Viktor Černický: Mým partnerem je objekt

foto: Martin Macháček

foto: Martin Macháček

S per­for­me­rem Vik­to­rem Čer­nic­kým mne čás­teč­ně spo­ju­je alma mater. Zají­ma­lo mne, jaká je ces­ta per­for­me­ra dří­ve stu­du­jí­cí­ho diva­del­ní vědu. 

Chtěl jsi být dřív teo­re­tik nebo per­fo­mer?
Ani jed­no z toho. Když jsem kon­čil gym­pl, chtěl jsem být novi­ná­řem. Podal jsem si při­hláš­ku na žur­na­lis­ti­ku a jako zálo­hu, kdy­by to nevy­šlo, jsem se mezi jiný­mi při­hlá­sil na diva­del­ní vědu do Brna. Jakmi­le při­hláš­ky spadly do poš­tov­ní schrán­ky, došlo mi, že novi­ná­řem být nechci. Zby­la mi tedy diva­del­ní věda. Nastou­pil jsem na ni s tím, že jsem před tím viděl v živo­tě asi deset před­sta­ve­ní. K diva­dlu jsem se v pod­sta­tě pořád­ně dostal až tam. Na výšce.

A z čeho u tebe vykrys­ta­li­zo­va­la potře­ba být per­fo­me­rem? Ze stu­dia diva­del­ní vědy?
Nevím. Nikdy jsem před­tím tolik neče­tl, a tím, že jsem o diva­dle do té doby nic nevě­děl, musel jsem těch vědo­mos­tí nasát hod­ně a rych­le. Ale nejsem si jis­tý, jest­li má diva­del­ní věda poten­ci­ál „dělat“ per­for­me­ry. Dělá se tam spíš hla­vou než tělem, a člo­věk se tam učí spí­še zpro­střed­ko­va­né vědo­mos­ti než pří­mé zku­še­nos­ti. Ta potře­ba něco reál­ně dělat, vyvě­ra­la spí­še z toho, že jsem už nechtěl mít jen obec­né a zpro­střed­ko­va­né zna­los­ti. Nut­ně jsem to potře­bo­val vyba­lan­co­vat osob­ní, pří­mou zku­še­nos­tí. Ne nut­ně s diva­dlem – o tan­ci jsme na diva­del­ní vědě ani nesly­še­li. Byla to rych­lá změ­na. V posled­ním semest­ru jsem z niče­ho nic ode­šel na půl roku dob­ro­vol­ni­čit do Kyr­gyz­stá­nu, a když jsem se vrá­til zpát­ky, podal jsem si při­hláš­ku na Ate­li­ér fyzic­ké­ho diva­dla, teh­dy ješ­tě Ate­li­ér klaun­ské scé­nic­ké a fil­mo­vé tvor­by na JAMU. Čino­her­ní­ho diva­dla jsem měl za ty roky plné zuby, bavi­ly mě okra­jo­vé věci, per­for­man­ce, i diplom­ku jsem psal o tea­tra­li­tě koncertů.

Ješ­tě na Slo­ven­sku jsem hod­ně času trá­vil mezi hudeb­ní­ky, zaři­zo­val jsem kon­cer­ty a fes­ti­va­ly. Tahle ces­ta mě doved­la za Paná­či­kem, kte­ré­ho jsem „pozval“ na jeho prv­ní kon­cert. Nabí­dl mi, abych tam per­for­mo­val na jeviš­ti, aniž by po mě chtěl něco kon­krét­ní­ho. To byla mož­ná prv­ní reál­ně per­for­mer­ská – a záro­veň sku­teč­ně klaun­ská – zku­še­nost. Paná­čik mě jako prin­ci­pál hodil na pódi­um a já se ze všech sil sna­žil, abychom to tam i s divá­ky pře­žil. Od té doby jsem se na něko­lik let stal sou­čás­tí jeho živých vystou­pe­ní. Mož­ná i tam se ve mně zača­la rodit otáz­ka, zda já sám mám dělat tako­vé věci nebo ne.

A diva­del­ní věda ti tedy nějak pomoh­la nebo ne?
Ta mi asi pomoh­la si vyjas­nit, proč teda nezku­sit prak­tic­ky zrov­na diva­dlo. JAMU mě pak naved­la k tan­ci, k prá­ci s tělem. Kdy­bych se mož­ná při­hlá­sil na vědu fil­mo­vou, budu dělat film.

Pro­miň, že do toho s diva­del­ní vědou pořád rýpu, ale stej­ně — něco v tobě muse­lo zane­chat — řek­ně­me něja­ké teo­re­tic­ké pově­do­mí.
Asi díky tomu mám i něja­kou potře­bu insce­na­ce nejen tvo­řit, ale i vnitř­ně reflek­to­vat. Nejsem ten tip, kte­rý věci jenom pro­du­ku­je a nechá­vá je být. Vždyc­ky z nich potře­bu­ju něco zpět­ně vydo­lo­vat. Rád zpra­co­vá­vám věci vědo­mě. Nedo­ká­žu přes­ně určit, zda apli­ku­ji něco z teo­rie nebo diva­del­ní vědy, ale prav­dě­po­dob­ně to ve mně něco usa­di­lo. Baví mě mys­let. Bylo obdo­bí, kdy jsem to pova­žo­val za pro­blém, pro­to­že mi porůz­nu lidi říka­li, že do tvor­by vstu­pu­ju moc hla­vou, inte­lek­tu­ál­ně, i když by měla být intu­i­tiv­ní. Chví­li mi trva­lo, než jsem pocho­pil, že to není plat­ný argu­ment, a našel si svo­ji ces­tu. Už jsem se s tím vyrovnal.

Na tenhle roz­por tě upo­zor­ňo­va­li tvo­ji peda­go­go­vé na JAMU nebo kole­go­vé per­for­me­ři?
Když se při­pra­vo­val absol­vák, tak jsem neměl pro­blém oka­mži­tě nabí­zet něja­ké nápa­dy. Pierre Nadaud, vedou­cí ate­li­é­ru, mi teh­dy říkal, že pokaž­dé, když k nám vyšle něja­ký impulz, tak ho roze­bí­rám moc inte­lek­tu­ál­ně. Vždyc­ky upo­zor­ňo­val, že to není na obtíž, pokud lze ten nápad zpra­co­vat na jevišti.

Sám jsi kdy­si psal recen­ze. For­mu­lu­ješ si kon­cep­ty písem­ně, respek­ti­ve máš potře­bu si něco psát?
Když se baví­me o tvor­bě, tak toho za sebou nemám tolik, abych doká­zal roz­po­znat model, jak fun­gu­ju. Z dosa­vad­ních zku­še­nos­tí vyvo­zu­ju, že nej­ra­dě­ji pra­cu­ji s objek­ty. Objekt je můj nej­lep­ší part­ner. Pro­ces tvor­by bych ozna­čil za ping pong mezi „inte­lek­tu­ál­ním“ a „intu­i­tiv­ním“, vzá­jem­né ohle­dá­vá­ní mož­nos­tí. Občas mám něja­ké nápa­dy v hla­vě, ale ješ­tě to není úpl­ně arti­ku­lo­va­né. Jdu do zku­šeb­ny, ale ješ­tě to mož­ná není ani zají­ma­vý mate­ri­ál. Potře­bu­ju hod­ně času tam i vně, abych pocho­pil, co vlast­ně dělám. Není to tak, že bych měl od začát­ku jas­no. Postup­ně v tom obje­vu­ju něco, co mě nadchne a vytvo­řím si kolem toho celý vlast­ní vesmír moti­vů a témat, kte­rý pak zase na zku­šeb­ně roz­pra­co­vá­vám dál. Takhle se to „intu­i­tiv­ní“ a „inte­lek­tu­ál­ní“ vzá­jem­ně pro­lí­ná a posou­vá dál. Chtěl jsem říct, že abych si to musel psát, asi ne, ale pak jsem se podí­val do svých pozná­mek, a je toho vlast­ně spous­ta. 90 pro­cent z toho nikdy nevyužiju.

Když jsou tedy objek­ty, jako tře­ba tyč v Paro­la­po­lei, tvým part­ne­rem, jaký máš vůči nim vztah? Jsi domi­nant­ní, sub­mi­siv­ní — potře­bu­ješ je ovlá­dat nebo se jimi sva­zo­vat?
Na to se sám sebe taky ptám. Sna­žím se na vztah subjektu/objektu, performera/věci při­jít. Mys­lím, že to není tak jed­no­du­ché, že jeden vlád­ne dru­hé­mu. Vzá­jem­ný vztah je křeh­ký a hlav­ně pro­měn­li­vý. Já dost nerad vlád­nu objek­tům, nemám zájem být jen mani­pu­lá­to­rem, pro­to­že mi to smr­dí žong­lo­vá­ním a laci­ným před­vá­dě­ním skil­lů. Líbí se mi před­sta­va, že člo­věk sice hýbá svě­tem, ale taky že je svět vel­kým hyba­te­lem člo­vě­ka. Sdí­lí­me svou exis­ten­ci s jiný­mi lid­mi, objek­ty, síla­mi, vůči nimž nejen jed­ná­me, ale na něž taky rea­gu­je­me. V těch pro­sto­rech mezi pak vzni­ká mís­to pro dialog.

Je po tyči a židlích něja­ký dal­ší před­mět, kte­rý bys chtěl mít na jeviš­ti za part­ne­ra?
Uvě­do­mil jsem si, že čas­to sahám po nepří­rod­ních mate­ri­á­lech. Po chlad­ných, téměř neo­sob­ních lát­kách, kte­ré jsou něja­kým způ­so­bem už opra­co­va­né. V Paro­la­po­lei to je dural a plast. V PLI je to zase kom­bi­na­ce tex­ti­lu, kovu a zase plas­tu. Nevím proč. Teď mě zrov­na baví pře­mýš­let nad sta­veb­ním jeřá­bem, ale jest­li se to někdy pove­de, to neu­mím říct. Když jsem začal pra­co­vat na PLI, neměl jsem ani jed­nu žid­li, teď jich mám na scé­ně přes dva­cet. Příš­tě tam zase nemu­sí být objekt žád­ný. Zále­ží, jest­li nara­zím na mate­ri­ál, kte­rý mě nepus­tí a bude pro mě fungovat.

Když je tvým part­ne­rem objekt, pře­mýš­lel jsi, že bys někdy tvo­řil v chó­ru?
Občas potře­bu­ju být sám, úpl­ně se izo­lo­vat a sou­stře­dit na tyč, žid­li, klid­ně na bič, zkrát­ka na coko­liv. Pak mi pře­pne, utí­kám mezi lidi a zno­vu, když mě spo­leč­nost pře­sta­ne bavit, vrá­tím se do izolace.

Vyhle­dá­váš tedy prá­ci sólo?
Není to tak, že bych měl potře­bu pra­co­vat výhrad­ně sám, jenom to tak vždyc­ky dopad­ne. Na dru­hou stra­nu, když je člo­věk sám, může vyzkou­šet hod­ně věcí a dostat se dale­ko. Taky jsem odol­něj­ší vůči neú­spě­chu – když něco nefun­gu­je, pohá­dám se sám se sebou a můžu se vrá­tit do prá­ce. Nevím, jest­li bych se sku­pi­nou lidí mohl pět hodin trá­vit nad tím, jest­li něja­kou žid­li posu­nu o dva­cet nebo tři­cet cen­ti­me­t­rů, a sle­do­vat, jaký vliv to má na dal­ších něko­lik minut představení.

Inu, sám se svým sólem. Se svým sólem jsi taky dosá­hl nema­lé­ho úspě­chu. Dá se Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2017 pova­žo­vat za úspěch? Je pro tebe v něčem zlo­mo­vá?
Tak už jsem neo­če­ká­val ani samot­ný výběr. Když se Paro­la­po­lea dosta­la na fes­ti­val Nová gene­ra­ce do Pra­hy, pozval jsem tam dra­ma­tur­gic­kou radu, ať se při­jde podí­vat s tím, že je tu někdo z Brna, jeho prá­ce má mož­ná něja­kou kva­li­tu, tak­že by bylo dob­ré ho sle­do­vat a výhle­do­vě mož­né uva­žo­vat o jeho výbě­ru. Jenomže ten při­šel oka­mži­tě. Bylo to ohrom­né pře­kva­pe­ní. Ze začát­ku jsem upřím­ně pře­mýš­lel nad tím, že se dra­ma­tur­gic­ká rada muse­la zbláznit.

Děku­je­me. Ale tohle teh­dy nebyl jedi­ný úspěch.
Mys­líš nomi­na­ci? To byl moment, kdy jsem si řekl, že se muse­la zbláz­nit i mezi­ná­rod­ní jury. Na Plat­for­mě byly insce­na­ce s dale­ko vět­ším roz­poč­tem, insti­tu­ci­o­nál­ní zášti­tou a děla­ly je uměl­ci s dale­ko vět­ší­mi, dlou­ho­le­tý­mi zku­še­nost­mi. Když to pře­že­nu, tak jsem na jeviš­tě nastou­pil jako tako­vý chla­pík s tyč­kou, nic víc a přes­to to bylo oceněné.

Mys­lel jsem tvou ces­tu do zahra­ni­čí.
Jo, pozvá­ní od Rober­ta Cassa­ro­ta na jeho taneč­ní fes­ti­val B.Motion v Bassa­no del Grap­pa. Sou­čás­tí byla mož­nost se zúčast­nit worksho­pů nebo semi­ná­řů. Jeden z nich byl zamě­ře­ný na dra­ma­tur­gii sou­čas­né­ho tan­ce. Bylo nás tam osm­náct nebo dva­cet lidí hlav­ně z Itá­lie, ale taky řady dal­ších evrop­ských zemí. Byl to šíle­ný nářez. Během dese­ti dní jsme pra­co­va­li od deví­ti od rána do půl­no­ci, setká­va­li se s tvůr­ci a vidě­li za tu dobu asi dva­cet insce­na­cí. Nej­cen­něj­ší byla samo­zřej­mě prá­ce s tře­mi dra­ma­tur­gy­ně­mi — Moni­cou Gilet­te, Peg­gy Olisla­e­gers a Merel Hee­ring — kte­ré workshop ved­ly. Nero­ze­bí­ra­li jsme ani tak jed­not­li­vá před­sta­ve­ní nebo abs­trakt­ní struk­tu­ru kusu. Poklá­da­li jsme si otáz­ky, kte­rá si budu opa­ko­vat done­ko­neč­na: „jaká je moje zod­po­věd­nost ve vlast­ní tvor­bě, jakým způ­so­bem pra­cu­ji, jak udě­lat z osob­ní­ho uni­ver­zál­ní“, a tak dále.

Pomoh­lo ti to tu neko­neč­nou otáz­ku roz­šif­ro­vat nebo ti to zamo­ta­lo hla­vu?
Bylo to tak inten­ziv­ní, že na mís­tě nebyl čas vůbec o tako­vých věcech uva­žo­vat. Zača­lo mi to dochá­zet až zpát­ky v Pra­ze, v době, kdy jsem začal při­pra­vo­vat nové sólo. Pomoh­lo mi to vyde­fi­no­vat ani ne tak jaké diva­dlo chci dělat, spíš jaký tip komu­ni­ka­ce chci nasto­lit s divá­kem. Vždyc­ky mě jako divá­ka štve kou­kat na insce­na­ci, na tako­vý ten do sebe zahle­dě­ný inte­lek­tu­ál­ní kon­cep­tu­a­lis­mus, kte­rý si vysta­čí sám se sebou a nepo­tře­bu­je mě zvát dovnitř. Je úpl­ně jed­no, když se zved­neš ze židle, ten per­for­mer to pros­tě nevi­dí, pro­to­že je sám ve vnitř své bub­li­ny. Není hned tře­ba dělat inter­ak­tiv­ní for­mát, mlu­vím spí­še o tom, kam jako tvůr­ci míří­me svou pozor­nos­tí. Pro mě je diva­dlo mís­tem, ve kte­rém nesmí­me zapo­me­nout na základ­ní kon­trakt: tvůr­ci a divá­ci se potře­bu­jí, oba jsou rov­no­cen­ní, oba jsou zde vítá­ní. Když chce­me, aby naše tvor­ba divá­ky zají­ma­la, musí­me se zají­mat i my o ně.

Urči­tě nechci tvr­dit, že je kon­cep­tu­a­lis­mus shit, ale když za kon­cep­tem cítit kro­mě idey i člo­vě­ka, je to lep­ší. Inte­lek­tu­ál­ní kon­cept není diva­del­ní tvar. To jsou pros­tě dvě roz­díl­né věci.

Chy­bí ti něco, řek­ně­me tady v tom čes­ko­slo­ven­ském pro­sto­ru, co sis měl mož­nost v Bassa­nu osa­hat?
Taneč­ní dra­ma­tur­gie. Doká­zal bych si tady před­sta­vit maxi­mál­ně jed­no­ho, dva lidi, kte­ré bych jako mož­né­ho dra­ma­tur­ga oslo­vil, což mě samot­né­ho veli­ce překvapilo.

Zva­žo­val bys kvů­li tomu odchod jinam?
Takhle nad tím nepře­mýš­lím. Tady jsem pros­tě doma, na dru­hou stra­nu je dob­ré vidět ven za hra­ni­ce a být si vědom, co se tam děje. Na JAMU jsem znal mezi­ná­rod­ní kon­text lépe než čes­ko­slo­ven­skou scé­nu. Celý náš roč­ník měl tu skvě­lou mož­nost, že nás Pierre nechal v ate­li­é­ru pra­co­vat se zahra­nič­ní­mi tvůr­ci. Navíc nás Marie Kin­sky něko­lik let zva­la na fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce, kde jsme taky moh­li pra­co­vat s růz­no­ro­dou sku­pi­nou zahra­nič­ních uměl­ců. Ti všich­ni vidě­li mimo Pra­hu nebo čes­ko­slo­ven­ský kontext.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."