né­ho, jsme jako děti. Pro mě v tom není nic sexu­ál­ní­ho. Je to lid­ská esen­ce, dítě, kte­ré si hra­je s bytím.

Mar­tin Tala­ga: Ano, není tam sexu­ál­ní pod­text. Text pís­ně Ride Lany Del Rey, kte­rý v závě­ru Pin­kbu­su zazní, obsa­hu­je všech­no, čím pro mě Pin­kbus je. Dlou­ho jsem si lámal hla­vu, jest­li pou­žít kla­sic­kou nebo moder­ní hud­bu, avšak nee­xis­tu­je nic lep­ší­ho než tenhle song. Je hédo­nis­tic­ký, ale záro­veň tak nevi­ně hédonistický. 

Tomáš Pro­cház­ka: Pro mě je to intim­ní, něž­ný záži­tek. Cítit to nahé tělo ať už muž­ské, žen­ské nebo nebi­nár­ní, mám slzy v očích, když si na to vzpomenu.

Mar­tin Tala­ga: V Pin­kbu­su je sexu­a­li­ta zpra­co­vá­na růz­ně, buď nevin­ně či sofis­ti­ko­va­ně nebo až vel­mi pri­mi­tiv­ně. Je v něm pří­tom­na celá šká­la, nevy­zdvi­hu­je­me jen jeden typ sexu­a­li­ty. Je vel­ký roz­díl, jak se sexu­a­li­tou pra­cu­je Hele­na Ara­újo nebo Chlo­ro­phyll. Všich­ni máme svůj limi­to­va­ný pohled, tak­že i pro mě jako pro divá­ka je vzru­šu­jí­cí sle­do­vat, jak vzá­jem­ně se ovliv­ňu­jí tře­ba i tak vyhra­ně­ní uměl­ci, jako prá­vě Chlo­ro­phyll, Hele­na Ara­újo nebo Lot­ta. Ta se i nadá­le věnu­je kla­sic­ké bur­les­ce, ale v rám­ci Pin­kbu­su zača­la expe­ri­men­to­vat, zkou­šet nové postu­py, čímž při­ná­ší abso­lut­ně nový pohled na to, jak by moh­la bur­leska vypa­dat. I já se na zákla­dě jejich expe­ri­men­tů o sexu­a­li­tě mno­ho učím.

Domi­nik: Pro mě to zača­lo jako tera­pie. Nikdy jsme se před nikým nesvlé­kal. Se svým tělem jsem měl pro­blém a doteď mám, ale teď si za to beru pení­ze. S tělem a naho­tou pra­cu­ji na prin­ci­pu odha­lo­vá­ní. Naho­ta pro mě není prvo­plá­no­vá. Moje čís­lo není posta­ve­né na naho­tě, jde o pro­vo­ka­ci. Spíš lidi dráž­dím, což je pod­sta­ta bur­les­ky. Někdy je to víc gla­mour, někdy víc váž­né. Je to hra. Potře­bu­ju divá­ky do mého čís­la zapo­jit, nená­vi­dím, když jsou ticho. Zažil jsem show, kde lidé vůbec nere­a­go­va­li, i když pak v závě­ru při­šli, byli nad­še­ní a chtě­li se se mnou fotit.

Foto: archiv PiNKBUSu

Jakým způ­so­bem Pin­kbus a zku­še­nost, kte­rou vám při­ne­sl, ovliv­nil vaši tvorbu?

Tomáš Pro­cház­ka: Ztra­til jsem zábra­ny. Mám vel­mi kon­zer­va­tiv­ní diva­del­ní základ v podo­bě psy­cho­lo­gic­ké­ho rea­lis­mu, pak při­šla prv­ní fac­ka v Rose Bru­ford Colle­ge, kde jsem se sezná­mil s prin­ci­py postdra­ma­tic­ké­ho a sou­čas­né­ho diva­dla. Nyní mám svo­ji cho­sen fami­ly, když potká­te Hele­nu Ara­újo, váš život už nikdy nebu­de jako dřív. Vidím to aktu­ál­ně i na insce­na­cích, kte­ré zkou­ším, dovo­lím si s her­cem expe­ri­men­to­vat, tes­tu­ji jeho hra­ni­ce kom­fort­ní zóny. Když jsem to zvlá­dl já, doká­že to i on. Nechá­vám her­ce pla­vat do hod­ně hlu­bo­ké vody, jeli­kož jak říká David Lynch: Nápa­dy jsou jako ryby, když chceš vel­ké nápa­dy, musíš vstou­pit do hlu­bo­ké vody, kde se nachá­zí vel­ké ryby. Nevím, jest­li bych měl odva­hu udě­lat deseti­ho­di­no­vé sólo Večer, chví­le před­tím, než jsem spáchal sebe­vraž­du (v šir­ší nomi­na­ci v kate­go­rii alter­na­tiv­ní diva­dlo v Cenách Thá­lie), při němž jsem byl zavře­ný ve svém bytě, kam při­chá­ze­li lidé a moh­li se mnou inter­a­go­vat. V žád­ném svém umě­lec­ké díle jsem nebyl víc odhalený.

Domi­nik: Já jsem také ztra­til zábra­ny. Koli­krát jsem měl dob­rý nápad, ale bál jsem se ho rea­li­zo­vat. Začal jsem napří­klad pra­co­vat s pro­jek­cí, což byl dlou­ho můj sen. Popr­vé to bylo během covi­du, kdy jsem dělal show doma s pro­jek­to­rem na skří­ni. Poslé­ze jsem ji pře­ne­sl do Venu­še ve Šveh­lov­ce, kde jsem udě­lal čís­lo s vel­kou skle­ni­cí a pro­jek­cí přes celý horizont.

Karel Vla­dy­ka: I já jsem tak tro­chu ztra­til zábra­ny. Po třech letech, co Pin­kbus exis­tu­je, je pro mě s nad­sáz­kou těž­ké říct, co mě ovliv­ni­lo a co jsem já. Inter­ně žer­tu­je­me o tom, že se vzá­jem­ně kopí­ru­je­me. Vní­mám to spíš jako spi­ri­tu­ál­ní rovi­nu tedy niter­né napo­je­ní. Ve své tvor­bě jsem mno­hem odvá­za­něj­ší a svobodnější.

Mar­tin Tala­ga: Pře­kva­pil mě mno­hem víc lid­ský aspekt než ty umě­lec­ké. Před Pin­kbu­sem jsem neměl tako­vou sku­pi­nu přá­tel, při­čemž s kaž­dým z nich mám spe­ci­fic­ký vztah, jež mi dává v živo­tě hod­ně. Z umě­lec­ké strán­ky mi Pin­kbus para­dox­ně zkom­pli­ko­val dal­ší fun­go­vá­ní v diva­dle. Nechci už trá­vit čas v kolek­ti­vech, kde si s lid­mi nemám co říct. Nepo­tře­bu­ji pra­co­vat v kamen­ném diva­dle na insce­na­ci, kte­rou si sice vydě­lám pení­ze, ale budu se během zkou­še­ní dva-tři měsí­ce cítit straš­ně. Pře­mýš­lel jsem, že pokud bych měl něja­kou nor­mál­ní prá­ci a k tomu Pin­kbus, budu spo­ko­je­ný. Když na něj budu mít čas, bude to pro mě lep­ší než žít jako dosud, mít šest pro­jek­tů roč­ně pokaž­dé s jinou sku­pi­nou. A navíc kaž­dý v jiném diva­dle, v pro­stře­dí, kte­ré se sice tvá­ří hroz­ně ote­vře­ně, ale je v pod­sta­tě homo­fob­ní. To, že na mě lidé neú­to­čí, že jsem gay, už nestačí.

Foto: archiv PiNKBUSu

Pin­kbus je jako kom­po­no­va­ný večer pro­měn­ný, jak moc se od sebe jed­not­li­vé edi­ce liší?

Mar­tin Tala­ga: O sklad­bě veče­ra roz­ho­du­ji s Adri­a­nou, s níž o kaž­dém novém účin­ku­jí­cím dis­ku­tu­ji. Pokud nám to umož­ní pro­střed­ky, zve­me i zahra­nič­ní per­for­me­ry. Je vždyc­ky dob­ré, když mezi rezi­den­ty při­jde někdo nový. Vět­ši­nu jsem viděl naži­vo a něčím mě zau­ja­la. Na dra­gu, jako na kaž­dém umě­ní mě vždy zají­ma­la ori­gi­na­li­ta. Výstup se mnou musí pohnout, nechci vidět něko­ho, kdo dělá po tři­cá­té páté Lady Gagu. Prvot­ní tým byl jas­ný; Hele­na Ara­újo, La Cun­tessa, Just Karen, to byly sta­veb­ní kame­ny. K tomu se při­da­la bur­lesk­ní část zastou­pe­ná Lot­tou a Chlo­ro­phyllem. Jde o diver­zi­tu, tak­že i když ne vždy všich­ni mohou, měly by být lin­ky růz­ných sty­lů zastou­pe­né, tepr­ve potom dává kom­po­no­va­ný večer smy­sl. Byl jsem kon­fron­to­ván s dota­zy, proč se per­for­me­ři víc nestří­da­jí, pokud to neu­dě­lá někdo lépe, není důvod. Pin­kbus také pomoh­la výraz­ně dotvo­řit Venu­še ve Šveh­lov­ce a i přes­to, že teď už vystu­pu­je­me v Akro­po­li, Díky Venu­ši je Pin­kbus tako­vý, jaký je.

Tomáš Pro­cház­ka: Já mám k Pin­kbu­su tako­vý vztah, že napří­klad, když vím, že by z pev­né­ho týmu chy­bě­lo moc lidí a já zrov­na také nemo­hu, radě­ji si zru­ším původ­ní pro­gram. Do živo­to­pi­su si píšu, že jsem rezi­denč­ní uměl­ky­ně Pin­kbu­su. Na fes­ti­va­lu Poho­da, jsme zase zaslech­li, že kdy­by byl Pin­kbus víc nazkou­še­ný, bude lep­ší. Umě­ní je ale indi­vi­du­ál­ní zále­ži­tost. Mys­lím, že jaká­si špi­na­vost k němu pat­ří. Jako bychom se sou­stře­di­li na tady a teď. Umím si před­sta­vit, že dosta­ne­me nabíd­ku ze Sta­vov­ské­ho diva­dla a na zákla­dě ní, vše řád­ně nazkou­ší­me, odge­ne­rál­ku­je­me, ale byl by to ješ­tě Pin­kbus? A chce­me to?

Mar­tin Tala­ga: Ne, ale na dru­hou stra­nu vidím u jed­not­li­vých per­for­me­rů veli­ký posun, za těch něko­lik let roz­kvet­li. Nikdy se ale nesta­ne, že v rám­ci Pin­kbu­su při­jde­me ve dva­ce­ti lidech a udě­lá­me uni­so­no cho­re­o­gra­fii. Pin­kbus ale také spo­lu­pra­co­val s jiný­mi těle­sy, jako tře­ba Run Ope­Run na ope­ře La Tra­vi­at­ta. Kro­mě samot­né­ho kom­po­no­va­né­ho veče­ra jsme se účast­ni­li a nadá­le hod­lá­me, kopro­duk­cí, jejichž výsled­kem bude uce­le­ná insce­na­ce. Stá­le zkou­má­me mož­nos­ti, jak Pin­kbus pře­nést do pev­né inscenace.

Karel Vla­dy­ka: Drag je o svo­bo­dě, tak­že pokud bychom moc zkou­še­li, vytra­tí se kouz­lo momen­tu. Nechce­me doko­na­lost. Na Pin­kbu­su mám rád, že i přes opa­ku­jí­cí se čís­la, je pokaž­dé tro­chu jiný.

Domi­nik: V tom je jeho krá­sa, jinak by to byla hroz­ná nuda. 

Tomáš Pro­cház­ka: Mno­ho uměl­ců zapo­mně­lo na svo­bo­du hle­dá­ní a obje­vo­vá­ní. To, čím je Pin­kbus výji­meč­ný i ve veš­ke­ré své špi­na­vos­ti, je, že si dovo­lí­me hledat.

CELÝ ROZHOVOR NALEZNETE NA STRÁNKÁCH TIŠTĚNÉHO VYDÁNÍ TANEČNÍ ZÓNY TZ 2023/1

Zle­va: Mar­tin Tala­ga – Veni­ce, Tomáš Pro­cház­ka – La Cun­tessa, Karel Vla­dy­ka – Just Karen, Domi­nik – Chlo­ro­phyll vøn Need­le; vpro­střed Mar­ce­la Magdová
Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.