Macháček na Culture Get-Together 2022

Foto: Michal Hančovský

V archi­vu jsem nale­zl svůj pří­spě­vek v rám­ci Open Mic na kon­fe­ren­ci Cul­tu­re Get-Toge­ther 2022. K pře­čte­ní je roz­ší­ře­ná ver­ze anti­ma­ni­fes­tu, „ona­no­ha­no­pi­su”, jak je pří­spě­vek skrom­ně nazván.


Čas­to cho­dí­vám nepři­pra­ve­ný a je to kata­stro­fa. Před­po­klá­dám, že to s pří­pra­vou nedo­pad­ne jinak.

Prá­ce v médi­ích člo­vě­ka zoce­lí. Zjis­tí, že coko­liv řek­ne, coko­liv pro­ve­de, koho­ko­liv inzul­tu­je slov­ně, vyhro­žu­je mu vesměs radost­ný­mi věc­mi, přes­to­že nebo prá­vě pro­to­že nám jde o stej­nou věc, může být kaž­dič­ké slo­víč­ko, kaž­dič­ký polí­ček vytr­žen z kon­tex­tu. Pro­to pře­de­sí­lám, že ten­to pří­spě­vek neza­stá­vá posto­je sub­jek­tů, v nichž jsem anga­žo­ván, ale pou­ze moje vlast­ní, mali­cher­né postře­hy, kte­ré jsem posbí­ral za více jak pat­náct let, kdy fun­gu­ju tak­zva­ně v bran­ži. Mno­hé poznám­ky jsem si nechá­val pro sebe, mož­ná je občas vypus­til na kama­rá­dy u piva. Něco bych ovšem vytr­hl, niko­liv z kon­tex­tu, ale vytknul před závor­ku: soci­o­e­ko­no­mic­kou, potaž­mo ener­ge­tic­kou kri­zi, mno­ho­úrov­ňo­vé řádě­ní covi­du (srov­nal star­ty; pod­lo­mil kole­no těm, co stá­li pev­ně nebo je pro­mě­nil v bdě­lá zom­bie), mezi­ná­rod­ní situ­a­ci (ta se zemí srov­na­la zby­tek) ane­bo tře­ba obse­dant­ní potře­bu Čechů cho­dit k vol­bám bych s dovo­le­ním vůbec nezmi­ňo­val, už tak by to bylo pří­liš kom­pli­ko­va­né. Ať už zazní coko­liv, věř­te, že jsme v tom všich­ni společně.

„Dělat něco smys­lu­pl­né­ho.“ Říkal jsem si čas­to. „Dělat něco ušlech­ti­lé­ho, uvě­do­mě­lé­ho, respek­ti­ve dělat aspoň něco uži­teč­né­ho“, domýš­lel jsem k tomu. Tře­ba… jez­dit MHD. Jako řidič, ale to bez řidič­ské­ho opráv­ně­ní nejde. Dochá­ze­lo mi. Tak budu psát. Je to prak­ti­ka kom­plex­ní, nikdo mě nemů­že nařknout, že bych si to chtěl uleh­čo­vat. A opráv­ně­ní, ale­spoň for­mál­ní, jaký­si prů­kaz způ­so­bi­los­ti, talen­to­vou legit­ku člo­věk k psa­ní oprav­du nepo­tře­bu­je. Je to svo­bod­né pole, což je jeho nej­o­te­vře­něj­ší před­nos­tí i nej­hlub­ší pas­tí. Nepod­lé­há regu­la­cím, a pro­to bývá zhus­ta zaple­ve­le­né. A přes­to, nebo prá­vě díky tomu jsem mezi lite­rár­ní­mi hlí­za­mi nale­zl také svo­je mís­to. Kdy­si. Na tři díl­čí úspě­chy vychá­zí tak deset kom­plex­ních epic fai­lů, ale dob­rý pocit z dob­ré­ho tex­tu, i když ho tře­ba sko­ro nikdo neče­tl, nikdo za něj neza­pla­til, vám nikdo nevez­me. Čes­ký národ, do něhož se kul­tur­ní obec chtě nechtě řadí také, navíc milu­je nara­tiv napra­ve­ných hříš­ní­ků. Tako­vých smr­tel­ných zaškobrt­nu­tí bylo. A ješ­tě bude.

Prázd­no­ta se pro­hlu­bu­je, pocit zůstá­vá. Člo­věk se nad tím snad­no dojme. A dojí­má se do teď, pro­to­že není nic dojem­něj­ší­ho než život v umě­ní, než život uměl­ce. Kri­ti­ka prý ale umě­lec­ká není, respek­ti­ve já mám dojem, že být nemů­že. Jed­nak tuhle chmur­nou před­sta­vu posi­lu­jí zástu­py nein­spi­ra­tiv­ních indi­vi­duí pří­va­lem slov­ní­ho balas­tu, kte­rý je tak zou­fa­le netvůr­čí, že jeho kon­zu­ma­ce zkrát­ka bolí. Máme tady bla­ho­sklon­nou eli­tu z řad otců a vítězů revo­lu­ce, jejichž slov­ník je roven těž­ko­pád­né­mu žvý­ká­ní podešve. Opro­ti tomu najde­me i roz­ju­cha­né tex­to­vé útva­ry bez kauza­li­ty, for­mál­ně ukot­ve­né mezi insit­ní avant­gar­du a jaký­si fan­ser­vis – což ode mě jako člo­vě­ka, kte­rý o sobě pro­hla­šu­je, že je diva­del­ním fan­boyem může znít nanej­výš pokry­tec­ky. V někte­rých anke­tách diva­del­ních kri­ti­ků člo­věk mezi diva­del­ní­mi kri­tič­ka­mi a kri­ti­ky nalez­ne jmé­na, o jejichž pro­fes­ní způ­so­bi­los­ti osob­ně vel­mi pochy­bu­je. Mezi pro­fe­si­o­ná­ly a nad­šen­ci stá­le cítím urči­té spří­z­ně­ní, ale i to se tře­po­tá jako sinu­so­i­dy nestá­lých vlno­vých délek. Na kva­li­tě umě­lec­ké diva­del­ní kri­ti­ky se také začí­na­jí pode­pi­so­vat růz­né cizo­pas­né export­ní aka­de­mic­ké komo­di­ty, dis­kur­zy, jako tře­ba „per­for­ma­ti­vi­ta“ úpl­ně čeho­ko­liv ane­bo hůř „tea­tra­li­ta“ lido­vých slav­nos­tí. Oblí­be­né obe­z­lič­ky se bez pou­ži­tí sou­vis­los­tí tyčí nad „tuzem­ským“, „naši­nec­kým“ uva­žo­vá­ním o diva­dle jako obě Tol­ki­e­nov­ské věže. Což lehce impli­ku­je jis­tou nadě­ji, že se nemu­sí dočkat úpl­né­ho závě­ru celé­ho pří­bě­hu, neboť budou dřív nebo poz­dě­ji str­že­ny. Legen­dár­ní tvr­ze­ní: „piš co vidíš, ne, co si mys­líš“ se i v době bez­pre­ce­dent­ní infor­mač­ní vál­ky a post­fak­tic­ké­ho vakua zdá jako zby­teč­ný luxus. Nebo uma­nu­tý výkřik mimo rea­li­tu. Za dal­ší. Diva­del­ní kri­ti­ka je mož­ná obo­rem nerůsto­vým, ale urči­tě není zále­ži­tost komu­nit­ní, ote­vře­nou a už vůbec ne inklu­ziv­ní. Je strikt­ně indi­vi­du­a­lis­tic­kou, sobec­kou dis­ci­plí­nou. Pomo­hu si slo­vy Doc­to­ra Manhat­ta­na z fil­mo­vé adap­ta­ce feno­me­nál­ní­ho komik­su Watchmen: „Neschva­lu­ji to. Neod­su­zu­ji to”. Jsem toho sou­čás­tí, tak proč měnit kurz. Oprav­du, nemu­sím se za nic sty­dět, pro­to­že najít kom­pro­mis řeše­ní nezna­me­ná úkrok z vlast­ní­ho postoje. 

Je to záro­veň její nej­o­te­vře­něj­ší před­nos­tí i nej­hlub­ší pas­tí. Je sub­jek­tiv­ním apa­rá­tem super­e­ga. Nikdo nemá recept, jak ji psát. Nikdo nemá recept, jak jí číst. A hlav­ně – nikdo by tako­vé recep­ty neměl dávat. Je to per­verz­něj­ší než voleb­ní kal­ku­lač­ky. Řeše­ní nena­lez­nou ani pane­lis­té růz­ných obskur­ních dis­ku­zí o smys­lu kri­ti­ky. Rád se na ně nechám zvát. Ale kro­mě opi­lec­ké­ho nebo hyperi­n­te­lek­tu­ál­ně zaš­mod­r­cha­né­ho poví­dá­ní neve­dou k niče­mu. A neod­taj­ní jed­nu skry­tou prav­du, sta­vov­ské tabu — uži­vit se pri­már­ně diva­del­ní kri­ti­kou je věc vel­mi výji­meč­ná. A okra­jo­vá. Diva­del­ní kri­ti­ka je pro řadu mých přá­tel spí­še hob­by, sou­část man­da­ly boha­té na krá­ce­né úvaz­ky a fak­tu­ra­ce. A jak zná­mo — dob­rý pocit z tex­tu nájem nezaplatí.

Zkus­te někdy říct nahlas: „rád bych ti pře­dal kul­tur­ní časo­pis“ – sebezá­chov­ně zakrou­tí hla­vou a s chu­tí uteče.

Asi to vypa­dá, že mám k naší oblas­ti – rezer­vo­va­něj­ší vztah – ale stá­le se u nás nachá­zí autor­ky i auto­ři, kte­rých si nesmír­ně vážím a jejich oso­bi­tý pří­stup popí­rá vše dopo­sa­vaď řeče­né, čili že má smy­sl jejich sou­stře­dě­nou prá­ci sle­do­vat. A abych jenom ned­štil síru, neme­tal bles­ky a bra­t­ro­vra­žed­ná sal­ta. Je potře­ba sou­stav­ně pro­ni­kat kva­lit­ním obsa­hem do nových main­stre­a­mo­vých for­má­tů – tím ale není myš­le­ný novi­nář­ský Olymp – tedy print, neboť jemu rotač­ky poma­lu odumí­ra­jí. Je potře­ba infil­tro­vat svět norm­co­ro­vých paná­ků v šil­tov­ce, kte­rou pova­žu­jí za prů­vod­ní znak kva­lit­ní kul­tur­ní žur­na­lis­ti­ky — svět pod­cas­tů. Začí­ná to vypa­dat, že diva­dlo, kte­ré nevy­sí­lá pod­cast, není diva­dlem. Pla­tí pro spous­tu dal­ších orga­ni­za­cí, kte­ré pozbý­vá­ním toho­hle dia­man­tu při­chá­zí o sta­tus a pres­tiž. Ale než sku­teč­ně vkro­čí­me na stezku toho­to titán­ské­ho holy ques­tu, čeka­jí nás i men­ší úko­ly. Tako­vé, s jaký­mi může­me sla­vit sice malá, dočas­ná, ale pořád vítěz­ství. Začně­me tře­ba tím, když pře­svěd­čí­me někte­ré osví­ce­něj­ší lidi mimo okruh diva­del­ních kri­ti­ček a kri­ti­ků, tedy redak­to­ry kul­tur­ních redak­cí růz­ných médií, aby doká­za­li ve výtvo­rech roz­li­šo­vat mezi pojmy HRA, PŘEDSTAVENÍINSCENACE.

Zby­tek se dosta­ví sám. Možná.

ZDE ODKAZ NA ONLINE STREAM (včet­ně time­co­du; sta­čí kliknout)

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."