Vyšla Taneční zóna 2/2018

Národní divadlo Brno: 4 Elements - Sarabande (Foto: Ctibor Bachratý)

Národní divadlo Brno: 4 Elements - Sarabande (Foto: Ctibor Bachratý)

NOVÉ ČÍSLO JE ZDE!

Ve dvoj­ce jsme se podí­va­li na zou­bek Brnu, po Ost­ra­vě dal­ším měs­tě, kde se něco děje. Při­ná­ší­me sérii roz­ho­vo­rů Dity Dvo­řá­ko­vé s v Brně síd­lí­cí­mi nebo s ním spo­je­ný­mi cho­re­o­gra­fy nebo per­for­me­ry. Od taneč­ni­ce Evy Rézo­vé k peda­go­gům JAMU Pier­ra Nadau­do­vi a Davi­du Str­nado­vi, přes per­for­me­ry Tomá­še Janyp­ku a Vik­to­ra Čer­nic­ké­ho k vedou­cí­mu spol­ku Pro­Art Mar­ti­nu Dvo­řá­ko­vi. Roman Vašek se v roz­sáh­lé ana­lý­ze zabý­vá bale­tem Národ­ní­ho diva­dla Brno. Brá­ny vní­má­ní ten­to­krát ote­ví­rá­me impro­vi­za­ci. Při­ná­ší­me roz­sáh­lý roz­ho­vor Niny Van­ge­li s cho­re­o­gra­fem Ema­nu­e­lem Gatem. Pokra­ču­je také v roz­sáh­lém seri­á­lu Sta­ni­sla­va Sla­vic­ké­ho o ritu­á­lu a tanci.

Kro­mě zmí­ně­né­ho, najde­te dale­ko více — nevá­hej­te kupo­vat na svých oblí­be­ných místech!

PS: Troj­ku čekej­te záhy!

Chce­te si nás před­pla­tit? Udě­lat radost přá­te­lům luxus­ním čti­vem? Nevá­hej­te a podí­vej­te se ZDE: http://www.tanecnizona.cz/index.php/component/content/article/2‑uncategorised/86-predplatne