Kylián vybízí k reflexi hranice mezi normalitou a šílenstvím

Foto: Pavel Hejný

Foto: Pavel Hejný

Balet Národ­ní­ho diva­dla spo­jil síly s Korej­ským národ­ním bale­tem (KNB) a v letoš­ním roce spo­leč­ně nastu­do­va­ly dílo Jiří­ho Kyli­á­na. Pro­po­je­ní odliš­ných kul­tur pro­střed­nic­tvím balet­ních pohy­bů dalo nový roz­měr kom­po­no­va­né­mu veče­ru Kyli­án – Mos­ty času. Ty se nyní kle­nou od Zapo­me­nu­té země (v nastu­do­vá­ní KNB) k čes­ké pre­mi­é­ře Gods and dogs (Balet Národ­ní­ho diva­dla titul v celo­svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­dl v září v Soul­ském cen­t­ru umě­ní během své­ho hos­to­vá­ní v Již­ní Kore­ji) a tuzem­ské­mu pub­li­ku již zná­mé Petit MortSechs Tän­ze. Plas­tic­ký kom­pi­lát 4 cho­re­o­gra­fií pojed­ná­vá o pova­ze závaž­ných lid­ských témat, vyzně­ní cel­ku však nepů­so­bí nikterak bez­na­děj­ně. Sice se dotý­ká­me bru­ta­li­ty, stra­chu, nemo­ci či smr­ti, z bez­pe­čí zdo­be­ných lóží Zla­té kap­lič­ky i Kyli­á­no­va poje­tí ale může­me při­hlí­žet obra­zu svě­ta, kte­rý ve výsled­ku není tak zlý.

Kra­ji­nou pamě­ti
Vztah niči­vé síly a živo­ta­dár­né­ho prin­ci­pu je podro­ben zájmu v úvod­ní Zapo­me­nu­té zemi. Ben­ja­min Brit­ten, na jehož Sin­fo­nia da Requi­em, opus 20, je cho­re­o­gra­fie vysta­vě­na, se naro­dil v oblas­ti východ­ní Ang­lie. Její pobře­ží zapla­vu­je stou­pa­jí­cí moř­ská hla­di­na. Před­sta­va bře­hů mizí­cích ve vlnách, země podro­be­né neu­stá­lým změ­nám pod tíhou otis­ků gene­ra­cí, lid­ské nedba­los­ti i roz­ma­rů pří­ro­dy, ale i kra­ji­ny vyplou­va­jí­cí v našich snech se spo­leč­ně s obra­zem Alfa a Ome­ga Edvar­da Mun­cha sta­la Kyli­á­no­vou ústřed­ní inspi­ra­cí. V este­tic­ky doko­na­lé inter­pre­ta­ci KND jako by sou­bor při­stou­pil na to, že kva­li­ta v dua­li­tě úzkost-radost v zása­dě nee­xis­tu­je. Před­sta­va oné síly je zbar­ve­ná do nevin­ně bílé pěny; to až v kon­tak­tu s dal­ším ele­men­tem vytvá­ří pří­běh, kte­rý může mít růz­né konce.

Obdob­ně jako je klí­čem rov­no­váhy veče­ra kom­po­no­va­né­ho z nad­ča­so­vých cho­re­o­gra­fií vzá­jem­ná soudrž­nost (při­po­meň­me, že Zapo­me­nu­tá země byla ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­de­na už před 38 lety, nejmlad­ší titul Gods and Dogs před 11 lety), vystu­pu­je s odstu­pem z autor­ské­ho zámě­ru apel na základ­ní nut­nost lid­stva držet pospolu.

Pro­spěš­né bláz­nov­ství, zni­ču­jí­cí šílen­ství
Dal­ší tvůr­co­vou pobíd­kou smě­rem k vní­ma­vé­mu pub­li­ku je poku­sit se v kri­tic­ké refle­xi nahléd­nout nor­my, kte­ré defi­nu­jí hra­ni­ci mezi nor­ma­li­tou a šílen­stvím. Sou­čás­tí upra­ve­né­ho veče­ra Kyli­á­no­vých cho­re­o­gra­fií je v Čes­ku pre­mi­é­ro­vě uve­de­né dílo Gods and Dogs, kte­ré vznik­lo v roce 2008 na hud­bu Dir­ka Haub­ri­chaLudwi­ga van Beetho­ve­na. Titu­lek bale­tu, kte­rý se v ang­lič­ti­ně zrca­dlí („god – dog”), má dle Kyli­á­na při­po­mí­nat syme­t­ric­kou inkous­to­vou skvr­nu – v psy­cho­lo­gii vyu­ží­va­ný Ror­scha­chův test, kte­rý reflek­tu­je pro­jek­ci myš­len­ko­vých pocho­dů na neu­r­či­té objek­ty. Cen­t­rem pozor­nos­ti je úva­ha o kon­di­ci – Kyli­á­no­va fas­ci­na­ce hra­nič­ní linií, kte­rá vyme­zu­je nor­ma­li­tu a abnor­ma­li­tu, a to v rovi­ně fyzic­ké i psy­chic­ké. Jak cho­re­o­graf dovy­svět­lu­je v pro­gra­mu, prá­vě taneč­ní­ci a taneč­ni­ce půso­bí v mno­ži­ně uměl­ců těles­ně i men­tál­ně „nej­zdra­vě­ji.” Těles­né­mu i emo­ci­o­nál­ní­mu zra­ně­ní jsou při­tom mno­hem více vysta­vo­vá­ni, neboť umě­lec­kým dílem jsou v jejich pří­pa­dě vlast­ní těla. Kyli­á­na k úva­ze o for­mo­vá­ní spo­le­čen­ské­ho kon­sen­zu, kte­rý dělí bláz­nov­ství na pro­spěš­né a zni­ču­jí­cí, při­ved­la banál­ní pří­ho­da. Zne­po­ko­ju­jí­cí sebezpyt údaj­ně spus­ti­la otáz­ka „jsi zdráv?” dáv­né zná­mé, se kte­rou se setkal po pade­sá­ti letech.

Prá­vě za posled­ních pade­sát let vytvo­řil cho­re­o­graf, kte­rý posu­nul hra­ni­ce své­ho obo­ru v celo­svě­to­vém měřít­ku (letos v břez­nu byl Kyli­án jako prv­ní cho­re­o­graf jme­no­ván čle­nem pres­tiž­ní Aca­dé­mie des beaux-arts; prá­vě kvů­li Kyli­á­no­vi byla navíc zří­ze­na nová kate­go­rie cho­re­o­gra­fie) více než stov­ku balet­ních titu­lů a dal­ších roz­ma­ni­tých projektů.

Post­mo­der­ní pře­voz­ník
Geni­a­li­ta Mos­tů času je s leh­kos­tí rámo­vá­na post­mo­der­ním vní­má­ním, kdy čas je spíš než fyzic­kou rea­li­tou soci­ál­ním konstruktem.

Pomí­ji­vost, v Peti­te Mort ztvár­ně­ná muži, kte­ří zprud­ka šer­mu­jí kor­dy, aby doká­za­li svou sílu a moc, a nemotor­ný­mi čer­ný­mi tor­zy, odka­zu­je k jed­no­du­ché­mu závě­ru – nej­spo­leh­li­věj­ším spo­leč­ní­kem, kte­rý nás od počát­ku až do kon­ce naše­ho bytí pro­vá­zí, je smrt. Přes­to prch­li­vé momen­ty vytvá­ří paměť, kte­ré se nelze jen tak zba­vit. Náno­sy zážit­ků se postu­pem času stá­va­jí naší součástí.

Pro­zře­ní, že „život není nic víc než maš­ka­rá­da či gene­rál­ní zkouš­ka na něco hlub­ší­ho a mno­hem smys­lu­pl­něj­ší­ho,” Kyli­á­no­vy parafrá­ze teze Ama­dea Mozar­ta, jehož „čas na zemi byl žalost­ně krát­ký,” je kostrou Šes­ti tan­ců, závě­reč­né cho­re­o­gra­fie vysta­vě­né obdob­ně jako před­cho­zí Peti­te Mort na Mozar­to­vých vol­ných větách. Zvo­le­ný „humor­ný” pohy­bo­vý slov­ník nejen­že napl­ňu­je Kyli­á­nův postřeh, že „žád­né­ho pokro­ku nelze dosáh­nout bez pomo­ci zdra­vé dáv­ky bláz­nov­ství,” zpří­to­m­ňu­je záro­veň břeh pod vlast­ní­ma noha­ma a nechá­vá nás v úža­su obdi­vo­vat na širém moři se pohu­pu­jí­cí pla­chet­ni­ci Kyli­á­no­vy představivosti.

Mosty času (foto: Pavel Hejný)

Kyli­án – Mos­ty času

For­got­ten Land
Cho­re­o­gra­fie: Jiří Kyli­án
Hud­ba: Ben­ja­min Brit­ten
Scé­na a kos­týmy: John F. Mac­far­la­ne
Svě­tel­ný design: Hans-Joa­chim Haas
Re-design: Kees Tje­bbes
Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 4.4.1981 Stutt­gar­ter Ballet

Gods and Dogs
Cho­re­o­gra­fie: Jiří Kyli­án
Hud­ba: Dirk Hau­bi­rch, Ludwig van Beetho­ven, kon­cept Jiří Kyli­án
Scé­na: Jiří Kyli­án
Kos­týmy: Joke Vis­ser
Svě­tel­ný design: Kees Tje­bbes
Pro­jek­ce: Dag Johan Hau­ge­rud, Ceci­le Semec
Video: Jakub Larva, Lun­chme­at Stu­dio
Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 13.1.2008 Neder­lands Dans Theater

Peti­te Mort
Cho­re­o­gra­fie: Jiří Kyli­án
Hud­ba: Wol­f­gang Ama­de­us Mozart
Kos­týmy: Joke Vis­ser
Svě­tel­ný design: Joop Cabo­ort, kon­cept Jiří Kyli­án
Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 23.8.1991 Neder­lands Dans Theater

Sechs Tän­ze
Cho­re­o­gra­fie: Jiří Kyli­án
Hud­ba: Wol­f­gang Ama­de­us Mozart
Svě­tel­ný design: Joop Cabo­ort, kon­cept Jiří Kyli­án
Svě­to­vá pre­mi­é­ra: 14.10.1986 Neder­lands Dans Theater

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Černohous

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia a sociální politiku na FSS MU. Pracuje jako vedoucí oddělení komunikace a marketingu v Institutu umění – Divadelním ústavu. Prošla zpravodajskými redakcemi Českého rozhlasu, České televize a online portálu Czechdesign. Umění a kultuře se věnovala také v rámci agendy na zahraničním odboru Ministerstva kultury či v týmu Českého centra Berlín.