Zvědavost je šance na zážitek! 31. ročník festivalu TANEC PRAHA je za dveřmi

foto: Bára Prášilová, Tanec Praha

foto: Bára Prášilová, Tanec Praha

Tři­cá­tý prv­ní Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019 zahá­jí živel­ná a nekon­form­ní korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn dílem Let Me Chan­ge Your Name. Ope­ning fes­ti­va­lu pro­běh­ne ve třech veče­rech, a to 3. – 5. 6. v diva­dle PONEC. Dal­ší Udá­los­tí sezo­ny bude před­sta­ve­ní OCD Love izra­el­ské taneč­ní sku­pi­ny L‑E-V DANCE COMPANY a svě­tozná­mé cho­re­o­gra­f­ky Sha­ron Eyal a slav­nost­ní­ho zakon­če­ní se ujme fran­couz­ský akro­bat a cho­re­o­graf Yoann Bour­ge­o­is. Akce bude trvat až do 22. 6. a kro­mě Pra­hy se bude konat v dal­ších 22 měs­tech a obcích ČR. Více na www.tanecpraha.cz

Kro­mě zmí­ně­ných tří svě­tozná­mých hvězd taneč­ní­ho nebe fes­ti­val před­sta­ví řadu význam­ných zahra­nič­ních tvůr­ců např. z Fran­cie, Švý­car­ska, ale i vzdá­le­né­ho Mada­gaska­ru, Indonésie či Gha­ny. Výraz­né zastou­pe­ní v pro­gra­mu mají domá­cí uměl­ci, ten­to­krát nejen v regi­o­nech. TANEC PRAHA se pro­po­jil s Praž­ským Quad­ri­en­na­le (PQ), kte­ré se letos koná 6. – 16. 6., a vznik­la tak dra­ma­tur­gic­ká linie Czech Dan­ce Focus for PQ+, jež je zařa­ze­na i do pro­gra­mu PQ a uve­de pre­mi­é­ru nové fes­ti­va­lo­vé pro­duk­ce i nej­ú­spěš­něj­ší kopro­duk­ce Tan­ce Pra­ha posled­ních let. Pří­tom­nost zahra­nič­ních hos­tů PQ nabí­zí vybra­ným dílům výraz­né zviditelnění.

Pro fes­ti­val jsme peč­li­vě vybí­ra­li ze sto­vek nabí­dek tak, aby pro­gram byl pes­t­rý, vyso­ce kva­lit­ní, a doká­zal oslo­vit nej­růz­něj­ší cílo­vé sku­pi­ny. Ozna­ču­je­me pro­to jako „Fami­ly Fri­en­dly“ díla, kte­rá byla vytvo­ře­na pro dospě­lé divá­ky, ale jsou vstříc­ná i vůči dětem od škol­ní­ho věku, zážit­ky tedy lze sdí­let mezi­ge­ne­rač­ně. Ved­le tří udá­los­tí se nám poda­ři­lo obje­vit sil­né sou­do­bé výpo­vě­di v zemích s vlast­ní­mi hlu­bo­ký­mi tra­di­ce­mi, ať už je to Mada­gaskar, Gha­na nebo indonéský ost­rov Jáva. Vel­ké kon­tras­ty i pře­kva­pe­ní sli­bu­jí mla­dé talen­ty z evrop­ské plat­for­my Aerowa­ves, jed­ni z nich navíc zapo­jí ve dvou­den­ním worksho­pu stu­den­ty JAMU. Tabea Mar­tin byla kdy­si rov­něž obje­vem této plat­for­my, její oso­bi­tý, dnes už zra­lý pří­stup se nebo­jí ote­ví­rat tabu pro tee­nage­ry i jejich rodi­če. Nechy­bí řada čes­kých děl, výji­meč­ně nejen v regi­o­nech, díky úzké spo­lu­prá­ci s PQ. Je na co se těšit,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka Tan­ce Praha.

Udá­los­ti sezo­ny
Svě­to­vě uzná­va­ná jiho­ko­rej­ská tvůr­ky­ně Eun-Me Ahn nadchla svou pul­zu­jí­cí ener­gií pub­li­kum už na 30. jubi­lej­ním roč­ní­ku v před­sta­ve­ní Dan­cing Gran­d­mo­thers. Živel­ná mla­dist­vá ener­gie taneč­ní­ků se zde pro­lí­ná s mini­ma­lis­tic­kým hyp­no­ti­zu­jí­cím vystou­pe­ním samot­né autor­ky a svět­lo a tma, jem­né a křikla­vé odstí­ny, váž­nost a humor se před naši­ma oči­ma pro­mě­ňu­jí stej­ně jako iden­ti­ta tanečníků. 

Ori­gi­nál­ní a bytost­ně živel­ný záži­tek při­vá­ži divá­kům rov­něž izra­el­ská cho­re­o­gra­f­ka b, býva­lá člen­ka i umě­lec­ká ředi­tel­ka Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny, kte­rá se svým sou­bo­rem L‑E-V Dan­ce Com­pa­ny pře­ved­la v půso­bi­vou taneč­ní báseň text Nei­la Hil­bor­naOCD“ tema­ti­zu­jí­cí obse­dant­ně-kom­pul­ziv­ní poru­chu a motiv míje­ní v lás­ce. Ener­gie před­sta­ve­ní pod­tr­že­na vyni­ka­jí­cí živou hud­bou jed­no­ho ze zakla­da­te­lů izra­el­ské tech­no scé­ny DJ Ori­ho Lich­ti­ka zasáh­ne šes­ti­ci taneč­ní­ků i pub­li­kum samot­né až v nej­zaz­ších kou­tech nitra.

Živá hud­ba, avšak zce­la jiné­ho žán­ru, pod­kres­lu­je i tře­tí Udá­lost sezo­ny. Pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku slav­nost­ně zavr­ší v pro­sto­rách Národ­ní gale­rie v Pra­ze – Malé dvo­ra­ně Veletrž­ní­ho palá­ce pro­jekt fran­couz­ské­ho uměl­ce Yoan­na Bour­ge­o­i­se Ten­ta­ti­ve appro­a­ches to a point of suspensi­on. Posta­vy a objek­ty se pro­plé­ta­jí pokaž­dé v jiném pro­sto­ru za hra­ni­cí fyzič­na, ve sna­ze dosáh­nout jedi­né­ho momen­tu – „momen­tu zasta­ve­ní“. Jde o napros­to fas­ci­nu­jí­cí záži­tek plný poezie. Tvor­bu Sha­ron Eyal i Yoan­na Bour­ge­o­i­se před­sta­ví fes­ti­val TANEC PRAHA vůbec popr­vé ve své historii.

Tanec jiných kon­ti­nen­tů
Fes­ti­va­lo­vá dra­ma­tur­gie pokra­ču­je ve svém zkou­má­ní svě­tů odliš­ných kul­tur. Letos nabí­zí odváž­né sólo mada­gaskar­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Judi­th Oli­vie Manan­te­na­soy nesou­cí název Méta­mor­pho­se. Dílo je str­hu­jí­cí osob­ní zpo­vě­dí nejen autor­ky samot­né, ale také žen­ské­ho poko­le­ní jako tako­vé­ho. Indonéský taneč­ník a cho­re­o­graf Rian­to nám zas ote­vře okén­ko do pro­lí­ná­ní asij­ských kul­tur. Ve svém sóle čer­pá z tra­dič­ní­ho tan­ce a hud­by oblas­ti střed­ní Jávy Len­g­ger. Jeho vir­tu­óz­ní řeč těla dopro­vá­zí jem­ný hlas a per­ku­se uměl­ky­ně z téže oblas­ti Cahwa­ti v doko­na­lé sym­bi­óze. Nová mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ce fes­ti­va­lu za pod­po­ry čes­ké amba­sády v Gha­ně s názvem Eymen – Úhel pohle­du vzni­ká v sou­hře cho­re­o­gra­f­ky a taneč­ni­ce Len­ky Kni­hy Bar­tůň­ko­vé a zpě­vač­ky Ridi­ny Ahme­do­vé. Pra­co­va­ly s afric­kým sou­bo­rem Gha­na Dan­ce Ensem­ble a při­zva­ly dva uměl­ce ke spo­lu­prá­ci s čes­kým tvůr­čím týmem. Vytvá­ře­jí dílo, spo­ju­jí­cí tra­di­ce západ­ní Afri­ky i střed­ní Evro­py, kte­ré se zabý­vá téma­ty stá­ří i smrti.

Dan­ce NEWs
V rám­ci linie Dan­ce NEWs dává fes­ti­val pro­stor mla­dým ori­gi­nál­ním tvůr­cům úspěš­ným na evrop­ské taneč­ní plat­for­mě Aerowa­ves. Letos uve­de out­do­o­ro­vé před­sta­ve­ní Hou­se Bea­ting pol­sko-rakous­ké­ho usku­pe­ní Body Archi­tects Hygi­na Deli­ma­ta, do něhož se zapo­jí i stu­den­ti brněn­ské JAMU, a dále dílo chor­vat­sko-fran­couz­sko-ital­ské­ho sou­bo­ru Pre­mier Stra­tagè­me Fore­cas­ting, jež lehce výstřed­ní for­mou zkou­má roli you­tu­be v našich živo­tech. Tře­tím je fran­couz­ský cho­re­o­graf Syl­va­in Bouillet, kte­rý v oje­di­ně­lém due­tu Whi­te Gestu­res roze­hrá­vá na jeviš­ti svůj vztah s osmi­le­tým synem Charliem.

TANEC PRAHA JUNIOR
Jako kaž­dý rok mys­lí dra­ma­tur­gie také na děti a mlá­dež: v sek­ci TP JUNIOR uve­de pozo­ru­hod­né dílo švý­car­ské cho­re­o­gra­f­ky Tabey Mar­tin Pink for Girls and Blue for Boys, kte­ré si zábav­nou for­mou hra­je s gen­de­ro­vý­mi ste­re­o­ty­py, a v rám­ci PQ+ úspěš­nou inter­ak­tiv­ní taneč­ní insce­na­ci Bar­bo­ry Láta­lo­vé Kar­ne­val zví­řat, jež vznik­la na moti­vy stej­no­jmen­né hudeb­ní sui­ty fran­couz­ské­ho skla­da­te­le Camille Saint-Saën­se. Fes­ti­val pozve divá­ky i k nahléd­nu­tí do pro­ce­su tvor­by nové insce­na­ce téže autor­ky, na níž pra­cu­je se spi­so­va­tel­kou a per­for­mer­kou Tere­zou Říča­no­vou, pod názvem Jak se děla­jí Kozí kraviny.

Czech Dan­ce Focus for PQ+
V rám­ci této linie mohou divá­ci zhléd­nout úspěš­ný, taneč­ně-audi­o­vi­zu­ál­ní pro­jekt Věry Ondra­ší­ko­vé GUIDE ověn­če­ný řadou cen u nás i v zahra­ni­čí či pozo­ru­hod­nou per­for­man­ci Vik­to­ra Čer­nic­ké­ho PLI, kte­rá letos zís­ka­la hlav­ní cenu Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Nechy­bí autor­ské sólo Tere­zy Hra­dil­ko­vé Nepře­stá­vej, dopro­vá­ze­né živě mul­ti­me­di­ál­ním uměl­cem Flo­exem, či humor­ný duet fran­couz­sko-bel­gic­ké autor­ky Kari­ne Pon­ties I, v němž tan­čí diva­del­ní reži­sér­ka Pet­ra Tej­no­ro­vá s cho­re­o­gra­f­kou a taneč­ni­cí Tere­zou Ondro­vou, kte­rá byla letos za svůj inter­pre­tač­ní výkon také oce­ně­na na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě. Obě díla zís­ka­la na stej­ném fes­ti­va­lu rov­něž zvlášt­ní uzná­ní mezi­ná­rod­ní jury.

Tanec v regi­o­nech
Fes­ti­val je vyni­ka­jí­cí pří­le­ži­tos­tí pro pre­zen­ta­ci nej­za­jí­ma­věj­ších děl čes­kých uměl­ců po celé ČR, opti­mál­ně v kom­bi­na­ci se zahra­nič­ní­mi díly. Zpra­vi­dla jde o kom­bi­na­ci in-door a out-door pro­duk­cí, kte­ré z boha­té nabíd­ky vybí­ra­jí regi­o­nál­ní part­ne­ři fes­ti­va­lu – viz pro­gram TANEC PRAHA v regionech.

Dopro­vod­ný pro­gram
V Pra­ze i regi­o­nech při­bli­žu­je­me prá­ci vybra­ných uměl­ců také v dopro­vod­ném pro­gra­mu, kte­rý nabí­zí worksho­py, dis­ku­se i foto­gra­fic­kou doku­men­ta­ci z výzku­mu na afric­kém kon­ti­nen­tu. Vní­má­ní kon­tex­tu tvor­by vybra­ných uměl­ců je důle­ži­té pro hlub­ší pocho­pe­ní děl, kte­rá uvádí.

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA je jed­nou z nej­vět­ších udá­los­tí v kul­tur­ním kalen­dá­ři ČR. Kaž­do­roč­ně od roku 1989 fes­ti­val před­sta­vu­je pes­t­rost a kva­li­tu aktu­ál­ní zahra­nič­ní a tuzem­ské taneč­ní scé­ny, dává pro­stor pro expe­ri­ment i pře­sa­hy do jiných žánrů, pod­po­ru­je vznik nových děl v roli koproducenta.

HLAVNÍ PROGRAM V PRAZE

3. + 4. + 5. 6. / 20:00 / PONEC / Udá­lost sezo­ny / Ope­ning
Eun-Me Ahn (KR): Let Me Chan­ge Your Name
7. + 8. 6. / 17:00 / Výsta­viš­tě — Gauč ve Stro­mov­ce / VEN.ku TANCI / PQ+
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen – Úhel pohledu

7. 6. / 20:00 / PONEC
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Méta­mor­pho­se
8. 6. / 15:00 + 9. 6. / 17:15 / Výsta­viš­tě – Marol­do­vo pano­ra­ma / VEN.ku TANCI / Dan­ce NEWs / PQ Site Spe­ci­fic Per­for­man­ce Fes­ti­val / Fami­ly Fri­en­dly
Hygin Deli­mat / Body Archi­tects (PL/AT): Hou­se Bea­ting
8. 6. / 20:00 / Stu­dio Hrdi­nů / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Tere­za Hra­dil­ko­vá, Flo­ex a kol. (CZ): Nepřestávej

9. 6. / 20:00 / PONEC / Czech Dan­ce Focus for PQ+ / Fami­ly Fri­en­dly
Věra Ondra­ší­ko­vá a kol. (CZ): GUIDE
10. 6. / 10:00 / PONEC / TP JUNIOR / pro ško­ly / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Bar­bo­ra Láta­lo­vá & kol. (CZ): Kar­ne­val zvířat

10. 6. / 20:00 / PONEC / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI

11. 6. / 20:00 / PONEC / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Kari­ne Pon­ties (BE/FR/CZ): SAME SAME
12. 6. / 20:00 / PONEC / Dan­ce NEWs
Pre­mier Stra­tagè­me – Bar­ba­ra Mati­je­vić & Giusep­pe Chi­co (HR/IT/FR): Forecasting

16. 6. / 18:00 + 17. 6. / 10:00 / PONEC / TP JUNIOR / + pro ško­ly
Tabea Mar­tin (CH): Pink for Girls & Blue for Boys

17. 6. / 20:00 / Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín / Udá­lost sezo­ny
Sha­ron Eyal, Gai Behar & L‑E-V DANCE COMPANY (IL): OCD Love
20. 6. / 20:00 / PONEC
Rian­to (ID): Medi­um
21. 6. / 18:00 / PONEC / Dan­ce NEWs / Fami­ly Fri­en­dly
Syl­va­in Bouillet & Luci­en Rey­nes (FR): Des ges­tes blancs

21. + 22. 6. / 18:00 / 21:00 / Veletrž­ní palác NG – Malá dvo­ra­na / Udá­lost sezo­ny / Fes­ti­val Clo­sing / Fami­ly Fri­en­dly
Yoann Bour­ge­o­is (FR): Ten­ta­ti­ve appro­a­ches to a point of suspension

DOPROVODNÝ PROGRAM V PRAZE

1. 6. / 14:00 / PONEC / workshop / Fami­ly Fri­en­dly
Eun-Me Ahn (KR): Taneč­ní workshop pro širo­kou veřejnost

6. 6. / 18:00 / PONEC / workshop
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Pohy­bo­vý workshop pro širo­kou veřejnost

7. 6. / 10:00 / Výsta­viš­tě — Křiží­kův pavi­lon / PQ Talks
PQ Talks — TANEC PRAHA Fes­ti­val (CZ)

8.6. / 13:00 / Žiž­kov­ské mezi­dvor­ky — Bet­lém­ská kap­le na Žiž­ko­vě / VEN.ku TANCI / workshop / Fami­ly Fri­en­dly
Ruhia Sadik, Cli­f­ford Selorm Ame­te­fe (GH): Workshop tra­dič­ní­ho afric­ké­ho tan­ce ghan­ské oblasti

14. 6. / 10:00 + 17:00 / PONEC / TP JUNIOR / + pro ško­ly / ote­vře­ný ate­li­ér
Bar­bo­ra Láta­lo­vá, Tere­za Říča­no­vá (CZ): Jak se děla­jí Kozí kraviny

15. 6. / 17:00 / Pří­stav 18600 / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
TANEC PRAHA v Pří­sta­vu 18600 (CZ): pohy­bo­vý workshop, site-spe­ci­fic per­for­man­ce
Vik­tor Čer­nic­ký, Céci­le da Cos­ta, Mar­ké­ta Jan­do­vá, Mar­tin Tala­ga, Joha­na Pocko­vá & Sabi­na Boč­ko­vá, stu­den­ti kon­zer­va­to­ře Dun­can cen­t­re a DJ Spring

19. 6. / 11:00 / PONEC / TP STUDENTŮM / workshop
Rian­to (ID): Pohy­bo­vý workshop pro stu­den­ty tance

19. 6. / 18:00 / PONEC / workshop
Rian­to (ID): Pohy­bo­vý workshop pro širo­kou veřejnost

4. + 7. + 12. + 16. + 17. + 20. 6. Mode­ro­va­né deba­ty s uměl­ci po představeních

PROGRAM V REGIONECH

BRNO
27. 5. / 20:00 / Diva­dlo Redu­ta / Diva­del­ní svět Brno
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Méta­mor­pho­se
28. 5. / 20:00 / Měst­ské diva­dlo Brno / Diva­del­ní svět Brno
Eun-Me Ahn (KR): Let Me Chan­ge Your Name
4. 6. / 18:00 / Morav­ské náměs­tí (U Još­ta) / Dan­ce NEWs / VEN.ku TANCI
Fami­ly Fri­en­dly
Hygin Deli­mat / Body Archi­tects (PL/AT): Hou­se Bea­ting
6. 6. / 19:00 / Dům pánů z Kun­štá­tu
Mar­tin Tala­ga (CZ/SK): SOMA
17. 6. / 20:00 / Indust­ra / Dan­ce NEWs
Pre­mier Stra­tagè­me – Bar­ba­ra Mati­je­vić & Giusep­pe Chi­co (HR/IT/FR): Forecasting

BROUMOV
11. 6. / 14:30 / Kláš­ter Brou­mov – Kláš­ter­ní zahra­da / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá (CZ): hla­so­vě-pohy­bo­vý workshop
zakon­če­ný afric­ký­mi tan­ci se čle­ny Gha­na Dan­ce Ens. (GH)
11. 6. / 19:00 / Kláš­ter Brou­mov — Kláš­ter­ní zahra­da / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen — Úhel pohledu

ČESKÉ BUDĚJOVICE
10. 6. / 19:00 / Chod­ba Domi­ni­kán­ské­ho kláš­te­ra (vchod z Pia­ris­tic­ké­ho náměs­tí)
Mar­tin Tala­ga (CZ/SK): SOMA
17. 6. / 18:00 / Sokol­ský ost­rov / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

ČKYNĚ
15. 6. / 14:30 / Syna­go­ga / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá (CZ): hla­so­vě-pohy­bo­vý workshop
zakon­če­ný afric­ký­mi tan­ci se čle­ny Gha­na Dan­ce Ens. (GH)
15. 6. / 19:00 / Syna­go­ga / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen – Úhel pohledu

HRADEC KRÁLOVÉ
12. 6. / 19:00 / Diva­dlo Drak / Ent­rée k tan­ci
Kari­ne Pon­ties (BE/FR/CZ): SAME SAME
13. 6. / 19:00 / Diva­dlo Drak / Ent­rée k tan­ci
dan­ceWatch / Pet­ra Tej­no­ro­vá (CZ): POJĎME NA TANEC!

CHOCEŇ
5. 6. / 15:30 / nádvo­ří zám­ku / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá (CZ): hla­so­vě-pohy­bo­vý workshop
zakon­če­ný afric­ký­mi tan­ci se čle­ny Gha­na Dan­ce Ens. (GH)
5. 6. / 20:00 / nádvo­ří zám­ku / Sko­ro­fes­ti­val / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen – Úhel pohle­du
6. 6. / 10:00 & 15:00 / zámec­ký park / Sko­ro­fes­ti­val / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGO­ryt­mus
7. 6. / 20:30 / nádvo­ří zám­ku / Sko­ro­fes­ti­val / VEN.ku TANCI
Lukas Bla­ha Bliss (CZ): DÓ

JIHLAVA
12. 6. / 18:00 / Sady Gusta­va Mahle­ra / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen – Úhel pohle­du
18. 6. / 9:00 & 11:00 / DIOD / pro ško­ly / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGO­ryt­mus
19. 6. / 19:30 / DIOD
Kari­ne Pon­ties (BE/FR/CZ): SAME SAME

KARLOVY VARY
19. 6. / 18:00 / Trž­ní kolo­ná­da / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen – Úhel pohledu

KLADRUBY
9. 6. / 16:00 / Kláš­ter Kladru­by / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen Úhel pohle­du
9. 6. / 17:00 / / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá (CZ): hla­so­vě-pohy­bo­vý workshop
zakon­če­ný afric­ký­mi tan­ci se čle­ny Gha­na Dan­ce Ens. (GH)

LIBEREC
5. 6. / 19:00 / Let­ní scé­na — park Frý­dlant­ská / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

MALOVICE
8. 6. / 19:30 / Švest­ko­vý Dvůr
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI
15. 6. / 19:30 / Švest­ko­vý Dvůr
Mar­ké­ta Strán­ská (CZ): LeŤ

MANĚTÍN
20. 6. / 17:00 / Plo­vár­na / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

OLOMOUC
18. 6. / 20:00 / Zahra­da Domi­ni­kán­ské­ho kláš­te­ra / VEN.ku TANCI
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI
19. 6. / 19:00 / Diva­dlo na cuc­ky / Dan­ce NEWs
Pre­mier Stra­tagè­me – Bar­ba­ra Mati­je­vić & Giusep­pe Chi­co (HR/IT/FR): Forecasting

OSTRAVA
13. 6. / 19:00 / Cooltour
Eliš­ka Brt­nic­ká (CZ): ENOLA

PARDUBICE
5. 6. / 19:00 / Gale­rie měs­ta Par­du­bi­ce (GAMPA)
Mar­tin Tala­ga (CZ/SK): SOMA
5. 6. / 20:30 / Diva­dlo 29
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Méta­mor­pho­se
6. 6. / 20:00 / Diva­dlo 29
Mar­ké­ta Strán­ská (CZ): LeŤ
14. 6. / 20:00 / Diva­dlo 29
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI
15. 6. / 20:00 / Diva­dlo 29 / Dan­ce NEWs
Pre­mier Stra­tagè­me — Bar­ba­ra Mati­je­vić & Giusep­pe Chi­co (HR/IT/FR): Forecasting

PÍSEK
3. 6. / 19:00 / Füg­ne­ro­vo náměs­tí / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGO­ryt­mus

PLZEŇ
2. 6. / 18:00 / Moving Stati­on / workshop
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Pohy­bo­vý workshop pro širo­kou veřej­nost
3. 6. / 19:00 / Moving Stati­on
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Méta­mor­pho­se
6. 6. / 18:00 / Před Zápa­do­čes­kým muze­em / Dan­ce NEWs / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
Hygin Deli­mat / Body Archi­tects (PL/AT): Hou­se Bea­ting
7. 6. / 19:00 / Moving Stati­on
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ/SK): PLI
18. 6. / 19:00 / Moving Stati­on
ME-SA / Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá (SK/CZ): Assem­blage
2 .6. / 16:00 / Náplav­ka k svě­tu. / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

SVATOBOR U SUŠICE
16. 6. / 16:00 / Sva­to­bor u Suši­ce (Odo­len­ka) / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen Úhel pohle­du
16. 6. / 17:30 / Sva­to­bor u Suši­ce (Odo­len­ka) / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá (CZ): hla­so­vě-pohy­bo­vý workshop
zakon­če­ný afric­ký­mi tan­ci se čle­ny Gha­na Dan­ce Ens. (GH)

TÁBOR
10. 6. / 19:00 / Diva­dlo Oska­ra Nedba­la Tábor / Dan­ce NEWs
Pre­mier Stra­tagè­me – Bar­ba­ra Mati­je­vić & Giusep­pe Chi­co (HR/IT/FR): Forecasting

ÚSTÍ NAD LABEM
21. 6. / 11:00 & 18:00 / Piaz­zetta před Hra­ni­čá­řem / VEN.ku TANCI / Fami­ly Fri­en­dly
tYhle / Marie Gour­da­in (CZ): LEGOrytmus

VARNSDORF
18. 6. / 19:00 / Měst­ské diva­dlo Varn­sdorf
Tere­za Hra­dil­ko­vá, Filip Míšek a kol. (CZ): Švihla

VOLYNĚ
14. 6. / 11:00 + 16:00 / Nádvo­ří tvr­ze Měst­ské­ho muzea
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá (CZ): hla­so­vě-pohy­bo­vý workshop
zakon­če­ný afric­ký­mi tan­ci se čle­ny Gha­na Dan­ce Ens. (GH)
14. 6. / 19:00 / Nádvo­ří tvr­ze Měst­ské­ho muzea / VEN.ku TANCI
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahme­do­vá & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH): Eymen – Úhel pohledu

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena

Pořá­dá: Tanec Pra­ha z.ú.
Za kon­ti­nu­ál­ní pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha
Za více­le­té pod­po­ry: Kre­a­tiv­ní Evro­pa, Aerowa­ves, Měs­to Plzeň, Měs­to Brno
Za pod­po­ry: Rakous­ké kul­tur­ní forum, Vel­vy­sla­nec­tví ČR v Akkře, Plzeň­ský kraj, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Vel­vy­sla­nec­tví Izra­e­le v ČR
Hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu je Čes­ká televize

Děku­je­me všem part­ne­rům a pod­po­ro­va­te­lům, kte­ré najde­te na:
https://tanecpraha.cz/cs/partners

Více infor­ma­cí na:
www.tanecpraha.cz
https://www.facebook.com/tanecpraha
https://www.instagram.com/tanecpraha

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce se obra­cej­te na:
Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, media relati­ons
Mobil: +420 603 728 915
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu