TOP ČTP

foto: Bára Kašparová

foto: Bára Kašparová

Od zalo­že­ní ČTP uběh­lo 25 let. Letoš­ní jubi­lej­ní roč­ník nabí­dl něko­lik novi­nek, kte­ré fes­ti­val na oko omla­di­ly. Přes­to­že však orga­ni­zá­to­ři rea­gu­jí na potře­by, kte­ré pro­du­ku­je sou­čas­nost, jádro dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu zůstá­vá stej­né. Fes­ti­val se stal tra­di­cí, což tím spí­še ponou­ká k revi­zi. Jakou má ČTP tvář a jaké posta­ve­ní zastá­vá v oblas­ti čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce a performance? 

Letoš­ní pro­gram ČTP byl nabi­tý. Zhut­ni­lo jej zkrá­ce­ní dél­ky fes­ti­va­lu ze čtyř dní na tři. K dva­nác­ti vybra­ným pro­duk­cím a tra­dič­ním bodům pro­gra­mu (jako např. network Meet the Artists!) při­by­ly dal­ší tři akce: workshop kri­tic­ké­ho psa­ní o tan­ci Piš jak tan­cu­jí ve spo­lu­prá­ci se slo­ven­skou recenz­ní plat­for­mou Mlo­ki, kaž­do­den­ní dis­kuz­ní brunch Umě­ní dia­lo­gu pod vede­ním taneč­ní teo­re­tič­ky, dra­ma­tur­gy­ně Maji Hrie­šik a taneč­ní­ka Jara Viňar­ské­ho nebo vzpo­mín­ko­vý a sebe­re­fle­xiv­ní pro­gram Check the Czechs! o začát­cích nezá­vis­lé taneč­ní tvor­by v ČR po roce 1989. ČTP se sna­ží neu­stá­le vyví­jet a při­ná­šet nové pod­ně­ty. Napří­klad vlo­ni se sta­la sou­čás­tí fes­ti­va­lu kon­fe­ren­ce Post­so­vět­ské tělo na téma sou­čas­né­ho tan­ce ve východ­ních post­so­vět­ských zemích (ješ­tě východ­něj­ších než ČR). Vývo­jo­vé pro­mě­ny však časem nevy­hnu­tel­ně podro­bí aktu­ál­ním otáz­kám i již etablo­va­né modely.

Vede­ní ČTP své­mu pub­li­ku dekla­ru­je, že na fes­ti­va­lu uvi­dí to nej­lep­ší, co se minu­lý rok v čes­kém sou­čas­ném tan­ci a pohy­bo­vém diva­dle udá­lo. Prav­dou je, že se ČTP v sou­čas­né době pro­fi­lu­je jako nejam­bi­ci­óz­něj­ší a vlast­ně asi jedi­ný fes­ti­val zamě­ře­ný na pre­zen­ta­ci výhrad­ně jen pro­duk­cí finan­co­va­ných v Čes­ké repub­li­ce. Po revo­lu­ci byla prv­ní, je nej­vět­ší a její orga­ni­zá­to­ři mají dob­ře pod­chy­ce­nou pro­pa­ga­ci. (To i díky orga­ni­za­ci Tanec Pra­ha z. ú., kte­rá zaš­ti­ťu­je jak mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Tanec Pra­ha, tak ČTP, tak diva­dlo Ponec). Zřej­mě toto výsad­ní posta­ve­ní způ­so­bi­lo, že ČTP zača­la být postu­pem času vní­má­na jako nej­vyš­ší soud­ce v oblas­ti čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce. Poprav­dě je ale tak tro­chu samozva­ný, byť zřej­mě pou­hou sho­dou okol­nos­tí. Do leto­š­ka udě­lo­va­ná oce­ně­ní Taneč­ní insce­na­ce rokuTanečník/Tanečnice roku si vydo­by­la auto­ri­tu rov­nou odbor­ným oce­ně­ním a pro lau­re­á­ty před­sta­vo­va­la obrov­skou pres­tiž, neboť „být oce­něn na ČTP“ je jed­na z nej­lep­ších cest, jak se zvi­di­tel­nit. ČTP totiž sto­jí v cen­t­ru, stej­ně jako se čes­ká sou­čas­ná taneč­ní tvor­ba cen­t­ra­li­zo­va­ná nejen do jed­no­ho měs­ta, ale i do jed­no­ho kon­tex­tu. Tanec — Pra­ha — Ponec. To má samo­zřej­mě svou logi­ku i kla­dy. Jen díky spo­je­ní sil a vytvo­ře­ní cen­t­ra se poda­ři­lo dosáh­nout toho, aby se pohy­bo­vé diva­dlo vše­ho dru­hu sta­lo rov­no­cen­nou sou­čás­tí čes­ké diva­del­ní scé­ny. ČTP se neda­jí upřít záslu­hy za pro­pa­ga­ci čes­kých uměl­ců doma i v zahra­ni­čí. Čes­ký sou­čas­ný tanec to má, co se týče růz­ných dru­hů pod­po­ry, doce­la dob­ré. Není to o důvod více zamě­řit se na jeho reflexi?

Někdy musí nahlas zaznít, na čem se všich­ni shod­nou ale o čem se již nemlu­ví. Věci pak zís­ka­jí věci zce­la novou per­spek­ti­vu. ČTP je ve sku­teč­nos­ti z hle­dis­ka dra­ma­tur­gie sou­těž­ní pře­hlíd­ka. Tvůr­ci při­hlá­sí své pro­jek­ty. Dra­ma­tur­gic­ká rada z množ­ství při­hlá­še­ných vybe­re dle své­ho názo­ru ty nej­lep­ší a při­zva­ná zahra­nič­ní poro­ta spo­lu s dra­ma­tur­gic­kou radou někte­ré z vybra­ných insce­na­cí oce­ní na závěr fes­ti­va­lu. Pomi­nu-li, že je poně­kud auto­ri­ta­tiv­ní být záro­veň zod­po­věd­ný za výběr děl i za udě­lo­vá­ní cen, je to sys­tém jis­tě mož­ný, ale do jis­té míry limi­tu­jí­cí. Pokud se, byť repre­zen­ta­tiv­ní nebo ino­va­tiv­ní, umě­lec nepři­hlá­sí, na ČTP své mís­to z logi­ky toho­to mode­lu nemá. Přes­něj­ší mot­to by tedy zřej­mě zně­lo: „to nej­za­jí­ma­věj­ší ze sou­čas­né­ho čes­ké­ho tan­ce a diva­dla, co se při­hlá­si­lo na ČTP“. Chtě nechtě spous­ta pro­jek­tů zůsta­ne stra­nou pozor­nos­ti, ať už z toho důvo­du, že tvůr­ci nesouzní s ide­ou fes­ti­va­lu, nebo i pro­to, že se nevi­dí ve ška­tul­ce tanec. V sou­čas­né době se výraz­ně mění a roz­ši­řu­jí měřít­ka toho, co lze vlast­ně za tanec či pohy­bo­vé diva­dlo ozna­čit, o čemž svěd­čí i letoš­ní vítěz ČTP Vik­tor Čer­nic­ký se svým „taneč­ním“ sólem PLI. Dnes „tan­čí“ objek­ty, svět­la nebo pro­jek­ce. Jis­tě, že se tako­vé pro­jek­ty na ČTP obje­vu­jí, ale opět, je to moti­vo­vá­no v prvé řadě vůlí uměl­ců. Ino­va­tiv­nost je na ČTP reflek­to­vá­na niko­liv výbě­rem, ale novým sys­té­mem udě­lo­vá­ní tzv. Cen Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Za úče­lem hlub­ší reflexe obo­ru i roz­tříš­tě­nos­ti taneč­ní scé­ny letos vede­ní ČTP ceny Taneč­ní insce­na­ce rokuTanečník/Tanečnice nahra­di­lo prin­ci­pem udě­lo­vá­ní množ­ství vše­li­ja­kých cen, kte­ré jsou vždy urče­ny pova­hou samot­né­ho oce­ně­né­ho díla. Kde se ale bere záru­ka, že se ino­va­tiv­ní díla na pře­hlíd­ku při­hlá­sí a bude co oce­ně­ním reflektovat?

Fes­ti­val spo­lu se svým výsad­ním posta­ve­ním zpro­střed­ko­va­te­le a tvůr­ce obra­zu čes­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce nabý­vá dle mého názo­ru auto­ma­tic­ky i nema­lou míru zod­po­věd­nos­ti. Není však jas­né, jest­li si ji uvě­do­mu­je. Ambi­ci­óz­ní mot­to: „To nej­lep­ší…“ vyzní­vá v kon­tex­tu podiv­ně zacykle­né dra­ma­tur­gie zamě­ře­né hlav­ně na pro­pa­ga­ci a pro­dej spíš jako půso­bi­vé reklam­ní hes­lo, kte­ré úspěš­ně pro­pa­gu­je při­hlá­še­né pro­jek­ty. Hlu­bo­ce si vážím toho, co fes­ti­val čes­ké­mu kon­tex­tu při­ná­ší, i všech jeho ini­ci­a­tiv. Kla­du si ale otáz­ku, zda nena­stal čas zno­vu pro­mys­let cíle, orga­ni­zač­ní struk­tu­ru a ideu fes­ti­va­lu nejen s vědo­mím pro­mě­ny para­dig­ma­tu, ale i toho, jaké posta­ve­ní si v čes­kém taneč­ním kon­tex­tu za ta léta vybu­do­val. Mož­ná, že ve chví­li, kdy se taneč­ní scé­na roz­ši­řu­je a nato­lik for­mál­ně tříští, dala by se lépe ucho­pit pro­ak­tiv­ním pří­stu­pem než pou­hým roz­tříš­tě­ním sys­té­mu oce­ňo­vá­ní. Mož­ná je na čase začít se ptát, co je sou­čas­ný tanec, jaké má v čes­kém kon­tex­tu podo­by, a jeho zástup­ce začít hle­dat. Jinak nebu­de co prodávat. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Barbora Liška

Je absolventkou brněnské divadelní vědy a germanistiky. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje taneční dramaturgii, mimo to spolupracuje s Centrem experimentálního divadla na nově vznikajícím čtvrtletníku, reflektujícím tvorbu jeho tří scén. Přispívá do časopisu Kod, mloki a dalších médií. Věří, že je důležité číst tanec a pohyb i skrze zkušenost s vlastním tělem.