Michal Pěchouček: Čím je divadlo bizarnější, tím víc mě naplňuje

foto: archiv Michala Pěchoučka

foto: archiv Michala Pěchoučka

Prá­ci Micha­la Pěchouč­ka sle­du­ju od prvo­po­čát­ku, vždyc­ky mě zají­ma­lo, proč se uzná­va­ný výtvar­ník navíc drži­tel Ceny Jin­dři­cha Cha­lu­pec­ké­ho, roz­ho­dl dělat diva­dlo. Před­sta­vil se jako autor, reži­sér a v posled­ní pre­mi­é­ře Stu­dia Hrdi­nů, jeho domov­ské scé­ny, i jako herec. Mimo dik­ta­fon mi pro­zra­dil, že šlo o pro­voz­ní záskok, jeli­kož herec­tví ho vůbec neza­jí­má. Mlu­vil nao­pak ote­vře­ně o tlus­té čáře, kte­rou udě­lal za výtvar­nou tvor­bou i o diva­dle, jaké ho zají­má jako auto­ra i diváka. 

Jsi výtvar­ný umě­lec, kte­rý postup­ně pře­šel k diva­dlu. Jaká byla tvá ces­ta od vizu­á­lu k nara­ti­vu?
K diva­dlu mne při­ve­dl Hon­za Horák. Osob­ně jsme se nezna­li, znal moji výtvar­nou prá­ci, ne že by si ji spo­jo­val s dra­ma­tic­kým nara­ti­vem, ale věděl, že v mé tvor­bě je jis­té pnu­tí a s diva­dlem na růz­ných úrov­ních koke­tu­ju. Při­šel za mnou a řekl mi, že už má ter­mín mojí pre­mi­é­ry a už jen posta­čí, abych napsal něja­kou hru. Tak jsem se mu pod­vo­lil a jedi­né co jsem mohl nabíd­nout byly mé zku­še­nos­ti z Aka­de­mie výtvar­ných umě­ní. To byl základ­ní rámec pří­bě­hu hry Muži malu­jí. A díky násled­né spo­lu­prá­ci s Hon­zou i jiný­mi reži­sé­ry jakož­to scé­no­graf, jsem si začal uvě­do­mo­vat, že celá moje dosa­vad­ní tvor­ba je jen tako­vou pří­prav­kou k divadlu.

Nemá­te někdy pocit, že vám chy­bí diva­del­ní řemes­lo?
Máme pocit, že jsme stu­den­ti, jeli­kož nemá­me diva­del­ní vzdě­lá­ní a spous­tu věcí se prů­běž­ně učí­me včet­ně kon­ven­cí, kte­ré bychom chtě­li zpo­chyb­ňo­vat. Cho­dí za námi zku­še­něj­ší kole­go­vé, kama­rá­di a v nej­lep­ším slo­va smys­lu říka­jí: „…hele, když herec něco říká, musí mít moti­va­ci, …chlap­ci, dej­te si pozor na tem­po ryt­mus“. Míra Bam­bu­šek nám vytý­ká, že reží­ru­je­me jako buz­ny. My když něco neví­me, při­jde­me s tím za her­ci a vede­me o tom s nimi dia­log, což může být pro něko­ho zpo­chyb­ně­ní samot­né funk­ce reži­sé­ra. Pro nás je to ale jedi­ný mož­ný způ­sob. Vybí­rá­me si her­ce, kte­ré při­zve­me do vyře­še­ní naše­ho spo­leč­né­ho problému.

Vrať­me se k tvé dru­hé diva­del­ní prá­ci, insce­na­ci hry V samo­tě bavl­ní­ko­vých polí v Diva­dle Kome­die.
K insce­na­ci jsem byl při­zván nej­pr­ve jako kos­tým­ní výtvar­ník, což je role, kte­rá mě u diva­dla zají­má ze vše­ho nejmé­ně. Tak­že jsem při­šel na prv­ní čte­nou a mís­to abych začal uka­zo­vat skicy, mlu­vil jsem o cel­ko­vé režij­ní kon­cep­ci, kte­rá se her­cům moc líbi­la. No a sku­teč­né­ho reži­sé­ra to tak vyko­le­ji­lo, že vykli­dil hřiš­tě a já jsem ho nahra­dil. Neby­lo to z mé stra­ny zrov­na fair play, ale diva­dlo je emo­ci­o­nál­ní pro­stře­dí a s něčím tako­vým se musí počí­tat. Kol­te­sův text se mi hroz­ně líbil, pro­to­že sou­vi­sel s mojí teh­dej­ší výtvar­nou tvor­bou. Měl jsem mož­nost udě­lat pro­dlou­že­nou podo­bu svých obra­zů a pří­le­ži­tost něco se nau­čit na pro­fe­si­o­nál­ním pra­co­viš­ti. Kro­mě her­ců jsem se mohl opřít o dra­ma­tur­gy­ni Vik­to­rii Knot­ko­vou, což je typ terén­ní­ho, vel­mi kre­a­tiv­ní­ho dra­ma­tur­ga. Dalo by se říci, že jsme hru reží­ro­va­li spo­lu. Nechtěl bych ani vystu­po­vat jako samo­stat­ný reži­sér. Pozi­ce osa­mě­lé­ho reži­sé­ra se děsím.

Pod vše­mi ostat­ní­mi pra­ce­mi jsi pode­psán spo­leč­ně s Hon­zou Horá­kem. Jak vypa­dá vaše režij­ní spo­lu­prá­ce?
Zača­li jsme jako dra­ma­turg s výtvar­ní­kem a naše role se časem pocho­pi­tel­ně roz­ší­ři­ly a prolnu­ly. Když pře­mýš­lí­me o režij­ní kon­cep­ci, polo­ží­me nezá­vis­le na sobě na stůl úpl­ně stej­ný nápad. Ty blbé nápa­dy, kte­rých je vždyc­ky nej­ví­ce, si v kli­du rozmluvíme.

O vaší spo­leč­né tvor­bě se čas­to mlu­ví jako o tva­ru hra­ni­čí­cím s per­for­man­cí, insta­la­cí či kon­cep­tu­ál­ním umě­ním, jak to vidíš ty, cítíš se být alter­na­tiv­ním?
Máme samo­zřej­mě pocit, že jsme main­stre­am. Vyho­vu­jí nám urči­té alter­na­tiv­ní pro­střed­ky, ale roz­hod­ně nechce­me vytvá­řet alter­na­ti­vu ani něja­ké výtvar­né diva­dlo. Máme kolem sebe spous­tu inspi­ru­jí­cích tvůr­ců, o kte­rých se dá říci to samé, jako je Bam­bu­šek, Nebeský, Polív­ko­vá. Oni také při­chá­ze­jí s něja­kým výraz­ným výtvar­ným jazy­kem. Mě osob­ně dost ovliv­nil Dušan D. Paří­zek. Vlast­ně jsem začal cho­dit do diva­dla pra­vi­del­ně, až když vznik­la Kome­die. Viděl jsem koneč­ně sou­čas­nou for­mu, něčím mě sice hroz­ně štva­la, ale záro­veň při­ta­ho­va­la. Do té doby mě diva­dlo neza­jí­ma­lo, spous­tu věcí mne bohu­žel míje­lo, vní­mal jsem ho jako archais­mus, pří­pad­ně jako pří­le­ži­tost si pro­hléd­nout her­ce, kte­ré znám z tele­vi­ze. Cho­dil jsem do diva­del­ních kavá­ren, pro­to­že jsem chtěl být slav­ný a říkal si, že když se sezná­mím s něja­kým her­cem, tak se na mě ta slá­va tře­ba přenese.

Vždyť jsi byl výtvar­ník?
Já ale chtěl být slav­ný výtvarník.

Co oce­ňu­ješ na jeviš­ti jako divák?
Diva­dlo vní­mám jako říši abso­lut­ní svo­bo­dy, jako oddě­le­nou rea­li­tu, kte­rou můžu inten­ziv­ně pro­ží­vat. Jest­li hle­dám kva­li­tu, kte­rá mě napl­ňu­je, tak je to bizar­nost. Čím je diva­dlo bizar­něj­ší, tím víc mě napl­ňu­je, ale pod bizar­nos­tí si kaž­dý před­sta­ví něco jiného.

Vidíš para­le­ly mezi svou výtvar­nou a diva­del­ní pra­cí?
Můj výtvar­ný jazyk nějak mutu­je a obo­ha­cu­je se, je více plas­tič­těj­ší, kine­tič­těj­ší. Dochá­zí k vědo­mé­mu prol­nu­tí diva­del­ní­ho časo­prosto­ru, pro­sto­ru gale­rie nebo pro­dlou­že­ní kon­krét­ní­ho díla. Pro nás je podo­ba sou­čas­né­ho výtvar­né­ho umě­ní zásad­ní a inspi­ru­jí­cí. Nespo­lu­pra­cu­je­me se scé­no­gra­fy, do kaž­dé insce­na­ce si při­zve­me sou­čas­né­ho výtvar­ní­ka, což je pro nás záru­ka neče­ka­ných řešení.

V posled­ní době je o tobě sly­šet víc ve spo­je­ní s diva­dlem než s výtvar­nou scé­nou. Věnu­ješ se ješ­tě výtvar­né­mu umě­ní?
Už pou­ze jako divák, peda­gog a kurá­tor, ale aktiv­ně niko­liv. Diva­dlo je mno­hem sil­něj­ší dro­gou. Před pěti lety jsem dospěl do bodu, kdy jsem si řekl, je čas pra­co­vat na posled­ní výsta­vě. Moti­vem byla lodič­ka, kte­rá odplou­vá a už se nikdy nevrá­tí. Říkal jsem si, hlav­ně niko­mu nevy­klá­dej, že jde o posled­ní výsta­vu, nechceš pře­ce výsta­vu s tako­vým pří­bě­hem, to by byl vel­ký kýč. Nebu­du to niko­mu vyklá­dat, pro­to­že by mně to stej­ně nikdo nevě­řil, sám pro sebe se roz­lou­čím. Abych se mohl odpou­tat, musel jsem se zba­vit sta­rých věcí, jeli­kož jako výtvar­ník jsi povi­nen vysta­vo­vat i sta­ré prá­ce. Mám sys­te­ma­tic­kou pova­hu, tak­že jsem nic nene­chal náho­dě, vše je ukli­ze­no v Morav­ské gale­rii v Brně. Udě­lal jsem všech­no, abych se mohl odstřih­nout a nemít pocit, že na něco nemám čas a měl bych se k něče­mu vrá­tit. Byl to radost­ný přechod.

Insce­na­ce skon­čí der­ni­é­rou, jak to pro­ží­váš jako výtvar­ník, kte­rý je zvyk­lý, že jeho arte­fakt zůstá­vá?
To je na tom prá­vě nej­krás­něj­ší, nic nezů­sta­ne, nic se nehro­ma­dí, doku­men­ty a zázna­my nic neří­ka­jí. Nemu­sí­me pře­mýš­let nad tím, jest­li bychom už nemě­li udě­lat retrospek­tiv­ní kata­log. Ale nechci to srov­ná­vat s výtvar­ným umě­ním, ani mi to nepří­slu­ší. Roz­hod­ně cítím, že jsem k naší diva­del­ní tvor­bě méně lítos­ti­vý. Nejen z důvo­du, že jde o kolek­tiv­ní prá­ci, ale i pro­to, že ta prá­ce jed­nou zmi­zí. Když děláš výtvar­né umě­ní, číhá na tebe nebez­peč­ný sen­ti­ment a lpě­ní na vlast­ní tvor­bě, co se hro­ma­dí a jed­nou tě to dostih­ne a může to být pěk­ně zlé. K tomu je tře­ba spe­ci­fic­ké očko­vá­ní, pro­ti­lát­ky, kte­ré by si měl kaž­dý výtvar­ník vytvořit.

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.