Mezinárodní festival dokumentárního divadla – AKCENT 2018

Invisible republic (foto: archiv festivalu Akcent)

Invisible republic (foto: archiv festivalu Akcent)

25. říj­na – 8. pro­sin­ce, Diva­dlo Archa

Jaká je cena živo­ta a co jsme ochot­ni obě­to­vat? Jak hlu­bo­ce se do nás vepi­su­jí spo­leč­ná his­to­rie a paměť? Co jsou tabu dneška a jak se k nim vzta­hu­je­me? Jak se vyrov­ná­vá­me s kom­plexy minu­los­ti? Kam smě­řu­je budouc­nost teri­to­ria zva­né­ho Evro­pa a co zby­lo ze snu o moder­ni­tě z roku 1918? Osmý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ní­ho diva­dla AKCENT při­ná­ší inspi­ra­tiv­ní náhled do nej­růz­něj­ších forem scé­nic­ké­ho umě­ní, kte­ré rea­gu­je na auten­tic­ké spo­le­čen­ské pod­ně­ty v lokál­ním i glo­bál­ním měřít­ku. Prů­běž­ná pře­hlíd­ka domá­cí a zahra­nič­ní tvor­by pro­běh­ne v Diva­dle Archa od 25. říj­na do 7. prosince.

Akcent zahá­jí 25. říj­na v Diva­dle Archa před­sta­ve­ním RED čín­ské­ho nezá­vis­lé­ho sou­bo­ru Living Dan­ce Stu­dio. Uni­kát­ní scé­nic­ký tvar, kte­rý je posta­ven na kom­bi­na­ci doku­men­tár­ní­ho fil­mu a tan­ce, se zabý­vá este­ti­kou a fyzic­kým slov­ní­kem pro­pa­gan­dis­tic­ké­ho bale­tu Rudý žen­ský pra­por. Ten­to „vzo­ro­vý balet“ slou­žil čín­ské­mu reži­mu jako nástroj ide­o­lo­gic­ké­ho boje. Mecha­nic­ká paměť lid­ské­ho těla je v insce­na­ci kon­fron­to­vá­na s auten­tic­ký­mi výpo­věď­mi a osob­ní­mi pří­běhy taneč­nic, kte­ré v před­sta­ve­ní vystupovaly.

Setká­ní čes­kých a čín­ských život­ních osu­dů na jed­nom jeviš­ti je věno­vá­na i násle­du­jí­cí insce­na­ce Oby­čej­ní lidé, kte­ré vznik­lo v kopro­duk­ci nezá­vis­lé­ho pekingské­ho diva­dla Living Dan­ce Stu­dio a Diva­dla Archa. Čeští a čín­ští uměl­ci vyprá­ví své osob­ní pří­běhy na poza­dí his­to­ric­kých udá­los­tí u nás a v Číně. Jsou to pří­běhy o tou­ze, o kru­tos­ti, o rados­ti, o krvi, o neza­ho­je­ných trau­ma­tech, o lás­ce a smr­ti jsou vyprá­vě­ny para­lel­ně růz­ný­mi diva­del­ní­mi pro­střed­ky. Fes­ti­val uve­de 4 před­sta­ve­ní 27.- 29. říj­na Tato insce­na­ce byla pozvá­na pro příští rok na pres­tiž­ní evrop­ské fes­ti­va­ly Fes­ti­val d’Automne v Paří­ži a Roma­Eu­ro­pa v Římě.

Jak se vyrov­ná­va­jí mla­dí Ruso­vé žijí­cí v Čechách s čes­kým his­to­ric­kým kom­plexem způ­so­be­ným inva­zí v srpnu 1968 se v insce­na­ci Rusá­ci? táže kolek­tiv tvůr­ců Diva­dla Archa. Osob­ní výpo­vě­di, video­art, cho­re­o­gra­fie, hud­ba a pro­měn­li­vá scé­na jsou hřiš­těm pro tro­ji­ci per­for­me­rů a jed­no­ho komen­tá­to­ra. Před­sta­ve­ní zalo­že­né na hře s médii a na kom­bi­na­ci roz­lič­ných diva­del­ních postu­pů uve­de Akcent 7. a 16. listopadu.

Ve spo­lu­prá­ci s Praž­ským diva­del­ním fes­ti­va­lem němec­ké­ho jazy­ka při­vá­ží Akcent oce­ňo­va­nou insce­na­ci pro­dukč­ní­ho domu CAMPO z Gen­tu Five Easy Pie­ces. Je vůbec mož­né jevišt­ně ztvár­nit živo­to­pis vra­ha dětí Mar­ca Dutrou­xe? Mohou se k tomu vyjá­d­řit dneš­ní děti? Mohou o tako­vém téma­tu hrát? Švý­car­ský reži­sér Milo Rau pomo­cí bio­gra­fie nej­zná­měj­ší­ho bel­gic­ké­ho zlo­čin­ce, oči­tých svě­dec­tví a rekon­struk­cí sku­teč­ných udá­los­tí struč­ně před­sta­vu­je his­to­rii Bel­gie a záro­veň uva­žu­je nad mož­nost­mi (re)prezentace lid­ských poci­tů na jeviš­ti. Diva­del­ní insce­na­ce s dět­mi a dospí­va­jí­cí­mi ve věku od 8 do 13 let bude 24. a 25. lis­to­pa­du pat­řit k zahra­nič­ním vrcho­lům přehlídky.

For­mát „vědec­ké­ho diva­dla“ 1918 – Sen o moder­ni­tě je spek­trem emo­tiv­ních a smys­lo­vých pro­žit­ků zakot­ve­ných v dia­lo­gu filo­so­fa a spi­so­va­te­le Pie­te­ra de Buys­se­ra a lite­rár­ní­ho věd­ce Mar­ti­na C. Put­ny. Divá­ci vstou­pí do pro­sto­ro­vé insta­la­ce, kte­rá na bázi stro­je času umož­ní puto­vat tam a zpět sto­le­tím a klást otáz­ky smě­řu­jí­cí k budouc­nos­ti teri­to­ria zva­né­ho Evro­pa. Po praž­ské pre­mi­é­ře uve­de­ní 29. lis­to­pa­du uve­de o tři dny poz­dě­ji 1918 – Sen o moder­ni­tě před­ní bel­gic­ké umě­lec­ké cen­t­rum Bozar v Bruselu.

V kopro­duk­ci s ber­lín­ským diva­dlem HAU a dal­ší­mi evrop­ský­mi diva­dly se Archa podí­lí na insce­na­ci doku­men­tár­ní­ho diva­dla ber­lín­ské sku­pi­ny andcompany&Co nazva­ném Invi­si­ble Repub­lic (Nevi­di­tel­ná repub­li­ka). Před­sta­ve­ní se dívá na udá­los­ti roku 1968 z neo­če­ká­va­ných úhlů.
Domá­cí tvůr­ce zastu­pu­je v pro­gra­mu AKCENTU mla­dý gene­rač­ní sou­bor 11:55 se svou diva­del­ní fik­cí Prav­da o 17/11 v režii Pet­ry Tej­no­ro­vé. Zpra­vo­daj­ci z budouc­nos­ti ohle­dá­va­jí naši pří­tom­nost a rea­gu­jí na aktu­ál­ní spo­le­čen­ské dění.

Vizu­ál­ní per­for­man­ce Father­land kom­bi­nu­je prv­ky časosběr­né živé per­for­man­ce, doku­men­tu a videa. Reži­sér Jan Mocek v ní vychá­zí z intim­ní a mno­hoznač­né situ­a­ce: na jeviš­ti se potká se svým o 34 let star­ším otcem Janem Mockem. Stej­né jmé­no i nápad­ná těles­ná podob­nost mužů je pro ně oba pak impul­sem ke hře s iden­ti­tou, v níž se pří­tom­nost otce mění v budouc­nost syna.
Jako sou­část fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu pro­běh­ne též 3. lis­to­pa­du v Arše jed­no­den­ní setká­ní nezisko­vých a kul­tur­ních orga­ni­za­cí, kte­ré před­sta­ví akti­vi­ty orga­ni­za­cí a jedin­ců aktiv­ních v oblas­ti migra­ce a inte­gra­ce. Finá­le akce Akcent na migra­ci bude pat­řit kon­cer­tu u pří­le­ži­tos­ti desá­té­ho výro­čí kape­ly All­star Refj­údží Band.
Sou­čás­tí Akcen­tu 2018 budou také deba­ty s tvůr­ci, dis­ku­ze a umě­lec­ké díl­ny pro ško­ly, peda­go­gy a veřejnost.

Fes­ti­val AKCENT
25. říj­na – 8. pro­sin­ce, Diva­dlo Archa
Pro­gram a vstu­pen­ky na www.archatheatre.cz a www.goout.cz

PROGRAM
čtvr­tek 25. a pátek 26. říj­na, 20.00
Living Dan­ce Stu­dio – RED

sobo­ta 27. a nedě­le 29. říj­na, 20 00
Jana Svo­bo­do­vá, Wen Hui a kol./ Diva­dlo Archa/ Living Dan­ce Stu­dio
Oby­čej­ní lidé

sobo­ta 3. lis­to­pa­du, 12.00
Kon­fe­ren­ce Akcent na migra­ci a 10 let All­star Refj­údží Band

stře­da 7. lis­to­pa­du, 20.00
pátek 16. lis­to­pa­du, 19.00
Kolek­tiv tvůr­ců / Diva­dlo Archa – Rusáci?

pon­dě­lí 19. lis­to­pa­du, 20.00
Jan Mocek – Fatherland

sobo­ta 24. lis­to­pa­du, 18.00 a nedě­le 25. lis­to­pa­du, 13.00
CAMPO/Milo Rau/ IIPM – Five Easy Pieces

čtvr­tek 29. lis­to­pa­du, 20.00/ Diva­dlo Archa, Pra­ha
nedě­le 2. pro­sin­ce, 20.00 BOZAR, Bru­sel
1918 – Sen o modernitě/ BOZAR/ Archa

pátek 30. lis­to­pa­du, 20.00
11:55 – Prav­da o 17/11

sobo­ta 8. pro­sin­ce, 18.00
And­com­pa­ny – Invi­si­ble Republic

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě: https://www.dropbox.com/s/uyrbchpiqm3ilph/v%C3%BDb%C4%9Br%20fotek%20AKCENT.zip?dl=0

Infor­ma­ce pro média a akreditace:

Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz