Na Palm Beach nás přijali skvěle

Kul­tur­ní cen­t­rum, kolek­tiv a pro­dukč­ní jed­not­ka ALTA je neu­stá­le v pohy­bu. Po v pořa­dí tře­tím stě­ho­vá­ní zakot­vi­la v budo­vě býva­lé­ho Pan­ské­ho pivo­va­ru v Lib­ni, kde tře­tí­ho květ­na odstar­to­va­la ost­rý pro­voz. Opro­ti dří­věj­ším čle­ni­tým pro­sto­rám barok­ní Inva­li­dov­ny nyní dis­po­nu­je jako v někdej­ších halách v Hole­šo­vi­cích vel­kým sálem. Kudy ved­la ces­ta do nové­ho půso­biš­tě a jak se zde zatím kolek­tiv ALTY zabyd­lel, jsem se zepta­la umě­lec­ké ředi­tel­ky a výkon­né ředi­tel­ky Stu­dia ALTA Lucie Kaši­a­ro­vé a Lídy Vackové.


ALTA síd­li­la nej­pr­ve na Pra­ze 7 v Hole­šo­vi­cích, poz­dě­ji se pře­su­nu­la na Pra­hu 8 do Kar­lí­na, hle­da­li jste nové půso­biš­tě cíle­ně v těch­to měst­ských částech?

Lída Vac­ko­vá: Když jsme se dozvě­dě­li, že se bude­me muset z Hole­šo­vic vystě­ho­vat, sna­ži­li jsme se i přes plá­no­va­nou stav­bu náš pobyt v objek­tu býva­lé auto­la­kov­ny co nejdéle pro­dlou­žit. Násled­ně jsme kon­tak­to­va­li rad­ni­ci Pra­hy 7 a sna­ži­li se nalézt náhrad­ní pro­stor tam. Strá­vi­li jsme rok a půl v jed­ná­ních, jež nikam neved­la. V tu dobu jsme spo­lu s Lucií pod hla­vič­kou ALTY vstou­pi­li do Ini­ci­a­ti­vy pro Inva­li­dov­nu, a to s tím, že v objek­tu ve sprá­vě Národ­ní­ho památ­ko­vé­ho ústa­vu, urče­né­mu k rekon­struk­ci, bude­me pro­vo­zo­vat jed­nu řek­ně­me diva­del­ní míst­nost, a to para­lel­ně s naší hole­šo­vic­kou čin­nos­tí. Poslé­ze se uká­za­lo, že ALTA jako tako­vá neza­nik­ne a její pře­sun do Inva­li­dov­ny je ces­ta, jak dočas­ně pře­čkat peri­o­du, než nalez­ne­me mís­to, kde bude­me pokra­čo­vat dál. Po roce půso­be­ní na Inva­li­dov­ně, kdy ji spra­vo­va­la Ini­ci­a­ti­va, slo­že­ná z něko­li­ka orga­ni­za­cí, bylo jas­né, že budo­vu musí do své sprá­vy pře­vzít jed­na, při­čemž ALTA byla v tu chví­li nej­sta­bil­něj­ší. Od začát­ku však bylo jas­né, že pobyt v Inva­li­dov­ně je jen pro­vi­zo­ri­um, kte­ré mělo trvat dva roky. Nako­nec jsme tam byli téměř tři roky.

Lucia Kaši­a­ro­vá: Bylo něko­lik obdo­bí, kdy jsme se roz­ho­do­va­li, jest­li se přesku­pí­me do pro­dukč­ní jed­not­ky bez vlast­ní­ho pro­sto­ru nebo jsme nao­pak orga­ni­za­ce, kte­rá pro­stor potře­bu­je a chce se o něho sta­rat, na čemž jsme se vždy shod­li. A co se Inva­li­dov­ny týče, pří­slib od gene­rál­ní ředi­tel­ky NPÚ Naděž­dy Gory­cz­ko­vé týka­jí­cí se živé­ho umě­ní, kte­ré v Inva­li­dov­ně plně pod­po­ro­va­la, ji samot­nou pře­vál­co­val, jeli­kož zjis­ti­la, že to není v rám­ci insti­tu­ce schůd­ná ces­ta a bude lep­ší v ní zří­dit muze­um s při­dru­že­ný­mi komu­nit­ní­mi akti­vi­ta­mi. Což je hroz­ná ško­da, po dvou letech naše­ho půso­be­ní je to mís­to, kam zača­li cho­dit lidé. Opouš­tí­me živý pro­stor, kte­rý se může stát zase prázdným.

LV: Ze stra­ny NPÚ jsme dosta­li nabíd­ku, abychom v Inva­li­dov­ně ješ­tě rok zůsta­li, ovšem v situ­a­ci, kdy je do pro­sto­ru jaká­ko­li inves­ti­ce zby­teč­ná, jeli­kož má pro­jít rekon­struk­cí, nás při­mě­la ode­jít. Po opra­vě by sice v objek­tu měla pokra­čo­vat jaká­si umě­lec­ká a komu­nit­ní čin­nost, v tuto chví­li nám však pro­vo­zo­vat v Inva­li­dov­ně dvě míst­nos­ti malé­ho cha­rak­te­ru nedá­vá smy­sl. Potře­bu­je­me se jako tým iden­ti­fi­ko­vat s pro­sto­rem, kte­rý nás dotvá­ří a záro­veň o nás referuje.

Foto: Mar­ce­la Magdová

Jaká byla ces­ta do vaše­ho nyněj­ší­ho nové­ho půso­biš­tě, býva­lé­ho libeň­ské­ho pan­ské­ho pivovaru?

LV: Do Lib­ně jsem se dosta­la už dřív, a to v sou­vis­los­ti s Löwi­to­vým mlýnem, když jsem se do něho zno­vu vypra­vi­la, správ­ce objek­tu, kte­rý mě pro­vá­zel se dotá­zal, zda-li se jdu podí­vat i do ved­lej­ší budo­vy tedy býva­lé­ho pivo­va­ru a tak jsem šla. A ocit­la se v mís­tě, kte­ré dis­po­nu­je roz­leh­lým sálem. V Inva­li­dov­ně jsme se „muse­li smí­řit“ s tím, že jsme spíš labo­ra­toř, a že vzhle­dem k ome­ze­né­mu pros­tou nedo­sáh­ne­me na to, pro­duk­ce reprí­zo­vat a zastře­šit kolek­ti­vy, kte­rým nabíd­ne­me vel­ký hra­cí pro­stor. Muse­li jsme se smí­řit s tím, že, i když nám chy­bí, v Hole­šo­vi­cích tahle eta­pa skon­či­la. Nyní je pro nás nao­pak vel­ká hala klí­čo­vá a postup­ně bude­me zpří­stup­ňo­vat dal­ší místnosti.

Kam jste po zku­še­nos­ti ALTY na Inva­li­dov­ně tuto myš­len­ku, jeli­kož Lucie o ALTĚ hovo­ří vždy jako o myš­len­ce, posunuli?

LK: Ově­ři­li jsme si, že jsme orga­ni­za­ce, kte­rá je schop­ná se adap­to­vat a to včetně

lidí, kte­ří s námi pra­cu­jí. Z ALTY na Inva­li­dov­ně vznik­la spíš labo­ra­toř, kde se umě­lec­ké pro­jek­ty při­pra­vo­va­ly a pro­mýš­le­ly, kde se moh­lo expe­ri­men­to­vat. Sou­čas­ně v ní fun­go­va­lo až pět sku­pin ved­le sebe. Záro­veň se ale potvr­di­lo, že nám hra­cí pro­stor chy­bí, že jsme rádi, když může­me uká­zat, co se nám s uměl­ci poda­ři­lo vybu­do­vat, kam dospě­li, a mít tu mož­nost je při ces­tě k divá­kům násle­do­vat. Během aktu­ál­ní­ho stě­ho­vá­ní jsme naši myš­len­ku rede­fi­no­va­li. Táza­li jsme se, co zane­chat, co pře­nést do nové­ho mís­ta. Roz­hod­li jsme se, že chce­me zůstat jakým­si pra­cov­ním, labo­ra­tor­ním pro­sto­rem, záro­veň nám však nové půso­biš­tě při­ná­ší mož­nost se o pro­jek­ty sta­rat, uvá­dět je a reprí­zo­vat, posou­vat uměl­ce do umě­lec­ké­ho marketingu.

 LV: Na Inva­li­dov­ně jsme zjis­ti­li, že je pro nás důle­ži­tá zahra­da, kte­rá je nejen pro­sto­rem oko­lo, ale díky níž jsme vidět. To se nám z logi­ky pro­sto­ru i majet­ko­vých pomě­rů v oko­lí, v Hole­šo­vi­cích neda­ři­lo. Na Inva­li­dov­ně jsme najed­nou měli 2000 m² zahra­dy, v Lib­ni nyní máme veřej­ný pro­stor před budo­vou a zákou­tí jež dotvá­ří zdej­ší dobrou energii.

LK: Zahrád­ka i pro­stře­dí nám záro­veň umož­ňu­je komu­nit­ní čin­nost. Při­čemž komu­ni­tu defi­nu­je­me buď jako ty, kte­ří jsou nám blíz­ko, potře­bu­jí pra­cov­ní pro­stře­dí, tzn. uměl­ci a pro­fes­ní komu­ni­ta. K nim jsou pak při­dru­že­ni ti, kte­ré to zají­má, jsou naklo­ně­ni umě­ní, kul­tur­ním akti­vi­tám, tedy šir­ší pub­li­kum, kte­ré s námi nut­ně nemu­sí komu­nit­ně žít. 

Foto: Mar­ce­la Magdová

V důsled­ku absen­ce vel­ké­ho sálu vás muse­li někte­ré pro­duk­ce opus­tit, na Inva­li­dov­ně jste nao­pak zís­ka­li tzv. spo­lubyd­lí­cí, ti, co tam měli ate­li­ér či zku­šeb­nu, jak to bude s těmi­to spřá­te­le­ný­mi sub­jek­ty v Libni?

LK: K úpl­né­mu odpo­je­ní nikdy nedo­šlo. Všech­ny umě­lec­ké sku­pi­ny nebo jed­not­liv­ci, co s námi spo­lu­pra­co­va­li již v Hole­šo­vi­cích, s námi zůsta­li v kon­tak­tu, někdo měl na Inva­li­dov­ně sklad, někdo zkou­šel či měl rezi­den­ci, něko­mu jsme pomoh­li dra­ma­tur­gic­ky. Což zna­me­ná, že ve spo­lu­prá­ci s nimi, bude­me pokra­čo­vat i zde. Nemo­hu před­po­vě­dět, jak kon­krét­ně, pro­jek­ty se vyví­je­jí v čase a potře­bách, ale co můžu říct, že na pod­zim při­pra­vu­je­me novou pre­mi­é­ru sku­pi­ny ME-SA, bude­me spo­lu­pra­co­vat s usku­pe­ním tYhle, inten­ziv­ně spo­lu­pra­cu­je­me, a to i na jiných pra­cov­ních úrov­ních s Jiřím Šim­kem ze sku­pi­ny Uff­ten­ži­vot, s Petrem Šave­lem, z mla­dých sku­pin je to Manus art collecti­ve. Usku­teč­nit u nás pre­mi­é­ru jsme dali letos šan­ci i SPOL­Ku. Kom­bi­na­ce etablo­va­ných sku­pin a řek­ně­me nováč­ků bude pro­bí­hat i v dal­ší sezo­ně 2024. Nechce­me uměl­ce, kte­ří chtě­jí jen uvá­dět pro­duk­ce, ale ty, kte­ří s námi budu­jí part­ner­ský vztah. Mla­dým uměl­cům navíc nabí­zí­me pro­stor fyzic­ký, ale i men­tál­ní. Baví­me se s nimi, jak fun­go­vat v kul­tur­ním pro­stře­dí, jak se na scé­ně etablo­vat. V rám­ci naše­ho nové­ho for­má­tu artist to artist, se u nás vytvo­ři­la sku­pin­ka uměl­ců, kte­ří vzá­jem­ně sdí­lí své zkušenosti.

Foto: Mar­ce­la Magdová 

V Lib­ni chce­te navá­zat spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi míst­ní­mi kul­tur­ní­mi sub­jek­ty, ať už z nezá­vis­lé­ho sek­to­ru či zři­zo­va­né jako Diva­dlo pod Palmovkou.

LK: Spo­lu­prá­ci jsme již vyu­ži­li. Tím, že jsme se stě­ho­va­li, jsme od led­na nemě­li k dis­po­zi­ci pro­sto­ry. Kurá­tor per­for­man­ce a mezi­o­bo­ro­vých pro­jek­tů Petr Dlou­hý vymys­lel, jak se napo­jit na dal­ší lokál­ní spol­ky a ini­ci­a­ti­vy, díky tomu pro­bě­hl něko­li­krát náš event v pro­sto­rách Gale­rie Svě­to­vá 1, z čehož vznik­lo hez­ké přá­tel­ství, kte­ré urči­tě bude pokra­čo­vat. Dále jsme děla­li akci v Nové libeň­ské syna­go­ze, kte­rou spra­vu­je Spo­lek Kra­ji­na pří­li­vu. Při­je­tí na libeň­skou Palm Beach, jak ji Petr pře­zdí­vá, je skvělé.

LV: Důle­ži­tá není jen naše prá­ce a ener­gie v týmu, ale prá­vě ona sou­sed­ství. V Lib­ni jsme se setka­li s neu­vě­ři­tel­ným při­je­tím, napří­klad z Vel­ké­ho mlý­na (pro­jekt zno­vu­o­ži­ve­ní his­to­ric­ké budo­vy Löwi­to­va mlý­na ini­ci­o­va­ný Spol­kem Vel­ký mlýn ve spo­lu­prá­ci s Měst­skou kni­hov­nou, Pra­hou 8 a sou­kro­mý­mi sub­jek­ty, poznám­ka red.), kte­rý je pod námi, táh­ne­me pit­nou vodu, kte­rou tu zatím nemá­me. Oni pro­ce­sem žádosti o sta­veb­ní povo­le­ní, stej­ně jako vyjed­ná­vá­ním s měs­tem již pro­šli, jsou fak­tic­ky rok před námi. Jejich ote­vře­nost a sdíl­nost co se týče těch­to pro­blé­mů vůči nám je neu­vě­ři­tel­ná, a to i přes­to, že dopo­sud nikdy nepři­šli do kon­tak­tu s nezá­vis­lým umě­ním. Těším se na to, že nebu­de­me sami, už teď nejsme.

Moment­ka z even­tu Stu­dio ALTA ~~~ Neu­stá­le v pohy­bu / Stu­dio ALTA v Libeň­ském pivo­va­ru 3. 5. 2023 (foto: Simo­na Rybová) 

LK: Nevy­tvá­ří­me zde pro­stor pro uza­vře­nou insti­tu­ci, sna­ží­me se vejít do kon­tex­tu loka­li­ty, nasát ji a zjis­tit, co zdej­ší lidé chtě­jí a v čem bychom jim moh­li být pro­spěš­ní. I když je občas bude­me záměr­ně provokovat.

LV: Když jsme se na začát­ku roz­ho­do­va­li, jest­li do Lib­ně naše akti­vi­ty pře­ne­se­me, stu­do­va­li jsme i stra­te­gic­ké doku­men­ty Pra­hy 8. Úze­mí libeň­ské­ho pod­zám­čí je od začát­ku defi­no­va­né jako roz­vo­jo­vá oblast pro vol­ný čas a kul­tu­ru. Tím pádem nám naše akti­vi­ty zde dáva­ly smy­sl. Stej­ně jako to, že sál, v němž bude­me půso­bit, byl někdej­ší pivo­var­skou tan­čír­nou, tedy mís­tem, kde se kul­tu­ra potaž­mo umě­ní kdy­si provozovalo.

Per­for­man­ce ALTALICIOUS v rám­ci even­tu Stu­dio ALTA ~~~ Neu­stá­le v pohy­bu / Stu­dio ALTA v Libeň­ském pivo­va­ru 3. 5. 2023 (foto: Simo­na Rybová)

Jak hod­lá­te kon­ci­po­vat sezo­nu i v důsled­ku mož­nos­tí objek­tu a počasí.

LK: Sezo­nu jsme zača­li 3. květ­na a bude kon­čit posled­ním říj­nem. Pro­gram je sesta­ven ze sek­cí obsa­hu­jí­cí rezi­den­ce, repre­zen­tu­jí­cí pět linií, jsou růz­ně zamě­ře­né na tvůr­čí pro­ces, někte­ré kon­čí dokon­ce i uve­de­ním pre­mi­é­ry a reprí­zo­vá­ním, dále pře­ná­ší­me někte­ré sta­ré insce­na­ce z Inva­li­dov­ny, kte­ré se adap­tu­jí do nové­ho pro­sto­ru, sna­ží­me se dělat pro­duk­ce pro míst­ní ško­ly a děti.

LV: Dále máme něko­lik mezi­ná­rod­ních pro­jek­tů, někte­ré letos kon­čí či nao­pak začí­na­jí. Důle­ži­tý je blok čes­ko – nor­sko – island­ské spolupráce.

LK: V rám­ci rezi­den­cí máme výměn­né pro­jek­ty s Chor­vat­skem, Rumun­skem a také Nor­skem. Do ALTY se při­je­de pre­zen­to­vat rumun­ské kul­tur­ní cen­t­rum Are­al. Sezo­na kon­čí v říj­nu, pak se dosta­ne­me do „útlu­mu“, kdy to nave­nek vypa­dá, že se nic nedě­je, my nao­pak inten­ziv­ně pra­cu­je­me na pří­pra­vách dal­ší­ho roku, píše­me gran­ty, vzdě­lá­vá­me se, vyjíž­dí­me do zahraničí.

LV: I v před­cho­zích půso­biš­tích exis­to­val něja­ký útlum, v Hole­šo­vi­cích to byl měsíc v létě a měsíc v zimě kvů­li poča­sí a ter­mo­re­gu­la­ci budov. V Inva­li­dov­ně, kde se budo­va nevy­tá­pě­la, to bylo podob­né, jen del­ší obdo­bí smě­řo­va­né do zim­ních měsí­ců. Teď máme za sebou eta­pu stě­ho­vá­ní a prv­ní adap­ta­ce objek­tu a hroz­ně se těší­me na lidi.

DJ set v rám­ci even­tu Stu­dio ALTA ~~~ Neu­stá­le v pohy­bu / Stu­dio ALTA v Libeň­ském pivo­va­ru 3. 5. 2023 (foto: Simo­na Rybová)
Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.